Dificulties and limitations in geostatistical modelling of mineral deposits variabilities and resources/reserves estimation by kriging
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2006;22(3):5-20
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the paper the basic limitations and difficulties in the geostatistical methods using for geological evaluation of deposits has been presented. The following factors, such as: number and spacing of data, measurement and data preparation erorrs, anisotropy and heterogenity of a deposit, knowledge and experience gained in practical application of geostatistics have been discussed. Conclusions deal with rules of deposits variabilities modeling and its usage in reserves estimation. It has been emphasized that the variability structure of the parameters considered in reserves calculation should be analysed more deeply and results of the studies should be also more widely interpreted. When anisotropy or heterogeneity are evident they should be taken into account in resources/reserves estimation. Befor starting the study of a deposit variability structure it is advisable to carry out a detail statistical analysis of the available data. The analysis should also include constraction of correlation diagrams. It is also indispensable to verify variogram models of the parameters which are taken into account in reserves estimation with cross-validation technique.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Trudności i ograniczenia w geostatystycznym modelowaniu zmienności złóż i szacowaniu zasobów metodą krigingu
złoża kopalin stałych, obliczanie zasobów, geostatystyka
W artykule zwrócono uwagę na ograniczenia i trudności w praktycznym wykorzystaniu metod geostatystycznych przy geologicznym dokumentowaniu złóż. Omówiono w nim takie czynniki, jak: liczebność obserwacji i ich sposób rozmieszczenia, błędy związane z pomiarem parametrów oraz opracowaniem zbiorów danych, anizotropia i niejednorodność złoża, umiejętność i doświadczenie dokumentatora w zakresie stosowania metod geostatystycznych. Wyprowadzone wnioski dotyczą metodyki badania struktury zmienności złóż i wykorzystania wyników tych badań przy dokumentowaniu zasobów. Dotychczasowa praktyka wskazuje na potrzebę głębszego analizowania struktury zmienności parametrów złożowych, a także na konieczność wszechstronnej interpretacji wyników tych badań. Występowanie niejednorodności lub silnej anizotropii zmienności złoża winno być uwzględnione w szacowaniu zasobów. Modelowanie struktury zmienności parametrów złożowych powinno być poprzedzone szczegó łową analizą statystyczną danych obejmującą również badanie współzależności między parametrami. Niezbędna jest również wcześniejsza weryfikacja przyjmowanych do obliczeń modeli wariogramów parametrów złożowych za pomocą techniki zwanej oceną krzyżową.
 
REFERENCES (28)
1.
Armstrong M., 1984 - Common problems seen in variograms. Mathematical Geology, 16, 3, 305-313.
 
2.
Armstrong M., 1998 - Basic Linear Geostatistics. Springer, Berlin.
 
3.
Clark I., 1986 - The art of cross validation in geostatistical application. Proceedings, 19th APCOM Symposium, Penn State.
 
4.
Cressie N., 1985 - When are relative variograms useful in Geostatistics. Mathematical Geology, 17, 7, 693-702.
 
5.
Cressie N., Hawkins D.H., 1980 - Robust estimators of the variogram. Mathematical Geology, 12, 2, 115-126.
 
6.
Czetwierikow L., 1968 - Teoreticzeskije osnowy modelirowania tjeł rudnych poljeznych iskopajemych. Trudy Woroneżskowo Uniwersiteta, Woroneż.
 
7.
Isaaks E.H., Srivastava R.M., 1988 - Spatial continuity measures for probabilistic and deterministic geostatistics. Mathematical Geology, 20, 4, 313-341.
 
8.
Journel A.G., Huijbregte CH. J., 1978 - Mining Geostatistics. Academie Press, London.
 
9.
Kokesz Z., 1988 - Geostatystyczna procedura obliczania zasobów niesfałdowanych złóż węgla kamiennego. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Górn., z. 172, 59-77.
 
10.
Kokesz Z., 1990 - Struktura zmienności parametrów wybranych pokładów węgla z KWK Kazimierz-Juliusz. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, T. 6, z. 1, 97-105.
 
