ORIGINAL PAPER
Regulations Pertaining to the Management of Rock Mass Mineral Resources
 
More details
Hide details
1
Kancelaria Juris sp. z o.o.
 
 
Submission date: 2023-07-20
 
 
Final revision date: 2023-08-31
 
 
Acceptance date: 2023-09-13
 
 
Publication date: 2023-09-22
 
 
Corresponding author
Jan Andrzej Stefanowicz   

Kancelaria Juris sp. z o.o.
 
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2023;39(3):5-26
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
This article discusses regulations on the management of rock mass resources more broadly than the literature hitherto. The significant changes in the directions of globalisation development as well as the transformations and disruptions of existing raw material supply chains and changes in their structure, call for verification of and changes in regulations on raw material management in individual countries, not only in the UE. The article examines the current EU regulations and their amendments in Poland. The article presents problems that have arisen during works on the necessary regulatory reform of the following policies: development, spatial (land-use), raw material, geology and mining, environmental protection, and waste and water management. The article shows that strategies, policies, and regulations prepared simultaneously, which were to be correlated with the horizontally integrated National Development Concept, are not. This should effectively enhance the country's raw material security. Deficiencies have been pointed out both in assumptions and procedures adopted in developing said documents. The author also emphasises the need to balance competing values and make necessary choices when specific solutions affect at least two competitive areas, e.g. mineral deposits vs. water, farmlands or woodlands, critical infrastructure, housing, investment in the defence sector. The need is highlighted to rationally and sustainably manage resources and country space, to protect and explore them, and plan their management. The author justifies the need for a new Act of the Code status regulating - comprehensively and consistently - both the management of rock mass resources and land and water resources, and the country space management.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Regulacje w zakresie gospodarowania zasobami mineralnymi górotworu
górotwór, ochrona zasobów, złoże kopalin, gospodarka zasobami, obszary prognostyczne
Artykuł obejmuje ocenę regulacji gospodarowania zasobami górotworu w szerszym zakresie niż to dotychczas w literaturze przedmiotu miało miejsce. Istotne zmiany w kierunkach globalizacji i przekształcanie oraz zrywanie się dotychczasowych łańcuchów dostaw surowców, zmiany ich struktury, wymagają weryfikacji, zmian regulacji gospodarki surowcowej w poszczególnych krajach, nie tylko w Unii Europejskiej. W artykule zajęto się aktualnymi regulacjami w UE oraz ich zmianami w Polsce. W artykule przedstawiono problemy pojawiające się w toku prac nad konieczną reformą regulacji dotyczących m.in. polityki rozwoju, zagospodarowania przestrzennego, polityki surowcowej, geologii i górnictwa, ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami i wodami. Wykazano, że równolegle przygotowywane nowe strategie, polityki i regulacje, powinny być skorelowane z nową, horyzontalnie zintegrowaną Koncepcją Rozwoju Kraju, czego brak. Powinno to wpływać na skuteczne zabezpieczanie bezpieczeństwa surowcowego kraju. Przedstawiono błędy, zarówno w założeniach, jak i procedurach przyjmowania tych dokumentów. Autor porusza także istotny problem, konieczności wyważania konkurencyjnych wartości i dokonywania koniecznych wyborów w sytuacji konieczności jednoczesnego zastosowania danej regulacji do dwu konkurujących celów np. złoża kopalin vs. wody, grunty rolne czy leśne, infrastruktura krytyczna, domy mieszkalne, inwestycje w sektor obronny. Autor wykazuje niezbędność zachowania racjonalnej, zrównoważonej gospodarki zasobami, przestrzenią kraju, ich ochrony, rozpoznawania oraz planowania gospodarowania nimi. Autor uzasadnia potrzebę przygotowania zupełnie nowej ustawy o randze kodeksu, kompleksowo i spójnie regulującej gospodarowanie zasobami górotworu, gruntami i wodami, ale też przestrzenią.
 
REFERENCES (35)
1.
Galos, K. 2019. Postulates on the target form of National Raw Materials Policy (Postulaty dotyczące docelowego kształtu dokumentu Polityka Surowcowa Państwa) [In:] 29th Conference: Current issues and prospects of mineral resources management, under the auspices of the Minister of Energy and the Chief National Geologist, published by MEERI PAS, pp. 19–21 (in Polish).
 
2.
Galos, K. and Nieć, M. 2015. European concept of deposits of political importance (NATURA2020 project) (Europejska koncepcja złóż o znaczeniu politycznym (projekt MINATURA2020)). Zeszyty Naukowe IGSMiE PAN 91, pp. 35–43 (in Polish).
 
