ORIGINAL PAPER
The production capacity of hard-coal mines in terms of meeting the needs of the domestic energy sector
 
More details
Hide details
1
Central Mining Institute
 
2
AGH University of Science and Technology
 
 
Submission date: 2022-08-03
 
 
Final revision date: 2022-08-23
 
 
Acceptance date: 2022-09-05
 
 
Publication date: 2022-09-30
 
 
Corresponding author
Patrycja Bąk   

AGH University of Science and Technology
 
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2022;38(3):49-65
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
In Poland, there is a growing awareness of the need to change the sources of electricity and heat. An expression of this is the adoption of the document entitled Poland’s Energy Policy until 2040 (PEP 2040) in February 2020 by the Council of Ministers. The goal of the Polish Energy Policy until 2040 is “energy security – ensuring the competitiveness of the economy, energy efficiency and reducing the environmental impact of the energy sector – taking into account the optimal use of own energy resources”. In PEP 2040, the previous assumptions of the state’s long-term energy policy were amended and an increase in the use of low- or non-emission sources was declared. In addition, the energy policy guidelines contain forecasts for the production of steam coal and the demand for this raw material. Based on the provisions of the document, as well as forecasts of the coal-production volume prepared by the authors and the assessments of experts in the fields related to energy and mining, the article contains considerations on the validity of the developed forecasts together with the determination of the production capacity of domestic mining enterprises in terms of covering the demand for steam coal used for the production of electricity and heat. It is planned, inter alia, that blocks of coal-fired power plants will be decommissioned and, in their place, there is to be the expansion of solar and wind energy and the commissioning of the first blocks of a nuclear power plant. Such activities, which cause a decrease in the demand for coal, are also related to the plans of changes in the functioning of mining enterprises – there will be successive closures of individual mines and mining plants.
ACKNOWLEDGEMENTS
The paper presents results of research conducted in AGH University of Science and Technology no. 16.16.100.215
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Możliwości produkcyjne kopalń węgla kamiennego w zakresie zaspokojenia potrzeb krajowej energetyki
prognoza, produkcja, zapotrzebowanie, transformacja, węgiel energetyczny
W Polsce narasta świadomość potrzeby zmian w zakresie źródeł pozyskiwania energii elektrycznej i cieplnej. Wyrazem tego jest przyjęcie w lutym 2020 roku przez Radę Ministrów dokumentu pn. Polityka Energetyczna Polski do 2040 r (PEP 2040). Celem Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. jest „bezpieczeństwo energetyczne – przy zapewnieniu konkurencyjności gospodarki, efektywności energetycznej i zmniejszenia oddziaływania sektora energii na środowisko – biorąc pod uwagę optymalne wykorzystanie własnych zasobów energetycznych”. W oparciu o zapisy dokumentu, a także prognozy wielkości produkcji węgla opracowane przez autorów oraz oceny ekspertów z dziedzin związanych z energetyką i górnictwem, w artykule zawarto rozważania dotyczące zasadności opracowanych prognoz, w połączeniu z określeniem możliwości produkcyjnych krajowych przedsiębiorstw górniczych, w aspekcie pokrycia zapotrzebowania na węgiel energetyczny wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Przewiduje się, między innymi, wycofywanie z eksploatacji bloków elektrowni węglowych, a w ich miejsce rozbudowę energetyki solarnej i wiatrowej oraz uruchomienie pierwszych bloków elektrowni jądrowej. Działania takie, powodujące spadek zapotrzebowania na węgiel, są powiązane także z planami zmian w funkcjonowaniu przedsiębiorstw górniczych – dojdzie do sukcesywnej likwidacji poszczególnych kopalń i zakładów górniczych. Artykuł został opracowany według stanu polskiej energetyki na 31.12.2021 roku. Aktualna sytuacja na rynku węgla , która pojawiła się w wyniku agresji Rosji na Ukrainę będzie, przedmiotem analizy kolejnego artykułu w ramach czasopisma Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management.
 
REFERENCES (21)
1.
Agreement... 2020 – Agreement between the representatives of the Government and the Inter-Union Protest and Strike Committee of the Śląsko-Dąbrowski Region, Katowice (Porozumienie pomiędzy przedstawicielami Rządu a Międzyzwiązkowym Komitetem Protestacyjno-Strajkowym Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, Katowice) (in Polish). [Online:] https://www.gov.pl/web/aktywa-... [Accessed: 2021-12-08].
 
2.
Balance... 2021 – Balance of mineral resources in Poland as of 31.12.2020 (Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31.XII.2020 r.) Warszawa: PIG-PIB (in Polish). [Online:] http://geoportal.pgi.gov.pl/cs... [Accessed: 2021-12-08].
 
3.
Bąk, P. 2018. Technical and economic planning of mining production in strategic terms – selected issues (Planowanie techniczno-ekonomiczne produkcji górniczej w ujęciu strategicznym – wybrane zagadnienia). Kraków: AGH (in Polish).
 
4.
Dittmann, P. 2003. Forecasting in the enterprise. Methods and their application (Prognozowanie w przedsiębiorstwie. Metody i ich zastosowanie). Kraków: Oficyna Ekonomiczna, Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych (in Polish).
 
