Flotation method in talc raw material processing from the Gemerská Poloma deposit in Slovakia
M. Sidorová 1  
,   P. Čorej 2  
 
More details
Hide details
1
Institute of Montaneous Sciences and Environmental Protection, Faculty of Mining, Ecology, Process Control and Geotechnologies, Technical University, Košice, Slovak Republic
2
Mining&Economy Consulting s.r.o., Košice, Slovak Republic
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2013;29(3):37–46
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This article describes the suitability of the flotation method in the processing of talc raw material from the Gemerská Poloma deposit. The conclusions are based on the analysis of test results of controlled material samples from plant trials that were conducted in two flotation facilities. The evaluation of the results of the trial runs, chemical analysis, and other analyses conducted on the control mineral samples confirmed relatively high levels in the range between 83.9–88% of whiteness in the sample mineral concentrate. However, it is known that the talc will reach its final level of whiteness after it is ground into more refined particles. The trials also confirmed high effectiveness of separation of pyrite and other accompanying minerals. Based on the results of the chemical analysis of the concentrates, it is safe to conclude that the flotation method can be deemed suitable for the enriching of talc extracted from the Gemerská Poloma deposit. The talc deposit at Gemerská Poloma was already identified in the late 90s. In 1988 during geological surveys in Gemerská Poloma at the end of Dlhá Valley, talc magnesite mineralization was found by three drillings. A unique talc deposit was verified of European significance comparable to the largest global deposits by its. Experts regard the Gemerské talc deposit in terms of its dimensions, quality, and quantity as one of the most important in the world. Its key advantage is a good strategic location in the centre of Europe. The economic prospects of this deposit are estimated to offer many years of potential benefits which will partly revive the labour market for the mining-geological specialisation. Demand for this industrial mineral in Europe has an increasing tendency.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Metoda flotacyjna w przeróbce kopaliny talkowej ze złoża Gemerská Poloma na Słowacji
białość talku, strata prażenia, pozostałość nierozpuszczalna, flotacja
Artykuł przedstawia przydatność metody flotacyjnej w przeróbce kopaliny talkowej pochodzącej ze złoża Gemerská Poloma. Wnioski oparte są na analizie wyników badań kontrolowanych próbek materiału z prób produkcyjnych, które zostały przeprowadzone w dwóch instalacjach flotacyjnych. Ocena wyników tych prób przemysłowych, w tym analizy chemicznej i innych analiz jakościowych przeprowadzonych na próbkach kontrolnych, potwierdzają stosunkowo wysoki poziom białości – w zakresie od 83,9–88,0% – w otrzymanych koncentratach talku. Wiadomo jednak, że surowiec talkowy osiągnie swój ostateczny poziom białości po jego zmieleniu do docelowej granulacji. Badania potwierdzają również wysoką skuteczność separacji pirytu i innych minerałów towarzyszących w trakcie flotacji. Na podstawie wyników analizy chemicznej koncentratów talku, uzasadnione jest stwierdzenie, że metoda flotacji może być uznana za odpowiednią metodę wzbogacania kopaliny talkowej pochodzącej ze złoża Gemerská Poloma. Złoże talku Gemerská Poloma zostało udokumentowane pod koniec lat dziewięćdziesiątych XX wieku. W 1988 roku podczas badań geologicznych w rejonie Gemerská Poloma na końcu doliny Dlhá, w wyniku przeprowadzonych prac wiertniczych (3 otwory) stwierdzono mineralizację talkowo-magnezytową. Unikalne złoże talku może mieć duże znaczenie na rynku europejskim, będąc porównywalnym do największych światowych złóż tej kopaliny. Eksperci uważają złoże talku Gemerská Poloma pod względem wymiarów, jakości kopaliny i ilości zasobów, jako jedno z największych na świecie. Jego kluczową zaletą jest dobre strategiczne położenie w centrum Europy. Oceny ekonomiczne tego złoża dają perspektywę długoletniej zyskownej działalności produkcyjnej, a działalność ta może także częściowo ożywić górniczo-geologiczny rynek pracy w tym regionie. Popyt na ten surowiec w Europie ma stałą tendencję wzrostową.
 
REFERENCES (10)
1.
Bakalarz A., 2011 – Flotation of copper ore with n-dodecane as a collector.Gospodarka Surowcami Mineralnymi t. 27, z. 1, p. 69–83.
 
2.
Čorej P., 2007 – Intention. Conditioning complex Gemerska Poloma.
 
3.
Čorej P., 2010 – Intention. Increase of mining capacity and talc raw material processing from Gemerska Poloma deposit.
 
4.
GENES a.s., 2010 – Technical report from flotation of talc raw material.
 
5.
Kilík J., 1997 – Acta Montanistica Slovaca vol. 2, no. 1, 71–80.
 
6.
Łuszczkiewicz et al. 2004 – Łuszczkiewicz A., Henc T., Muszer A., 2004 – Analiza i ocena wzbogacalności rudy o podwyższonej zawartości czarnych łupków w przypadku prowadzenia flotacji metodą standardową i przy zastosowaniu odczynników apolarnych. Praca KU-004/120/04, Centrum Badawczo-Projektowe Miedzi „Cuprum”, sp. z o.o. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy, Wrocław.
 
7.
Pinka J . , Wittenberger G., Škvareková J., 2008 – Legislatíva v geologickomprieskume a vo vyu_ívaní prírodných zdrojov. Equilibria, Košice.
 
8.
Zeleňák et al. 2001 – Zeleňák F., Škvarla J., 2001 – Acta Montanistica Slovaca vol. 6, no. 2, 143–149.
 
9.
Wdowin M., Gruszecka A., 2012 – Mineralogical-chemical and texstural characteristics of Zn-Pb industry flotation wastes with further potential for application as sorbents. Gospodarka Surowcami Mineralnymi t. 28, z. 3, p. 55–69.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953