Co-operation between mining regions within the Interreg III C Programme
,
 
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2008;24(3):375-388
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The following paper outlines the experience of the Faculty of Mining and Geo-engineering obtained while participating in several projects in cooperation with partners from EU member states, together with the results of the cooperation. The projects were concerned with geological and mining activity, the revitalisation of post-industrial sites and waste management. The largest portion was devoted to the project conducted under the Interreg III C initiative, namely the European Network of Mining Regions (ENMR). The purpose of this project, the enhancing of the mining sector through the creation of a network of mining regions, was evident in the article. Mining has been shown as the core link in the technological chain, providing resources vital to the development of both heavy industry and the most modern technologies, including information technology and nanotechnology which are currently so fashionable. Attention was given to the dissemination of best practice in solving technical and socio-economic problems in particular regions. The role of Poland as a strong mining state in Europe, providing positive experience to the common mineral policy, was emphasised. At present, a significant problem in many industrial regions of Europe is the change brought about by extraction and processing activities. The scale of the changes, and the problems left over from the abandonment of mines in the past, as well as the complexity of the process of revitalisation and the problems connected with it, represent some of the most difficult challenges encountered in recent years. The re-inclusion of post-mining areas in the structure of cities and villages is critical for changing the image of mining. In the delivery of the extremely difficult process of regeneration, Poland has the advantage of being able to observe its EU partners in progress and of being able to demonstrate a number of excellent solutions. The subject and the way of creating the road map were the result of cooperation between 20 partners from 10 European countries within ENMR. They attempted to define the most important factors determining them development possibilities of broadly defined European mining in the face of economic and environmental changes in the world.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Współpraca między regionami kopalnianymi w ramach programu Interreg III C
regiony górnicze, współpraca, program Interreg, mapa działań górniczych
Poniższe opracowanie ukazuje zarys doświadczenia Katedry Górnictwa i Geoinżynierii zdobytego podczas udziału w kilku projektach we współpracy z partnerami z krajów członkowskich UE, wraz z wynikami tej współpracy. Projekty te dotyczyły działalności geologicznej i wydobywczej, rewitalizacji terenów poprzemysłowych i zarządzania odpadami. Największa część pracy poświęcona jest projektowi prowadzonemu w ramach inicjatywy Interreg III C, a mianowicie Europejskiej Sieci Regionów Górniczych (ENMR). Cel tego projektu - podkreślenie znaczenia sektora górnictwa poprzez utworzenie sieci regionów górniczych - jest widoczny w opracowaniu. Górnictwo zostało ukazane jako centralny punkt łączący w łańcuchu technologicznym, zapewniający zasoby o decydującym znaczeniu dla rozwoju zarówno przemysłu ciężkiego jak i najbardziej nowoczesnych technologii, łącznie z informatyką i nanotechnologią, które są obecnie tak modne. Zwrócono uwagę na popularyzację najlepszych praktyk w rozwiązywaniu technicznych i socjo-ekonomicznych problemów w poszczególnych regionach. Podkreślono rolę Polski jako silnego górniczego kraju Europy, wnoszącego pozytywne doświadczenia do wspólnej polityki surowcowej. Obecnie znaczącym problemem w wielu przemysłowych regionach Europy jest zmiana wywołana przez działalność wydobywczą i przetwórczą. Skala zmian i problemy pozostałe po porzuceniu kopalni w przeszłości, jak również złożoność procesu rewitalizacji i problemów związanych z nią, stanowią jedne z najbardziej trudnych wyzwań w ostatnich latach. Ponowne włączenie terenów pogórniczych w strukturę miast i wsi ma krytyczne znaczenie dla zmiany obrazu górnictwa. Realizując wyjątkowo trudny proces regeneracji, Polska ma przewagę możliwości obserwowania rozwoju swoich partnerów UE i prezentowania różnych doskonałych rozwiązań. Temat i sposób tworzenia mapy działań były efektem współpracy pomiędzy 20 partnerami z 10 krajów Europy w ramach ENMR. Podjęto w ten sposób próbę zdefiniowania najważniejszych czynników decydujących o możliwościach rozwojowych szeroko rozumianego górnictwa europejskiego w obliczu zmian zachodzących w świecie w sferze gospodarki i ochrony środowiska.
 
REFERENCES (2)
2.
ENMR 2006. Towards a Roadmap for European Mining Regions.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top