Gasification of the coal - prospect of a hydrogen economy
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2007;23(Zeszyt specjalny 1):243-255
 
KEYWORDS
ABSTRACT
It is the gasification of coal and conversion him to production of hydrogen as general energetistic carrier peaceable with priority of energetistic safety of European Union. The study of long-wave - energetistic strategy for Europy requires the regards the different sources of energy as well as parallel utilization of many accessible supplies of energetistic materials. It times hereinto were produced was the majority of hydrogen from earth gas and one of the cheapest ways of obtention on industrial scale this element was this. It values oneself however, that in second half XXI age will happen in world structure of waste of primitive fuels significant change. Unfortunately on present day the necessary quantities of hydrogen are considerably larger than his production.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zgazowanie węgla - perspektywa dla gospodarki wodorowej
gospodarka wodorowa, zgazowanie węgla
Zgazowanie węgla i wykorzystanie go do produkcji wodoru jako powszechnego nośnika energetycznego jest zgodne z priorytetem bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej. Opracowanie długofalowej strategii energetycznej dla Europy wymaga uwzględnienia różnych źródeł energii oraz równoległego wykorzystania wielu dostępnych zasobów surowców energetycznych. Do tej pory większość wodoru produkowano z gazu ziemnego i był to jeden z najtańszych sposobów otrzymywania tego pierwiastka na skalę przemysłową. Ocenia się jednak, że w drugiej połowie XXI wieku nastąpi znacząca zmiana w światowej strukturze zużycia paliw pierwotnych. Niestety na dzień dzisiejszy potrzebne ilości wodoru są znacznie większe niż jego produkcja.
 
REFERENCES (20)
1.
Agrawal R., Singh N. R., Ribeiro F. H., Delgass W. N., 2007 – Sustainable fuel for the transportation sector. PNAS, 104, 12, s. 4828–4833.
 
2.
Borowiecki T., Gołębiowski A., 2005 – Nowoczesne wytwórnie gazu syntezowego i wodoru. Przemysł Chemiczny. T. 84, nr 7, s. 503–507.
 
3.
Christie R., Iwański Z., 2006 – Czysta i bardziej ekonomiczna opcja produkcji energii elektrycznej z węgla w Europie IGCC. Energia Gigawat, nr 10.
 
4.
Czepirski L., 2007 – Magazynowanie wodoru w porowatych materiałach węglowych. Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych, Nr 2, s. 36–40.
 
5.
Gawdzik A., German K., 1996 – Analiza wybranych zagadnień związanych z procesem zgazowania węgla. Przemysł Chemiczny, T. 75, 6, s. 209–211.
 
6.
Gardziński W., Molenda J., – Źródła i wykorzystanie wodoru w rafineriach ropy naftowej. Przemysł chemiczny, T. 84, nr 11, s. 825–828.
 
7.
Grabarczyk R., Urbaniec K., 2005 – Kierunki badań nad wykorzystaniem biomasy do otrzymywania wodoru. Przemysł Chemiczny, T. 84, 11, s. 836–838.
 
8.
Kijeński J., 2005 – Dlaczego wodór? Przemysł Chemiczny, T. 84, 11, s. 799–807.
 
9.
Kreith F., 2004 – Fallacies of a Hydrogen Economy: A Critical Analysis of Hydrogen Production and Utilization. Journal of Energy Resources Technology, 126, s. 249–257.
 
10.
Kurzepa K., Grabowska A., Prokop J., 2005 – Perspektywy zastosowania biotechnologicznych metod produkcji wodoru. Przemysł Chemiczny, T. 84, 11, s. 833–835.
 
11.
Lewandowski W.M., 2002 – Proekologiczne źródła energii odnawialnej. Wyd. Naukowo-Techniczne, s. 269–283.
 
12.
Marzec A., 2004 – Paliwo wodorowe a efekt cieplarniany. Paliwa i Energia XXI wieku. AGH Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne. Kraków, s. 333–335.
 
13.
Michalik L., Szuba J., 1983 – Karbochemia. Zarys rozwoju. Wydawnictwo Śląsk, s. 54–145.
 
14.
Moore T.A., Pearce S., 2006 – Hydrogen from coal. International Journal of Coal Geology, 65, s. 171–172.
 
15.
Novelli P.C., Lang P.M., Masarie K.A., Hurst D.F., Myers R., Elkins J.W., 1999 – Molecular Hydrogen in the troposphere: Global distribution and budget. J. Geophys. Res, 104, 30, s. 427–430.
 
16.
Ściążko M., Zieliński H., 2003 – Termochemiczne przetwórstwo węgla i biomasy. Zabrze-Kraków: Wyd. Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla i Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, s. 99–123.
 
17.
Ściążko M., Tramer A., 2005 – Zintegrowana Karbo-Enegro-Chemia. Polityka energetyczna, T. 8.
 
18.
Tengler S., 1978 – Niekonwencjonalne metody chemicznej przeróbki węgla. Wyd. 1. Kielce: Wyższa Szkoła Pedagogiczna.
 
19.
Tromp T.K., 2003 – Potential Environmental Impact of a Hydrogen Economy on the Stratosphere. Science, 300, s. 1740–1742.
 
20.
Wasilewski P., Kobel-Najzarek E., 1977 – Chemiczna Przeróbka Węgla Kamiennego. Gliwice: Politechnika Śląska Skrypty Uczelniane nr 704, s. 148–174.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top