Sources and utilization of fly ashes from coal combustion in Poland
 
More details
Hide details
1
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków
 
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2005;21(1):23–42
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents the main sources of fly ashes from coal combustion in Poland, as well as the principal directions of their utilization. The quality characteristics of fly ashes is discussed. Quantity and structure of fly ashes generation in Poland is characterized in detail. The main tendencies in fly ashes utilization - both in the world and in Poland - are shown. The main uses of fly ashes are discussed in detail, in respect of quantity and quality of fly ashes used by these industries. Finally, perspectives of further development of fly ashes utilization in Poland, are presented.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Źródła i użytkowanie popiołów lotnych ze spalania węgli w Polsce
popioły lotne, podaż, materiały budowlane, podsadzka
W pracy zostały przedstawione źródła popiołów lotnych ze spalania węgli w Polsce, jak również główne kierunki ich wykorzystania. Zaprezentowano charakterystykę jakościową popiołów lotnych, szczegółowej analizie poddając wielkość i strukturę ich wytwarzania w kraju. Omówiono podstawowe trendy w gospodarowaniu popiołami lotnymi na świecie oraz - w tym kontekście - przedstawiono kierunki ich użytkowania w Polsce. Najważniejsze kierunki wykorzystania tych popiołów poddano szczegółowej analizie zarówno pod względem ilości użytkowanych popiołów, jak i wymagań jakościowych względem nich stawianych przez te branże. W końcowej części przedstawiono perspektywy dalszego rozwoju użytkowania tych materiałów w warunkach polskich.
 
REFERENCES (34)
1.
Bąk Z., Rucki J., Śliwińska-Serafin M., 2001 — Gospodarcze wykorzystanie ubocznych produktów spalania powstających w procesie produkcji energii elektrycznej w Elektrowni Opole. Mat. Międzynar. Konf. „Ekologiczno-energetyczne kierunki rozwoju przemysłu materiałów budowlanych”. Lądek-Zdrój, 25—27.04.2001.
 
2.
Bilans gospodarki surowcami mineralnymi Polski i świata 1999—2003. Praca zbiorowa pod redakcją R. Neya i T. Smakowskiego. Wyd. IGSMiE PAN, Kraków 2004.
 
3.
Bolewski A., Budkiewicz M., Wyszomirski P., 1991—Surowce ceramiczne. Wyd. Geol., Warszawa.
 
4.
Brylicki W. i in., 1986—Technologia budowlanych materiałów wiążących. Część 2—Cement. Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
 
5.
Brylska E., Dyczek J., Gawlicki M., 2002 — Wykorzystanie odpadów w przemyśle materiałów budowlanych. Karbo nr 3.
 
6.
Garbacik A., Chłądzyński S., Baran T., 2001—Właściwości betonu z cementów zawierających popioły lotne wapienne. Mat. Międzynar. Konf. „Ekologiczno-energetyczne kierunki rozwoju przemysłu materiałów budowlanych”. Lądek–Zdrój, 25—27.04.
 
7.
Gawlicki M., Roszczynialski W., 2000 — Nowe elementy w gospodarce odpadami energetycznymi. Mat. III Szkoły Gospodarki Odpadami, Rytro-Kraków.
 
8.
Gospodarka paliwowo-energetyczna 2003. Rocznik statystyczny GUS ,Warszawa.
 
9.
Hycnar J., 1985 — Stan i perspektywy stosowania za granicą popiołów z elektrowni do produkcji wyrobów ceramicznych i silikatowych. Ceramika Budowlana nr 2.
 
10.
Hycnar J., 2002 — Technologie przetwarzania odpadów kompleksu paliwowo-energetycznego. Inżynieria Mineralna, Zeszyt Specjalny S1.
 
11.
Informator Stowarzyszenia Producentów Cementu i Wapna 2003. Wyd. Stowarzyszenie Producentów Cementu i Wapna, Kraków 2004.
 
12.
Jarema-Suchorowska S., Śliwińska-Serafin M., Bąk Z. 2001 — Epogran — nowe kruszywo dla budownictwa. Mat. VIII Międzynar. Konf. „Popioły z energetyki”, Międzyzdroje.
 
13.
Kalyoncu R., 2003 — Coal Combustion Products. Minerals Yearbook 2001, Vol . I, Metals & Minerals. U.S. Geological Survey.
 
14.
Kurdowski W., 1990 — Chemia cementu. PWN, Warszawa.
 
15.
Mazurkiewicz M., 1990 — Technologiczne i środowiskowe aspekty stosowania stałych odpadów przemysłowych do wypełniania pustek w kopalniach podziemnych. Zeszyty Naukowe AGH nr 152, Kraków.
 
16.
Mazurkiewicz M., Piotrowski Z., 1995 — Propozycja unormowania badań będących podstawą dopuszczenia odpadów drobnofrakcyjnych do deponowania w pustkach podziemnych. Bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie nr 3.
 
17.
Mazurkiewicz M., Piotrowski Z., Tajduś A., 1997—Lokowanie odpadów w kopalniach podziemnych. cz. I. Wyd. CPPGSMiE PAN, Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej nr 5, Kraków.
 
18.
Neville A.M., 2000 — Właściwości betonu. Wyd. Polski Cement, Kraków.
 
19.
Ochrona Środowiska 2003. Rocznik statystyczny GUS Warszawa.
 
20.
Peukert S., 1986 — Wykorzystanie odpadów a modernizacja przemysłu cementowego. Cement-Wapno-Gips nr 10.
 
21.
Piasta J., Piasta W.G., 1994 — Beton zwykły. Wyd. Arkady, Warszawa.
 
22.
Pieńkowski B., 1999 — Ceramika z popiołów. Ceramika Budowlana nr 5, 6.
 
23.
Puszkariowa K., Gorzelak G., Domosławski W., 2002 — Ocena aktywności pucolanowej aktywowanych popiołów konwencjonalnych i skuteczność ich wykorzystania do produkcji betonów specjalnych. Mat. XLVIII Konf. Nauk. Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZiTB. Opole-Krynica.
 
24.
Ratajczak T., Gaweł A., Górniak K., Muszyński M., Szydłak T., Wyszomirski P., 1999—Charakterystyka popiołów lotnych ze spalania niektórych węgli kamiennych i brunatnych. [W:] Masy popiołowo-mineralne i ich wykorzystanie w górnictwie węglowym. Polskie Towarzystwo Mineralogicze, Prace Specjalne z. 13.
 
25.
Szczerba J., Garbacik A., 1998 — Technologiczne ograniczenia wykorzystania odpadów w produkcji klinkieru. Prace Instytutu Mineralnych Materiałów Budowlanych nr 23, Opole.
 
26.
Tarkowski R., Uliasz-Misiak B., 2003 — Emisja dwutlenku węgla w Polsce w aspekcie podziemnego opracowania. Gospodarka Surowcami Mineralnymi nr 2.
 
27.
Inne źródła informacji:.
 
28.
American Coal Ash ssociation ACAA (www.acaa-usa.org).
 
29.
European Coal Combustion Products Association ECOBA (www.ecoba.com).
 
30.
KE Dolna Odra Sp. z o.o. (www.ke.com.pl).
 
31.
Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania PU UPS (www.popiol.pl).
 
32.
Raporty Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska.
 
33.
Stowarzyszenie Producentów Cementu i Wapnia SPCiW (www.polskicement.com.pl).
 
34.
VKN Polska Sp. z o.o. (www.vknpolska.pl).
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953