Concentration of output increase in hard coal mining sector in years 1993-2002 to some economic aspects of this process
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2004;20(2):23-37
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The concentration of the output increase in the hard coal mining sector in last 10 years is presented in this paper. The concentration of the extraction increase will be important when Poland will join the European Union. This increase favorably influences the mine economic efficiency, because by improving the work efficiency it limits wages - the main element of unit costs in the hard coal mining sector. This process of increasing the concentration eliminates redundant lenght of exploitation faces and decreases the amount of roadway workings - is stops the depreciation unit cost and unit cost of materials, which are another costs elements. Tables and figures show these facts in the paper.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wzrost koncentracji wydobycia w polskim górnictwie węgla kamiennego w latach 1993-2002 a niektóre aspekty ekonomiczne tego procesu
górnictwo węgla kamiennego, koncentracja wydobycia, efektywność ekonomiczna kopalń
Artykuł ukazuje wzrost koncentracji wydobycia, jaki nastąpił w branży górnictwa węgla kamiennego w ostatnim dziesięcioleciu. Działania te podjęto w trosce o sprostanie wyzwaniom czekającym na tę gałąź przemysłu po wstąpieniu do Unii Europejskiej. Wzrost koncentracji korzystnie wpływa na efektywność ekonomiczną kopalń, gdyż poprawiając wydajność pracy, powoduje ograniczanie najważniejszego składnika kosztów jednostkowych, jakim w górnictwie węgla kamiennego są wynagrodzenia. Umożliwia również eliminację zbędnych frontów eksploatacyjnych i zmniejszenie ilości robót korytarzowych, przez co hamuje jednostkową amortyzację i jednostkowe koszty materiałów będące kolejnymi składnikami jednostkowego kosztu wydobycia. Większość tych faktów dokumentują zamieszczone w artykule syntetyczne tabele i rysunki będące ich graficzną interpretacją.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top