Linear discontinuous deformation of A4 highway within mining area 'Halemba'
,
 
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2009;25(3):303–317
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Construction of new transport routes within the areas of hard coal seams exploitation in the USCB causes various difficulties for mines and for the quality of roads. One of them is maintenance of permissible dimension of surface deformations and situated buildings. Less than one year after construction works of A4 highway had been completed discontinuous deformations such as fissures and stages occurred on roadways and adjacent area of parking place (MOP Halemba-Wirek) within mining area 'Halemba'. The above mentioned resulted in a necessity of pavement and substructure replacement within the damaged part of the highway. Geodynamic processes that caused the abovementioned deformations still last and lead to the next highway reparations. In the article there was presented a complex analysis of geological and mining conditioning of deformations as well as collected observation and measurement data. A set of data includes the results of geodetic and geophysical measurements executed during the highway construction period as well as after its completion.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Liniowa deformacja nieciągła autostrady A4 na obszarze górniczym 'Halemba'
górnictwo węgla kamiennego, deformacja autostrady, pomiar geodezyjny, pomiar geofizyczny
Budowa nowych szlaków transportowych na terenach eksploatacji złóż węgla kamiennego w GZW stwarza różnego rodzaju problemy dla kopalń i utrzymania jakości dróg. Jednym z nich jest zachowanie dopuszczalnych wielkości deformacji powierzchni i usytuowanych na niej obiektów budowlanych. W niecały rok po zbudowaniu autostrady A4 na terenie obszaru górniczego 'Halemba' na jezdniach oraz w przyległym do nich terenie miejsc obsługi podróżnych (MOP Halemba-Wirek) wystąpiły deformacje nieciągłe w postaci szczelin i stopni. W efekcie konieczna była wymiana nawierzchni i podbudowy na uszkodzonym odcinku autostrady. Procesy geodynamiczne, które wywołały deformację trwają nadal prowadząc do kolejnego remontu drogi. W pracy przedstawiono kompleksową analizę uwarunkowań geologiczno-górniczych deformacji oraz zgromadzonych danych obserwacyjnych i pomiarowych. Zbiór danych obejmuje wyniki pomiarów geodezyjnych i geofizycznych wykonywanych w okresie budowy autostrady oraz po jej zakończeniu.
 
REFERENCES (10)
1.
Kotyrba A., 2002 - Georadarowa diagnostyka podłoża górniczego z uwzględnieniem deformacji nieciągłych.Materiały II Konf. nt. Szkód górniczych w infrastrukturze kolejowej. SIiTK o/Katowice, Wisła, 1-12.
 
2.
Kotyrba A., Kłosek K., 2000 - Georadarowa diagnostyka konstrukcji oraz podłoży dróg samochodowych i kolejowych. Mat. Konf. nt. Problemy modernizacji i naprawy podtorza kolejowego, Wrocław-Żmigród, 61-66.
 
3.
Kotyrba A., 2006 - Analiza metod kartowania nieciągłości tektonicznych w kontekście wyników badań uskoku III w podłożu autostrady A4 w rejonie Kochłowic (O.G. Halemba). Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko. Special series. Safety of objects within mining area-minig damages, 184-194.
 
4.
Kotyrba A., 2006 - Badania geofizyczne w ustalaniu warunków geologiczno-inżynierskich terenów górniczych i pogórniczych. Biuletyn Informacyjny Geofizyka nr 1/2006 (3). PBG Warszawa, 78-93.
 
5.
Kowalski A., 2005 - O liniowych nieciągłościach powierzchni. Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie. Miesięcznik Wyższego Urzędu Górniczego nr 12, Katowice, 25-32.
 
6.
Kowalski A., 2007 - Nieustalone górnicze deformacje powierzchni w aspekcie dokładności prognoz. Katowice. Prace Naukowe GIG. Seria Studia - Rozprawy - Monografie Nr 871.
 
7.
Pilecki Z., 2003 - Geophysical investigations on discontinuous deformations recognition. Mineral Resources Management 19(4), 89-97.
 
8.
Pilecki Z., 2008 - The role of geophysical methods in the estimation of sinkhole threat in the post-mining areas of shallow exploitation in the Upper Silesian Coal Basin, Poland. Mineral Resources Management, t. 24 no. 3/1, 27-40.
 
9.
Pilecki Z., Kotyrba A., 2007 - Problematyka rozpoznania deformacji nieciągłych dla potrzeb projektowania konstrukcji drogowych na terenie płytkiej eksploatacji rud metali. Prace Naukowe GIG Nr III/2007, wyd. specjalne, 379-392.
 
10.
Popiołek E., Pilecki Z., 2005 - Ocena przydatności do zabudowy terenów zagrożonych deformacjami nieciągłymi za pomocą metod geofizycznych. Wyd. IGSMiE PAN, Kraków.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953