Function and meaning of limestone dust in protection system against explosion at coal mines
,
 
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2007;23(Zeszyt specjalny 1):235-242
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Industrial accidents, which have taken, place recently at coal mining show that in spite of many operations ensuring safety, the menace of life and occurrence of losses caused by explosions is steel possible. In many works one can read that the dust (water-proof hydrophobized limestone dust) barriers very effective interrupt the flame propagation. Such limestone dust has been produced by coating regular dust with stearic acid during grinding in stone mills. In the consequence of modernization of quarries the quantity of possible producers of such dust could be reduce. For this reason new methods of manufacture of water-proof dust should be searched. In preliminary studies it is necessary to obtain the knowledge of the function and meaning of limestone dust in protection system against explosion at coal mine. Limestone dust must have hydrophobic properties. These are the consequence of quantity of stearic acid coated on dust particles and of used hydrophobisation method. Waterproof properties of dust should be kept for a long time. Hydrophobized limestone dust must be featured by certain floatage and must be cheap.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Rola i znaczenie pyłu wapiennego w systemie zabezpieczeń przeciwwybuchowych w kopalniach węgla kamiennego
pył wapienny, zapora przeciwwybuchowa, pył węglowy
Nieszczęśliwe wypadki, które wydarzyły się w ostatnim okresie w górnictwie węglowym wskazują, że pomimo szerokich działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa nadal istnieje zagrożenie życia i wystąpienia strat spowodowanych wybuchami. Wiele prac wskazuje, że efektywnie na przerywanie przenoszenia wybuchu działają zapory z pyłu kamiennego wodoodpornego, wytwarzanego podczas mielenia kamienia wapiennego. Jednakże zmiany zachodzące w kamieniołomach mogą zmniejszyć liczbę ewentualnych producentów pyłu. Niedopuszczenie do tego stanu wymaga znalezienia innej metody jego wytwarzania. We wstępnych badaniach konieczne jest poznanie roli i znaczenia pyłu w systemie zabezpieczeń kopalń. Pył wapienny musi posiadać właściwości hydrofobowe. Te zaś wynikają z ilości osadzonego kwasu stearynowego i sposobu hydrofobizacji. Właściwości hydrofobowe pyłu powinny utrzymywać się przez jak najdłuższy czas. Pył powinien charakteryzować się odpowiednią lotnością oraz niską ceną.
 
REFERENCES (13)
1.
Buczek B., Vogt E., 2006 – Hydrofobizacja pyłu wapiennego dla potrzeb górnictwa węglowego. Ecological Chemistry and Engineering, 13/S4, s. 391–398.
 
2.
Cybulski K., 2003 – Zarządzanie bezpieczeństwem pracy w górnictwie – część 4, Analiza zagrożenia wybuchem pyłu węglowego w rejonach ścian o wysokiej koncentracji wydobycia. Wiadomości Górnicze, 10, s. 466–476.
 
3.
Cybulski K., 2005 – Zagrożenie wybuchem pyłu węglowego oraz ocena skuteczności działań profilaktycznych w polskich kopalniach węgla kamiennego. Prace GIG, 864, Katowice.
 
4.
Cybulski W, 1973 – Wybuchy pyłu węglowego i ich zwalczanie. Wyd. Śląsk, Katowice.
 
5.
Cybulski W., 1953 – Rola zapór z pyłu kamiennego przy wybuchach bardzo silnych pyłu węglowego, metanu oraz metanu i pyłu węglowego. Prace GIG, Seria A, komunikat 135, Katowice.
 
6.
Cybulski W., 1973 – Zapory rozstawne. Prace GIG, komunikat 577, Katowice.
 
7.
Field P., 1982 – Dust explosions. New York, Elsevier.
 
8.
Hirsch J.A., Wah D.A., Dorner L.F., Schildkraut I., Aggarwal A.K., Dastidar A.G., Amyotte P.R., Pegg M.J., 1997 – Factors influencing the suppression of coal dust explosions. Fuel, 76/7, s. 663–670.
 
9.
Kozłowski B., Myszor H., Sobala J., 1988 – Wybuchy w kopalniach. Skrypty uczelniane nr 1362, Gliwice.
 
10.
Kozłowski B., Sobala J., 1970 – Walka z pyłem węglowym w kopalniach węgla kamiennego. Wyd. Śląsk, Katowice.
 
11.
Lebecki K., 1993 – Neutralizacja osiadłego pyłu węglowego jako zabezpieczenie przed przenoszeniem wybuchu. Prace Naukowe GIG, 784, s. 15–38.
 
12.
Polska Norma PN-G-11020, Pył kamienny przeciwwybuchowy.
 
13.
Wolański P., 1992 – Dust explosion research in Poland. Pow. Tech. 71, s. 197–206.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top