Evaluation of copper ore flotation process parameters improvement possibilities with use of magnetohydrodynamic activation
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2004;20(2):39-64
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article presents results of research on flotation process conditions improvement as a result of magnetohydrodynamic (MHD) activation of flotation feed, technological water and flotation reagents. In the paper there have been used the results of work done by Agencja Gospodarki Odpadami Agos S.A. (Agency for Waste Management Agos S.A.) for Oddział Wzbogacania Rud (Division Concentrator Plants) KGHM Polska Miedź S.A. in Polkowice entitled "Research defining possibilities of using magnetohydrodynamic activation (MHD) for improvement of ore flotation and concentrate filtration process parameters". There have been presented results of analysis of statistical significance of differences between obtained results for comparative flotation and with magnetodydrodynamic activation.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ocena możliwości poprawy parametrów procesu flotacji rudy miedzi przy wykorzystaniu aktywacji magnetohydrodynamicznej
wzbogacanie rud miedzi, aktywacja magnetohydrodynamiczna
W artykule przedstawiono wyniki badań nad poprawą warunków przebiegu procesu flotacji w wyniki aktywacji magnetohydrodynamicznej (MHD) nadawy do flotacji, wody technologicznej oraz odczynników flotacyjnych. W referacie wykorzystano wyniki pracy wykonanej przez Agencję Gospodarki Odpadami Agos S.A., na zlecenie Oddziału Zakłady Wzbogacania Rud KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. w Polkowicach, pt.: "Badania określające możliwości wykorzystania aktywacji magnetohydrodynamicznej (MHD) do poprawy parametrów procesów flotacji rudy i filtracji koncentratu". Zaprezentowano wyniki przeprowadzonej analizy istotności statystycznej różnic w uzyskanych wynikach dla flotacji porównawczych i z aktywacją magnetohydrodynamiczną.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top