3.
Kamiński, A.Z. and Stefanowicz, J.A. 2011. Syndrome of State’s Weakness. Strategic Efficiency of Poland of the 21st Century (Syndrom słabości państwa. Wydolność strategiczna Polski XXI wieku). Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, pp. 11–39 (in Polish).
 
4.
Kot-Niewiadomska, A. 2012. Valorisation and prioritisation of natural gravel and sand aggregate deposits in north-eastern Poland (Waloryzacja i hierarchizacja złóż kruszyw naturalnych żwirowo-piaskowych w północno--wschodniej Polsce). Zeszyty Naukowe IGSMiE PAN 83, pp. 97–105 (in Polish).
 
5.
Lipiński, A. 2019. Current legal issues in geology and mining (Aktualne problemy prawne geologii i górnictwa) [In:] 29th Conference: Current issues and prospects of mineral resources management, under the auspices of the Minister of Energy and the Chief National Geologist, Rytro, pp. 73–74 (in Polish).
 
6.
Nieć et al. 2007 – Nieć, M., Jędrzejewska, A., Sałaciński, R., Stefanowicz, J.A. and Uberman, R. 2007. Problems of Geological and Mining Law and Possible and Necessary Directions for its Revision (Problemy prawa geologicznego i górniczego oraz możliwe i niezbędne kierunki jego zmian). Przegląd Geologiczny 55(2), pp. 107–113 (in Polish).
 
7.
Nieć, M. 2004. Problems in Mineral Deposits Protection (Problemy ochrony złóż kopalin) [In:] Problems in Mineral Deposit Management. 50 Years of Functioning of the Commission for Mineral Resources (Problemy gospodarki złożami kopalin. 50 lat działalności Komisji Zasobów Kopalin). Ministry of the Environment, Commission on Mineral Resources, Warszawa, pp. 77–89 (in Polish).
 
8.
Nieć, M. 2003. Problems in Deposits Protection (Problemy ochrony złóż). Przegląd Geologiczny 51, pp. 870–875 (in Polish).
 
9.
Stefanowicz, J.A. 2003. Amendment of Geological and Mining Law – the Need for Changes (Nowelizacja prawa geologicznego i górniczego – konieczność zmian). 13th Conference Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi. Sympozjum i Konferencje 60 (in Polish).
 
10.
Stefanowicz, J.A. 2014. Raw material strategy in the integrated strategies of the ŚSRK and the KPZK 2030 – functional areas and strategic deposits (Strategia surowcowa w strategiach zintegrowanych ŚSRK I KPZK 2030 – obszary funkcjonalne i złoża strategiczne) [In:] 28th Conference: Energy raw materials and energy issues in the national economy. Fuels in the energy sector – conditions, perspectives. Conference materials, published by MEERI PAS, pp. 63–79 (in Polish).
 
11.
Stefanowicz, J.A. 2018. Raw Materials Policy – Protection of Prognostic Areas and Prospective Mineral Deposits for National Development in the light of Integrated Spatial Management Regulations (Polityka surowcowa – ochrona obszarów prognostycznych i perspektywicznych złóż kopalin dla rozwoju kraju w świetle regulacji zintegrowanego zarządzania przestrzenią). Zeszyty Naukowe IGSMiE PAN 106, pp. 163–180 (in Polish).
 
12.
Stefanowicz, J.A. 2019. Management of Minerals Left in the Deposit, Mine Workings and Mining Waste – the Need for Regulation (Zagospodarowanie surowców mineralnych pozostawionych w złożu, w wyrobiskach górniczych oraz odpadach wydobywczych – potrzeba regulacji). [In:] Current news and perspectives mineral resources management (Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi), pp. 23–46 (in Polish).
 
13.
Szamałek, K. and Galos ,K. 2011. Assessment of Poland’s raw materials security for non-energy raw materials (Ocena bezpieczeństwa surowcowego Polski w zakresie surowców nieenergetycznych). Zeszyty Naukowe IGSMiE PAN 81, pp. 37–58 (in Polish).
 
14.
Szamałek et al. 2020 – Szamałek, K., Galos, K. and Stefanowicz, J.A. 2020. The Concept and Assumptions of the New Geological and Mining Law (Orogen Management Code) (Koncepcja i założenia nowego Prawa geologicznego i górniczego (kodeksu gospodarowania górotworem). Unpublished, manuscript prepared for the Ministry of the Enivironment (in Polish).
 
15.
Szamałek, K. and Smakowski, T. 2016. Legal and Economic Conditions for the Management of Mineral Deposits and Raw Materials (Prawno-ekonomiczne uwarunkowania gospodarki złożami i surowcami). Zeszyty Naukowe IGSMiE PAN 96, pp. 265–278 (in Polish).
 
