ORIGINAL PAPER
Geology and characteristics of epithermal gold mineralization at the Motongkad Prospect, North Sulawesi, Indonesia
,
 
,
 
 
 
 
More details
Hide details
1
Earth and Environmental Technology Study Program, Geological Engineering Department, Faculty of Engineering, Hasanuddin University
 
2
Mining Engineering Department, Faculty of Engineering, Hasanuddin University
 
 
Submission date: 2023-07-04
 
 
Final revision date: 2023-08-16
 
 
Acceptance date: 2023-11-14
 
 
Publication date: 2024-03-27
 
 
Corresponding author
Muhammad Adam   

Earth and Environmental Technology Study Program, Geological Engineering Department, Faculty of Engineering, Hasanuddin University
 
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2024;40(1):213-232
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
In the Motongkad prospect, East Bolaang Mongondow Regency, North Sulawesi Province, Indonesia, an epithermal gold mineralization occurred, hosted in andesitic-basaltic breccia, lava and tuff members the middle Miocene volcanic rock (Tmv). The Volcanic Rock is intruded by andesite dikes and contains fine quartz veins. Gold, silver, and pyrite found in the quartz veins. This study consists of two main stages, field works and laboratory works. The field works were performed in whole area of the Motongkad prospect, where fresh and altered rock and mineralization samples were collected randomly, selectively, and systematically from outcrops as well as from a test pit. The laboratory works include petrography, X-ray diffraction (XRD), ore microscopy, and chemical analysis using the atomic absorption spectrometry (AAS) method. The study area is arranged by three lithology units. Stratigraphically, the units are andesite rhyolite and tuff. The hydrothermal alteration in the study area are classified in five zones, namely: quartz-sericite, quartz-sericite-clay, quartz-calcite-sericite-chlorite, quartz-calcite-sericite, and quartz-calcite-kaolinite. Motongkad prospect mineralization consists of two types, namely the vein type and the disseminated type. The ore minerals found in the Motongkad prospect are gold, pyrite, chalcopyrite, sphalerite, covellite, chalcocite, bornite and tennantite. We conclude that gold mineralization and its associated minerals in the Motongkad prospect are hydrothermal mineralization with epithermal characteristics. Based on the results of mineragraphic analysis, there are two types of gold-bearing minerals found, namely native gold minerals and electrum, which are generally hosted by pyrite. Based on the distribution map of alteration and mineralization that has been made, it is recommended that the company wish to conduct mining with the highest gold content in the quartz-sericite and quartz-sericite-clay alteration zones, which are in the range of 0.83–1.07 g/t.
ACKNOWLEDGEMENTS
The author would like to thank PT Sultan Bobuyotan Jaya for the permission given to conduct research at the location of the mining license
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Geologia i charakterystyka mineralizacji złota epitermalnego w prospekcie Motongkad w Północnym Sulawesi, Indonezja
epitermiczny, złoto, mineralizacja, Motongkad, Indonezja
W prospekcie Motongkad w regencji East Bolaang Mongondow w prowincji Północne Sulawesi w Indonezji miała miejsce epitermalna mineralizacja złota, zlokalizowana w andezytowo-bazaltowej brekcji, lawy i tufie należących do środkowomioceńskiej skały wulkanicznej (Tmv). Skała wulkaniczna jest intruzją andezytu i zawiera drobne żyły kwarcowe. W żyłach kwarcu znaleziono złoto, srebro i piryt. Badania te składają się z dwóch głównych etapów, prac terenowych i prac laboratoryjnych. Prace terenowe prowadzono na całym obszarze prospektu Motongkad, gdzie losowo, selektywnie i systematycznie pobierano próbki świeżych i zmienionych skał oraz mineralizacji z wychodni oraz z wykopu badawczego. Prace laboratoryjne obejmują petrografię, dyfrakcję rentgenowską (XRD), mikroskopię rudy oraz analizę chemiczną metodą atomowej spektrometrii absorpcyjnej (AAS). Obszar badań uporządkowany jest według trzech jednostek litologicznych. Stratygraficznie jednostkami są andezyt, ryolit i tuf. Zmiany hydrotermalne na badanym obszarze sklasyfikowano w pięciu strefach: kwarcowo-serycytowa, kwarcowo-serycytowo-gliniasta, kwarcowo-kalcytowo-serycytowo-chlorynowa, kwarcowo-kalcytowo-serycytowa i kwarcowo-kalcytowo-kaolinitowa. Mineralizacja prospektu Motongkad składa się z dwóch typów, mianowicie typu żylnego i typu rozproszonego. Minerały rudne występujące w prospekcie Motongkad to: złoto, piryt, chalkopiryt, sfaleryt, kowelit, chalkozyn, bornit i tennantyt. Doszliśmy do wniosku, że mineralizacja złota i związane z nią minerały w prospekcie Motongkad są mineralizacją hydrotermalną o właściwościach epitermicznych. Na podstawie wyników analizy mineralogicznej stwierdzono, że istnieją dwa rodzaje minerałów złotonośnych, mianowicie rodzime minerały złota i elektrum, w których zazwyczaj występuje piryt. Na podstawie sporządzonej mapy rozmieszczenia zmian i mineralizacji rekomenduje się, aby spółka prowadziła wydobycie o najwyższej zawartości złota w strefach zmian kwarcowo-serycytowych i kwarcowo-serycytowo-gliniastych, które mieszczą się w granicach 0,83–1,07 g/Mg.
 
REFERENCES (13)
1.
Darman, H. and Sidi, F.H. 2000. An Outline of the Geology of Indonesia. Jakarta: Indonesian Association of Geologists publication. Indonesia.
 
2.
Dong et al. 1995 – Dong, G., Morrison, G. and Jaireth, S. 1995. Quartz textures in epithermal veins, Queensland-Classification, Origin, and Implication. Economic Geology 90, pp. 1841–185, DOI: 10.2113/gsecongeo.90.6.1841.
 
3.
Effendi, A.C. and Bawono, S.S. 1997. Geology Map Sheet Manado, North Sulawesi. Pusat Geological Research and Development Center, