Forecasting the price of uranium based on the costs of uranium deposits exploitation
,
 
 
 
 
More details
Hide details
1
Mineral and Energy Economy Research Institute, PAS, Krakow, Poland
 
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2016;32(3):93-109
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents the concept of forecasting uranium prices on the basis of the uranium deposits exploitation costs. The model for estimating the costs of raw material extraction over time, depending on the supply level sufficient to meet the demand from nuclear power plants, has been developed. The aforementioned costs, given the inelastic demand for uranium, determine the price of this raw material. This allows estimating the future price of uranium on the basis of knowledge of the resource base and the relationships determining changes in parameters characterizing the resources. As these estimates are affected by considerable uncertainty, the study has used a stochastic approach, constructing the precise probability distributions of uncertain parameters. Based on literature analysis, the variables that are correlated with each other have been identified. The model has implemented the identified correlations between variables. A number of assumptions regarding the input data, model limitations, and the relationship between the variables has been adopted. On the basis of the Monte Carlo simulation, the probability distribution of uranium prices in the coming years until 2050 has been obtained. According to the obtained estimation, uranium prices will remain stable at around 90 USD/kg by 2030. The prices are expected to increase in the next years. It can be assumed that this trend will grow in the future. In 2050, the expected uranium price will be about 130 USD/kg.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Prognozowanie ceny uranu na podstawie kosztów eksploatacji złóż rudy uranowej
cena uranu, popyt, podaż, złoża uranu, prognoza, metoda Monte Carlo
W artykule przedstawiono koncepcję prognozowania cen uranu bazującą na kosztach eksploatacji rudy uranowej. Zbudowano model szacowania kosztów wydobycia surowca w czasie w zależności od wielkości podaży będącej odpowiedzią na popyt zgłaszany przez elektrownie jądrowe. Koszty te, przy sztywnym popycie na uran, determinują cenę tego surowca. Pozwala to szacować przyszłe ceny uranu na podstawie wiedzy o bazie zasobowej surowca oraz relacjach warunkujących zmianę parametrów opisujących zasoby. Szacunki takie obarczone są dużą niepewnością, dlatego w badaniach wykorzystano podejście stochastyczne, konstruując rozkłady prawdopodobieństwa wartości niepewnych parametrów. Na podstawie analizy literatury zidentyfikowano zmienne, których wartości są ze sobą skorelowane. W modelu zaimplementowano zidentyfikowane korelacje pomiędzy zmiennymi. Przyjęto szereg założeń dotyczących danych wejściowych, ograniczeń modelu i relacji między zmiennymi. Na podstawie symulacji modelu metodą Monte Carlo uzyskano rozkłady prawdopodobieństwa cen uranu w kolejnych latach aż do 2050 roku. Według uzyskanej prognozy ceny uranu do 2030 roku będą utrzymywały się na stałym poziomie wynoszącym około 90 USD/kg uranu. W kolejnych latach nastąpi wzrost cen, który z czasem będzie przybierał na sile. W 2050 roku oczekiwana wartość ceny uranu wyniesie około 130 USD/kg uranu.
 
REFERENCES (45)
1.
Amavilah, V.H.S. 1994. The influence of oil and coal prices on the world uranium demand. OPEC Review 18(4), pp. 489–508.
 
2.
Amavilah, V.H.S. 1995. The capitalist world aggregate supply and demand model for natural uranium. Energy Economics 17(3), pp. 211–220.
 
3.
AERA 2010. Basheer Ahmed, S. 1979. Nuclear Fuel and Energy Policy. Princeton University, Center of International Studies, Lexington, Massachusetts, Toronto.
 
4.
BP Statistical 2016. BP Statistical Review of World Energy 2016. [Online] Available at: (www.bp.com/content/dam/bp/pdf/energy-economics/statistical-review-2016/bp-statistical-review-of-world -energy-2016-full-report.pdf) [Accessed: 1.08.2016].
 