16.
Position Paper of the Committee for Sustainable Mineral Resources Management of the Polish Academy of Sciences of 10 October 2019 on postulated changes in conducting geological and mining activities in Poland (Stanowisko Komitetu Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN w sprawie postulowanych zmian w zakresie prowadzenia działalności geologicznej i górniczej w Polsce z dnia 10 października 2019 r.) Kraków: MEERI PAS, p. 95 (in Polish).
 
17.
Position Paper of the Committee for Sustainable Mineral Resources Management of the Polish Academy of Sciences of 29 October 2020 on the need to establish a national systematics of crucial, critical and strategic mineral deposits and prognostic areas for these minerals, and to include them in new development policy regulations (Stanowisko Komitetu z 29 października 2020 r. w sprawie potrzeby ustanowienia krajowej systematyki złóż surowców kluczowych, krytycznych i strategicznych oraz obszarów prognostycznych występowania tych kopalin, a także uwzględnienia ich w nowych regulacjach dotyczących polityki rozwoju kraju). Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN. Kraków: MEERI PAS, p. 102 (in Polish).
 
18.
Wronkowska, S. and Zieliński, M. 2012. Commentary on the Principles of Legislative Technique (Komentarz do zasad techniki prawodawczej). Wydawnictwo Sejmowe.
 
19.
Directive (EU) 2018/849 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 amending Directives 2000/53/EC on end-of-life vehicles, 2006/66/EC on batteries and accumulators and waste batteries and accumulators, and 2012/19/EC on waste electrical and electronic equipment.
 
20.
Directive (EU) 2018/850 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 amending Directive 1999/31/EC on the landfill of waste.
 
21.
Directive (EU) 2018/851 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 amending Directive 2008/98/EC on waste.
 
22.
Directive (EU) 2018/852 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 amending Directive 94/62/EC on packaging and packaging waste.
 
23.
COM (2020) 98 final. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, “A new Circular Economy Action Plan for a cleaner and more competitive Europe”. COM/2020/98 final.
 
24.
COM (2020) 474 final Communication from the Commission to the European Parliament, The Council, The European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Critical Raw Materials Resilience: Charting a Path towards greater Security and Sustainability COM(2020) 474 final.
 
25.
SWD (2020) 98 final Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions “Europe’s moment: Repair and Prepare for the Next Generation”. SWD(2020) 98 final.
 
26.
Europe’s moment: Repair and Prepare for the Next Generation.
 
27.
NRMP 2022. Resolution No. 39 of the Council of Ministers of 1 March 2022 adopting the National Raw Materials Policy. (Journal of Laws of the Republic of Poland [Dz.U.] of 2022, item 371) (in Polish).
 
28.
OPLT 2016. Ordinance of the Prime Minister of 29 February 2016 on the Principles of Legislative Techniques. (Journal of Laws of the Republic of Poland [Dz.U.] of 2016, item 283) (in Polish).
 
29.
NSDC2030 2011. Resolution No. 239 of the Council of Ministers of 13 December 2011 adopting the National Spatial Development Concept 2030 (Polish Official Gazette Monitor Polski [M.P.] of 2012, item 1260) (in Polish).
 
30.
SRD 2017. Resolution No. 8 of the Council of Ministers of 14 February 2017 on the adoption of the Strategy for Responsible Development for the period up to 2020 (with the perspective up to 2030) (Polish Official Gazette Monitor Polski [M.P.] of 2017, item 260) (in Polish).
 
31.
ASPD 2003. Act of 27 March 2003 on Spatial Planning and Development (consolidated text in Journal of Laws of the Republic of Poland [Dz.U.] of 2020, item 293) (in Polish).
 
32.
ADMSP 2009. Assumptions of the Development Management System of Poland, document adopted by the Council of Ministers on 27 April 2009, Ministry of Regional Development in cooperation with the Chancellery of the Prime Minister and the Team of Strategic Advisers to the Prime Minister, Warsaw, April 2009. Assumptions of the Development Management System of Poland, a document adopted by the Council of Ministers on 27 April 2009 (in Polish).
 
33.
APCDP 2021. Act of 6 December 2006 on the Principles of Conducting Development Policy (consolidated text in Journal of Laws of the Republic of Poland [Dz.U.] of 2021, item 1057) (in Polish).
 
34.
GML 2011. Act of 9 June 2011 – Geological and Mining Law (consolidated text, Journal of Laws of the Republic of Poland [Dz.U.] of 2021, item 1420, as amended) (in Polish).
 
35.
Poland’s Development Management System (PDSM 2018) – Attachment to Resolution number 162/2018 of the Council of Ministers of 29 October 2018 (in Polish).
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top