5.
Dubiński, J. and Turek, M. 2007a. Hard coal mining forecast for the power industry (Prognoza wydobycia węgla kamiennego dla energetyki. [In:] Ściążko, M. ed. Conditions for the implementation of zero-emission coal technologies in the energy sector (Uwarunkowania wdrożenia zero-emisyjnych technologii węglowych w energetyce). Zabrze: Wydawnictwo Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla (in Polish).
 
6.
Dubiński, J. and Turek, M. 2007b. Accessibility of coal resources for the Polish power industry (Dostępność zasobów węgla dla polskiej energetyki). Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko 2 (in Polish).
 
7.
Fuksa, D. 2004. Correction of the optimum production plan of a coal company with the use of post optimal analysis (Korekta optymalnego planu produkcji spółki węglowej z wykorzystaniem analizy postoptymalnej). Wiadomości Górnicze 55(10), pp. 429–434 (in Polish).
 
8.
Fuksa, D. 2016. The forecast amount of extracted coal mine (Prognoza wielkości wydobycia kopalni węgla kamiennego). Przegląd Górniczy 72(8), pp. 29–32 (in Polish).
 
9.
Gawlik et al. 2010 – Gawlik, L., Majchrzak, H., Mokrzycki, E. and Uliasz-Bocheńczyk, A. 2010. Prospects of hard and brown coal in Poland and in European Union (Perspektywy węgla kamiennego i brunatnego w Polsce i w Unii Europejskiej). Przegląd Górniczy 66(3/4) (in Polish).
 
10.
Gawlik et al. 2016 – Gawlik, L., Kaliski, M., Kamiński, J., Sikora, A. and Szurlej, A. 2016. Hard coal in the fuel-mix of Poland: the long-term perspective. Archives of Mining Sciences 61(2), pp. 335–350, DOI: 10.1515/amsc-2016-0025.
 
11.
Jonek-Kowalska, I. 2012. Assessment of the possibilities of improving the efficiency of hard coal mining (Ocena możliwości poprawy efektywności wydobycia węgla kamiennego). [In:] Turek, M. ed. Analysis and evaluation of costs in the hard coal mining industry in Poland in terms of improving the efficiency of extraction (Analiza i ocena kosztów w górnictwie węgla kamiennego w Polsce w aspekcie poprawy efektywności wydobycia). Warszawa: Wyd. Difin (in Polish).
 
12.
Karbownik, A. and Chroszcz, H. 1994. Production, sale and quality of hard coal in 1988–1933 and forecast for 1994––2003 (Produkcja, sprzedaż i jakość węgla kamiennego w latach 1988–1933 i prognoza na lata 1994–2003). [In:] Energy. Between supply and demand (Energia. Pomiędzy popytem i podażą) (in Polish).
 
13.
Karbownik et al. 1999 – Karbownik, A., Turek, M. and Starzak, Z. 1999. Prognosis of requirement on hard coal to the year 2002 (2020) in the light of inquiries (Prognoza zapotrzebowania i sprzedaży węgla koksowego do 2002 (2020) roku na podstawie badań ankietowych). Karbo 1, pp. 10–15 (in Polish).
 
14.
Manowska, A. 2017. Analysis of the role of coal in ensuring the country’s energy security and Poland’s energy policy until 2050 (Analiza roli węgla w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego kraju a polityka energetyczna Polski do roku 2050). Przegląd Górniczy 73(9), pp. 45–51 (in Polish).
 
15.
Pepłowska, M. 2021. Coal supply prospects in Poland and Selected European Union Countries. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 37(3), pp. 31–52, DOI: 10.24425/gsm.2021.138657.
 
16.
Poland’s... 2021 – Poland’s Energy Policy until 2040 (Polityka Energetyczna Polski do 2040 r.), Warszawa: Ministerstwo Klimatu i Środowiska (in Polish). [Online:] https://www.gov.pl/web/klimat/... [Accessed: 2021-12-08].
 
17.
Przybyła, H. 1991. The role of risk in mining production planning and its relationship with the strategy of mining works (Rola ryzyka w planowaniu produkcji górniczej i jego związki ze strategią prowadzenia robót górniczych). Przegląd Górniczy 4 (in Polish).
 
18.
Rybak, A. and Manowska, A. 2019. The forecast of coal sales taking the factors influencing the demand for hard coal into account. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 35(1), pp. 129–140, DOI: 10.24425/gsm.2019.128203.
 
19.
Stala-Szlugaj, K. 2018. The demand for hard coal for households in Poland and the anti-smog bill. Archives of Mining Sciences 63(3), DOI: 10.24425/123692.
 
20.
Tokarski, S. red. 2021. Energy transformation – the demand for primary energy sources by 2040 (Transformacja energetyczna – zapotrzebowanie na źródła energii pierwotnej do 2040 roku). Katowice: GIG (in Polish).
 
21.
Turek, M. and Jonek-Kowalska I. 2015. Development of Polish Coal Mining in the Light of Energy Demand Forecasts (Rozwój polskiego górnictwa węglowego w świetle prognozowanych potrzeb energetycznych). Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria Organizacja i Zarządzanie 83, pp. 691–701 (in Polish).
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top