Geochemical analyses of ground air within the hole exploitation of Hard Coal Mine KWK Morcinek
,
 
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2008;24(3):343–351
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Closing of hard coal mines leads to quantitative and qualitative changes of a number of environmental factors. Water and ground are one of the most endangered environments under the negative impacts of mines' closing operations. Among the most important hazards are methane and carbon dioxide emissions from the coal beds. Intensification of gas flow to the surface area is most frequently caused partial or entire stopping of mine's waters pumping. This results in reconstruction of the Carboniferous aquifer, and consequently, the so-called 'piston effect'. In the closed mined this effect may be considerably intensified after stopping ventilation of the abandoned workings. The results of geochemical analyses within a closed Coal Mine KWK Morcinek are presented in the paper. The investigations were aimed at evaluation of the scale of occurrence of mine's gases in the surface zone and principles of its detailed geochemical monitoring.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Analizy geochemiczne powietrza gruntowego w eksploatacji otworu w Kopalni Węgla Kamiennego KWK Morcinek
zamknięcie kopalni, metan, zagrożenie metanowe, monitorowanie geochemiczne
Zamknięcie kopalni węgla kamiennego prowadzi do powstania ilościowych i jakościowych zmian pewnej liczby czynników środowiskowych. Woda i grunt należą do środowisk najbardziej zagrożonych przez negatywny wpływ operacji zamknięcia kopalni. Do najważniejszych zagrożeń należą emisje metanu i dwutlenku węgla ze złóż węglowych. Intensyfikacja przepływu gazu na powierzchnię terenu najczęściej wynika z częściowego lub całkowitego zatrzymania pompowania wód w kopalni. Powoduje to zmiany struktury karbonowych formacji wodonośnych, a w efekcie tak zwany 'efekt tłokowy'. W zamkniętych kopalniach efekt ten może być znacznie bardziej nasilony po zatrzymaniu wentylacji w starych wyrobiskach. W opracowaniu podano wyniki analizy geochemicznej w zamkniętej kopalni węgla KWK Morcinek. Badanie miało na celu ocenę skali występowania gazów kopalnianych w strefie powierzchniowej oraz szczegółowe zasady monitorowania geochemicznego.
 
REFERENCES (8)
1.
Bielewicz R., Górnik M., Wator L., 1998 - Dokumentacja określająca zmiany warunków hydrogeologicznych w rejonie likwidowanej KWK "Morcinek". MG i JSW S.A. Katowice.
 
2.
Dzieniewicz M., Górecki W., Sechman H., 1997 - Powierzchniowe badania geochemiczne w rejonie Abramów-Nasutów. Nafta-Gaz Nr 11.
 
3.
Macuda J., Zawisza L., 2006 - Monitoring środowiska gruntowo-wodnego w rejonie likwidowanych kopalń. Mat. Konf. Szkoły Eksploatacji Podziemnej. Kraków.
 
4.
Schmitz R.A. et al., 1996 - A Risk Based Management Approach to Problem of Gas Migration. SPE paper 35849.
 
5.
Stopa J., Rychlicki S., Wojnarowski P., 2001 - Analiza wpływu eksploatacji na ekshalacje gazu ze złóż. Wiertnictwo Nafta Gaz, t. 18/1. Kraków.
 
6.
Szlązak J., Szlązak N., Borowski M., Obracaj D., 2006 - Program komputerowy do obliczania rozkładu prędkości powietrza i stężenia metanu w zrobach ścian zawałowych. Mat. Konf. Szkoły Eksploatacji Podziemnej. Kraków.
 
7.
Zawisza L., Macuda J., Nagy S., 2006 - Protection of urbanized mining areas in the mine's closing processes. Polish Journal of Environmental Studies; 2006, vol. 15, no. 15C.
 
8.
Zawisza L., Macuda J., 2007 - Ocena zagrożeń dla środowiska naturalnego występujących przy poszukiwaniu i rozpoznawaniu oraz eksploatacji złóż węglowodorów. Praca niepublikowana: AGH Kraków.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953