Drifts for electrical power generation in Brazil
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2008;24(3):335–341
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This paper looking the peculiarities of the Brazilian Electrical System, like the country's continental extension and the strong dependence on renewable energy (hydroelectric), discusses growth options according to the country's demands. It is done making reference to the world trends in diversified sources of power generation, priority of using native resources and environmental sustainability. Electrical energy demand in Brazil is increasing more than 4% a year. This number represents the necessity of an expansion higher than four thousand Megawatts of new energy per year in the system. The Brazilian Electrical System is peculiar because of the country's continental extension and also its strong dependence on renewable energy (hydroelectric). Another reason for its peculiarity is the potential of inserting other forms of renewable and 'green' energy in the system. Despite of the environmental advantages of the 'renewable sources', these kinds of energies are variable and depend of the weather conditions. In order to the electrical system be more reliable, its operation must be combined with a larger addition of thermal energy. Thus, this paper analyzes the options for thermal power generation in Brazil. From this perspective, issues like the required modulation with thermal use are addressed. The need for implementing modern technologies to attend the environmental legislation, and the required updating in the legislation, are also discussed.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Dryfy a wytwarzanie elektryczności w Brazylii
Brazylia, ciepło, elektryczność, energia odnawialna, hydroelektryczność, węgiel
Opracowanie analizuje specyficzne właściwości Brazylijskiego Systemu Elektrycznego, takie jak rozmiary kontynentalne kraju i silna zależność od zasobów energii odnawialnej (hydroelektryczność), omawia opcje rozwoju stosownie do potrzeb kraju. Podano odwołanie do trendów światowych zdywersyfikowanych źródeł generowania elektryczności, z priorytetem zapewnienia zrównoważonego rozwoju źródeł rodzimych i ochrony środowiska. Zapotrzebowanie na energię elektryczną w Brazylii wzrasta o ponad 4% co roku. Liczba ta sygnalizuje konieczność rozbudowy systemu o ponad 4000 MW nowej energii rocznie. Cechą szczególną Brazylijskiego Systemu Elektrycznego są rozmiary kontynentalne kraju i silna zależność od zasobów energii odnawialnej (hydroelektryczność). Innym powodem jego specyficzności jest potencjał włączania innych form energii odnawialnej i 'zielonej' do systemu. Pomimo środowiskowych zalet 'źródeł odnawialnych', tego rodzaju energie są zmienne i zależą od warunków pogodowych. Aby system elektryczny był bardziej niezawodny, jego działanie musi być powiązane z większym dodatkiem energii cieplnej. Opracowanie to analizuje więc opcje wytwarzania energii cieplnej w Brazylii. Z tej perspektywy oceniono kwestie takie jak wymagana modulacja za pomocą energii cieplnej. Omówiono również potrzebę wdrażania nowoczesnych technologii, uczestniczenie w opracowaniu przepisów prawnych ochrony srodowiska, oraz wymagane aktualizowanie przepisów prawnych.
 
REFERENCES (11)
1.
Projected Costs of Generating Electricity. 2005 update. Nuclear energy Agency, International Energy Agency - Organisation for Economic Co-operation and Development OECD, Biblioteca Virtual de Energia -CNEN/Centro de Informaçőes Nucleares no 46, May 2005, 234 p.
 
2.
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística/Brazil (IBGE). Brazilian Institute of Geography and Statistics, in Portuguese, 2006. http://www.ibge.gov.br/home/.
 
3.
Ministério das Minas e Energia. Plano Decenal de Expansão de Energia Elétrica (PDEE 2006/2015). Electric Energy Expansion Decennial Plan, in Portuguese, 2006. https://www.mme.gov.br/site/me....
 
4.
Key World Energy Statistics 2006 - International Energy Agency (IEA), page 48 http://www.iea.org/Textbase/np....
 
5.
Sauer Ildo , Vieira J.P., Kirchner C.A. Ramos O. - Racionamento de Energia Elétrica Decretado em 2001: Um Estudo sobre Causas e Responsabilidades. The electric energy rationing imposed in 2001: A study on causes and responsibilities). December 2001. In Portuguese. Online document, available at http://www.iee.usp.br/bibliote....
 
6.
International Energy Outlook 2006 - International Energy Agency (IEA). DOE/EIA. June 2006, 202 p. http://www.eia.doe.gov/oiaf/ie....
 
7.
(ANEEL) Agência Nacional de Energia Elétrica. Official Website, available at http://aneel.gov.br/.
 
8.
Ministério das Minas e Energia - Plano Nacional de Energia 2030 (PNE 2030). Electric Energy Plan, in Portuguese, 2006. http://www.mme.gov.br/site/men....
 
9.
Fundação Getúlio Vargas (FGV) - Programa Termelétrico com carvão mineral nacional x gás importado. Thermal energy program fueled by national coal x imported gas. 2002. In Portuguese. Online document, available at http://www.siecesc.com.br/even....
 
10.
The World Energy Council (WEC) - Drivers of the Energy Scene, the first report of the 2002-2004 Work Programme leading to the 19th World Energy Congress in Sydney, Australia, 2004.
 
11.
World Coal Institute - Building a Future through Technology, 2004. http://www.worldcoal.org/pages....
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953