Effect of selected additives on the stability and rheology of Coal-Water Slurry Fuels (CWSF)
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2008;24(3):363-373
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The influence of selected additives on the rheological properties and sedimentation stability of highly loaded coal-water slurries (CWS) were tested from the point of view of usage them as a slurry fuels. As additives four nonionic surfactants and two anionic surfactant were chosen. They were polymers made on the basis of polyoksyethylene and polycarboxylic resin. The results showed that it is possible to get slurry having satisfactory rheological properties and stability for usage them as a fuel.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ wybranych dodatków na stabilność i reologię węglowo-wodnych paliw szlamowych (CWSF)
szlam węglowy, szlam wodny, reologia szlamu, stabilność szlamu
Wpływ wybranych dodatków na właściwości reologiczne i stabilność sedymentacji wysoko zagęszczonych szlamów węglowo-wodnych (CWS) poddano próbom z punktu widzenia ich wykorzystania jako paliw szlamowych. Jako dodatki zastosowano cztery niejonowe środki powierzchniowo czynne i dwa anionowe środki powierzchniowo czynne. Były to polimery na bazie polioksyetylenu i żywicy wielokarboksylowej. Wyniki pokazują, że możliwe jest uzyskanie satysfakcjonujących właściwości reologicznych i stabilności szlamu do zastosowania jako paliwo.
 
REFERENCES (8)
1.
Ślączka A., Piszczyński Z., Kasprzak E., Karuga St., 1996 - Zawiesinowe paliwa węglowo-wodne na bazie węgli koksujących i energetycznych. Zesz. Nauk. Polit. Śl. Ser. Górnictwo. z. 231, s. 499-513.
 
2.
Kubica R., Smółka W., 2000 - Zawiesinowe paliwa węglowe, rozwój, charakterystyka i perspektywy zastosowania. Gospodarka paliwami i energią 2, 1.
 
3.
Hiromoto Usui et al., 1997 - Rheology of Low Rank Coal Slurries Prepared by an Upgrading Process. Coal Preparation 119, 18.
 
4.
Hale B.M., Arnold D.W., 1997 - Retrofit of a fire-tube boiler to burn coal-water fuel. Energy Sources 19 (10), pp. 1139-1151.
 
5.
Miller B.G. et al., 2004 - Cofiring Coal-Water Slurry Fuel with Pulverized Coal as a NOx Reduction Strategy. C211 Coal Utilization Center, The Pennsylvania State University.
 
6.
Pawlik M., 2005 - Polymeric dispersants for coal-water slurries. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 266 (1-3), pp. 82-90.
 
7.
Kmet S., 1992 - Flotacia. ALFA, Bratislava.
 
8.
Mishra S .K. , Senapati P .K., Panda D., 2002 - Rheological behavior of coal-water slurry. Energy Sources 24 (2), pp. 159-167.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top