5.
Clarke, R. and Low, A. 1993. Risk Analysis in Project Planning: A Simple Spread-sheet Application using Monte Carlo Techniques. Project Appraisal 8(3), pp. 141–146.
 
6.
Cole, D. 2015. The global uranium market. Reserve Bank of Australia.
 
7.
Crowson, P. 2007. Uranium markets: somewhere over the rainbow? [In:] Proceedings of the 32nd International Symposium on Uranium and Nuclear Energy. Uranium Institute, London, UK, pp. 129–130.
 
8.
Dittmar, M. 2013. The end of cheap uranium. Science of the Total Environment 461–462, pp. 792–798.
 
9.
EURATOM 2013. Annual Report 2012. EURATOM Supply Agency. European Union.
 
10.
Gabriel et al. 2013 – Gabriel, S., Baschwitz, A., Mathonničre, G., Eleouet, T. and Fizaine, F. 2013. A critical assessment of global uranium resources, including uranium in phosphate rocks, and the possible impact of uranium shortages on nuclear power fleets. Annals of Nuclear Energy 58, pp. 213–220.
 
11.
Gawlik ed. 2013 – Gawlik, L., Grudziński, Z., Kamiński, J., Kaszyński, P., Kryzia, D., Lorenz, U., Mirowski, T., Mokrzycki, M., Olkuski, T., Ozga-Blaschke, U., Pluta, M., Sikora, A., Stala-Szlugaj, K., Suwała, W., Szurlej, A., Wyrwa, A. and Zyśk, J. 2013. Coal for Polish Energy sector in 2050 perspective – scenario analyses Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa, Katowice: Wyd. IGSMiE PAN, 299 p. (in Polish).
 
12.
Geiger, A. 2011. Strategic Power Plant Investment Planning under Fuel and Carbon Price Uncertainty. Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Karlsruhe.
 
13.
Greenwood, J. 1981. Uranium supply and demand: the fifth annual symposium of the uranium institute, London, 2–4 September 1980. Energy Policy 9(2), pp. 170–171.
 
14.
Hall, S. and Coleman, M. 2013. Critical analysis of world uranium resources. U.S. Scientific Investigations Report 2012–5239, 56 pp.
 
15.
Hammond, G.P. 2000. Energy, environment and sustainable development: a UK perspective. Trans IChemE Part B: Process Safety and Environmental Protection 78(4), pp. 304–323.
 
16.
IAEA 2001. Analysis of Uranium Supply to 2050. International Atomic Energy Agency. Vienna, 103 pp.
 
17.
Jaśkowski, P. 2015. Methodology for enhancing reliability of predictive project schedules in construction. Maintenance and Reliability 17(3), pp. 470–479.
 
18.
Johnson D. 1997. The triangular distribution as a proxy for beta distribution in risk analysis. The Statistician 46(3), pp. 387–398.
 
19.
Kahouli, S. 2011a. Effects of technological learning and uranium price on nuclear cost: Preliminary insights from a multiple factors learning curve and uranium market modeling. Energy Economics 33, pp. 840–852.
 
20.
[20[ Kahouli, S. 2011b. Re-examining uranium supply and demand: New insights. Energy Policy 39, pp. 358–376.
 
21.
Layton, M. 2008. The global uranium outlook: is 2008/09 a buying opportunity? In: Proceedings of the 33th International Symposium on Uranium and Nuclear Energy. World Nuclear Association (WNA), London, UK, pp. 1–11.
 
22.
Maeda, H. 2005. The global nuclear fuel market-supply and demand: 2005–2030. In: Proceedings of the 30th International Symposium on Uranium and Nuclear Energy. Uranium Institute, London, UK, pp. 1–11.
 
23.
Mays, W.M. 2005. Limitations to progress in developing uranium resources. In: Proceedings of the 30th International Symposium on Uranium and Nuclear Energy. World Nuclear Association (WNA), London, UK, pp. 39–60.
 
