Noticed in mining areas, environmental hazard connected with outflow of gases from abandoned mines and with spontaneous ignition of coal waste dumps
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2008;24(3):319–333
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Abandoning the mining does not solve some aspects connected with negative impact of the mines on environment. Problem of CO2 emission from closed-down mine to the surface of Zabrze and Ruda Slaska cities has been discussed in the article. Inaccurately abandoned shafts can be a source of CO2 emission to the atmosphere, therefore they must be considered in programs of air protection. However, they mostly create a hazard for public safety what should be avoided by proper prevention. Coal waste dumps are the next negative consequence of coal mining. Fire hazard is caused by: contests of combustible components, used methods of storage and insufficient fire prevention. Negative influence of this process on the atmosphere has been discussed. Fire prevention and fighting methods applied in Poland have been presented.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zagrożenia środowiskowe stwierdzone na terenach górniczych, związane z odpływem gazów z dawnych kopalń i ze spontanicznym zapłonem wysypisk odpadów węglowych
kopalnie zamknięte, emisja CO2, zagrożenie pożarowe
Zakończenie eksploatacji górniczej nie rozwiązuje niektórych aspektów związanych z negatywnym wpływem kopalń na środowisko. W opracowaniu omówiono problem emisji CO2 z zamkniętych kopalń na powierzchnię miast Zabrza i Rudy Śląskiej. Niedokładnie zamknięte szyby mogą być źródłem emisji CO2 do atmosfery, z tego względu muszą być uwzględnione w programach ochrony powietrza. Jednak stanowią one zagrożenie bezpieczeństwa publicznego, należy więc właściwie zapobiegać powstawaniu takich sytuacji. Wysypiska odpadów węglowych są kolejnym negatywnym skutkiem górnictwa węgla. Zagrożenie pożarowe wynika z: zawartości składników palnych, stosowanych metod składowania i niedostatecznego zapobiegania pożarom. Omówiony został negatywny wpływ tego procesu na atmosferę. Przedstawiono metody zapobiegania pożarom i ich zwalczania stosowane w Polsce.
 
REFERENCES (20)
1.
Adamczyk Z., Białecka B., 1999 - Kształtowanie się zanieczyszczeń powietrza w strefie składowania odpadów powęglowych na przykładzie termicznie czynnego zwałowiska. Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów Vol. 33, no. 5.
 
2.
Buchwald P., Korski J., 2006 - Zastosowanie ciekłego CO2 do profilaktyki i zwalczania ognisk pożarowych składowisk odpadów pogórniczych. Proc. symp. 4 Szkoła Aerologii Górniczej, Kraków.
 
3.
Card G.B., 1995 - Protecting development from methane. Report CIRIA no. 149.
 
4.
Eicker H., 1987 - Verlauf und Beherrschung der Ausgasung abgeworfener Grubengebaude. Gluckauf-Forschungshefte 48 no. 6. p. 324-328.
 
5.
Jermakow W.N., Pietrenko S.J., Kasimov O.I., Koczerga W.N., 1999 - O priedotwraszczenii wydielenija gazow iz likwidirujemych szacht Stachanowskogo regiona. Ugod Ukrainy.
 
6.
Korski J., Henslok P., Friede R., 2005 - Uwagi o przyczynach powstawania pożarów składowisk odpadów górniczych, zwalczaniu pożarów i profilaktyce przeciwpożarowej. Seminarium Instytutu Mechaniki Górotworu, Kraków, PAN.
 
7.
Kotarba J., 2002 - Gas hazard in the near-surface zone of theWalbrzych coal mine closure: geological and geochemical controls. Krakow Wyd. "Akapit".
 
8.
Kral V., Medak J., 1999 - Możliwości realizacji budownictwa na terenach zagrożonych emisją gazów kopalnianych na powierzchnie. Mat. Międz. Konf. "Najnowsze osiągnięcia w zakresie zwalczania zagrożeń pożarowych, gazowych i klimatycznych, 22-24.04.1999 Szczyrk, Katowice, Wyd. GIG, 325-335.
 
9.
Krzystolik P., Kobiela Z., 2002 - Mechanizm migracji gazu na powierzchnie likwidowanych kopalń Zagłębia Wałbrzyskiego. Przegląd Górniczy 2, Katowice, Wyd. SITG.
 
10.
Molka M., 1999 - Czy zwałowiska górnicze muszą się palić? Ekoprofit, no. 9.
 
11.
Różański Z., 2003 - Pozyskiwanie ciepła ze składowisk odpadów powęglowych podlegających naturalnym procesom utleniania. Doctor's Thesis, Silesian University of Technology, Gliwice.
 
12.
Saranczuk W. I., 1978 - Borba s gorienijem parodnych otwalow. Kijow, Naukowa Dumka.
 
13.
Sikorska -Mayakowska M., Barszcz A., Grabowski D., Lewandowski P., Strzelecki R., 2001 - Waloryzacja środowiska przyrodniczego i identyfikacja jego zagrożeń na terenie województwa śląskiego. Państwowy Instytut Geologiczny - Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Warszawa.
 
14.
Skarzyńska K.M., 1997 - Odpady powęglowe i ich zastosowanie w inżynierii lądowej i wodnej. Kraków, Wyd. Akad. Roln.
 
15.
Sułkowski J., Kozłowski B., Parchański J., Wrona P., Golda G., Klimas A., 2004 - Emisja gazowa z wyrobisk poeksploatacyjnych obserwowana na terenie zlikwidowanej kopalni, eksploatującej pokłady na stoku kopuły geologicznej. Mat. 3 Szkoły Aerologii Górniczej, Zakopane 12-15.10.2004.
 
16.
Sułkowski J., Wrona P., 2006 - Mathematical Model Of Gas Out Flow From Abandoned Coal Mine Through Untight Shaft Under The Influence Of Atmospheric Pressure Changes. Archives of Mining Sciences 51, Issue 1, 97-107.
 
17.
Szafer M., 1985 - Nowe metody prewencji pożarowej i rekultywacji technicznej zwałów odpadów kopalnianych. Przegląd Górniczy no 9, Katowice, Wyd. SITG.
 
18.
Urbański H., 1983 - Rekultywacja techniczna usypisk odpadów kopalnianych ze szczególnym uwzględnieniem zwalczania pożarów. Materiały Szkoleniowe SITG, Katowice, Wyd. SITG.
 
19.
Wrona P., 2005a - Emisja dwutlenku węgla z poeksploatacyjnych wyrobisk podziemnych do atmosfery w rejonach wychodni pokładów na terenach górniczych zlikwidowanych kopalń węgla kamiennego. Doctor's Thesis, Silesian University of Technology, Gliwice.
 
20.
Wrona P., 2005b - Possibilities of mine gases outflow prediction during pressure. "Glückauf-Forschungshefte" 66, nr 3.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953