11.
Kokesz Z., 1991 - Geostatistical reserves estimation for native sulphur deposites mined by underground melting. Sience de la Terre, ser. Inf., nr 31, Nancy, 223-238.
 
12.
Kokesz Z., 1998 - Geostatystyczna ocena zasobów. [W:] Dokumentacja geologiczna złoża rud miedziowo-srebrowych Głogów Głęboki. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa, 74-85.
 
13.
Kokesz Z., 2000 - Efektywność stosowania metody krigingu w szacowaniu zasobów złóż. Górnictwo Odkrywkowe, nr 2-3, 77-93.
 
14.
Kokesz Z., 2006 - Geostatystyczna charakterystyka pokładów węgla w GZW. Górnictwo Odkrywkowe, nr 1-2, 66-75.
 
15.
Kokesz Z., Kotowski M., Mucha J., 2002 - Wykorzystanie badań geofizycznych i metod geostatystycznych przy dokumentowaniu złoża kopaliny skaleniowej. Górnictwo Odkrywkowe, nr 2-3, 42-47.
 
16.
Kokesz Z., Mucha J., 1987 - Dotychczasowe doświadczenia w zastosowaniu metod geostatystycznych w geologii górniczej w Polsce. Materiały Seminarium nt. Metody matematyczne i technika komputerowa w górnictwie, Szklarska Poręba, wyd. GIG, t. 3, 45-55.
 
17.
Kokesz Z., Nieć M., 1992 - Metody geostatystyczne w rozpoznawaniu i dokumentowaniu złóż oraz w ochronie środowiska. Studia i Rozprawy z. 19, CPPGSMiE PAN, Kraków.
 
18.
Kowalik J. i in., 1990 - Dokumentacja geologiczna złoża siarki rodzimej Basznia w kat. C1 + A. Archiwum Przedsiębiorstwa Geologicznego w Kielcach.
 
19.
Mucha J., 1994 - Metody geostatystyczne w dokumentowaniu złóż. Wyd. AGH, Kraków.
 
20.
Mucha J., 1998 - Dekompozycja lokalnej zmienności zawartości metali w górnośląskich złożach Zn-Pb. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, T. 14, z. 2, 30-40.
 
21.
Mucha J., 2001 - Bariery i ograniczenia geostatystycznej oceny parametrów złożowych. Zeszyty Naukowe AGH, Geologia, T. 27, z. 2-4, 641-658.
 
22.
Mucha J., 2002 - Struktura zmienności zawartości Zn i Pb w śląsko-krakowskich złożach rud Zn-Pb. Studia, Rozprawy, Monografie; nr 108, IGSMiE PAN, Kraków.
 
23.
Mucha J., Stala-Szlugaj K., 2002-Struktura zróżnicowania i dokładności szacowania zawartości Pb i Zn w złożu Cu-Ag Lubin. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, T. 18, z. 3, 29-51.
 
24.
Mucha J., Wasilewska M., 2005 - Dokładność interpolacji zawartości siarki i popiołu w wybranych pokładach węgla kamiennego GZW. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, T. 21, z. 1, 5-21.
 
25.
Namysłowska-Wilczyńska B., 1988-Application of kriging to the determination of homogenous blocks of Cu ore deposits. Science de la Terre, ser. Inf., nr 27, Nancy, 279-290.
 
26.
Namysłowska-Wilczyńska B., 1993 - Zmienność złóż rud miedzi na monoklinie przedsudeckiej w świetle badań geostatystycznych. Prace Naukowe Instytutu Geotechniki i Hydrotechniki Politechniki Wrocławskiej, s. Monografie, nr 21.
 
27.
Nieć M., Mucha J., Kokesz Z., 1988-Geological background for geostatistical models. Science de la Terre, ser. Inf., nr 27, Nancy, 263-278.
 
28.
Piestrzyński A. i in., 1998 - Kobalt w złożu rud miedzi na monoklinie przedsudeckiej, SW Polska. Polskie Towarzystwo Mineralogiczne - Prace Specjalne, z. 10, 119-139.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top