24.
McMurray, J.M. 2005. The relationship between the uranium market price and supply-demand relationships. Proceedings of a technical meeting on Recent Developments in Uranium Exploration, Production and Environmental Issues organized by the IAEA in cooperation with the OECD Nuclear Energy Agency and DIAMO State Owned Enterprise held in Straz, Czech Republic, 6–8 September 2004; IAEA-TECDOC-1463, pp. 63–71.
 
25.
Mercure, J.F. and Salas, P. 2012. An assessment of global energy resource economic potentials. Energy 46, 1, pp. 322–336.
 
26.
Mercure, J. F. and Salas, P. 2013. On the global economic potentials and marginal costs of non-renewable resources and the price of energy commodities. Energy Policy 63, pp. 469–483.
 
27.
Metal… 2013 – Metal Prospects: Uranium Market Outlook – Third Quarter 2013. RBC Capital Markets, 2013.
 
28.
Mudd, G.M. 2014. The future of Yellowcake: A global assessment of uranium resources and mining. Science of the Total Environment 472, pp. 590–607.
 
29.
NEA 2006. Forty Years of Uranium Resources, Production and Demand in Perspective. OECD, Nuclear Energy Agency, Paris.
 
30.
Newcomb, R. and Reiber, M. 1984. The economics of coal and nuclear energy. In: Economics of the Mineral Industries: A Series of Articles by Specialists, fourth ed. AIMMPE, New York.
 
31.
Nieć et al. 2012 – Nieć, M., Mucha, J., Sobczyk, E. and Wasilewska-Błaszczyk, M. 2012. The methodology of documenting mineral deposits. Part IV Estimating resources. Kraków: Wyd. IGSMiE PAN, 241 pp. (in Polish).
 
32.
Nikolaus, A. 2014. Comparing recent uranium supply scenarios. IAEA Technical Meeting on the Nuclear Fuel Cycle Information System, 9–12 December 2014, Vienna, Austria.
 
33.
Nuclear… 2009 – Nuclear Fuel Cycle Information System: a Directory of Nuclear Fuel Cycle Facilities. 2009 Edition. International Atomic Energy Agency (IAEA), Vienna.
 
34.
OECD/NEA 2008. Uranium 2007: Resources, Production and Demand. Red Book ed. OECD, Publishing NEA–IAEA.
 
35.
OECD/NEA 1987. Nuclear Energy and its Fuel Cycle: Prospects to 2025. Yellow Book ed. OECD, Publishing NEA–IAEA.
 
36.
OECD/NEA, 2015. Uranium 2014: Resources, Production and Demand. OECD, NEA.
 
37.
Owen, A.D. 1984. An economic model of the US uranium market. Materials and Society 8, pp. 137–152.
 
38.
Owen, A.D. 1985. The Economics of Uranium. Praeger, New York.
 
39.
Patterson, J.A. 1970. World Uranium Supply and Demand. IAEA publishing, Paris, France.
 
40.
PPEJ 2014. Program of the Polish Nuclear Energy (Program polskiej energetyki jądrowej). Accepted by Ministers Council on 24.06.2014. Warszaw (in Polish). [Online] Available at: (http://www.mg.gov.pl/files/upl...) [Accessed: 3.03.2016].
 
41.
Strategic… 2010 – Strategic Environmental Assessment for the central Namib Uranium Rush. Ministry of Mines and Energy, Windhoek, Republic of Namibiae.
 
42.
UPA 2015 – UPA Report DOE Material Transfer Study. Uranium Producers of America (UPA) TradeTech.
 
43.
Thomas, N, 1984. The International Uranium Market. Ballinger, New York.
 
44.
Trieu et al. 1994 – Trieu, L.H., Savage, E. and Dwyer, G. 1994. A model for the world uranium market. Energy Policy 22(4), pp. 317–329.
 
45.
Walczak, R. 2015. Selected methods of analysis and risk assessment. College of Economics and Social Sciences University of Warsaw, Plock, p. 125. (in Polish).
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top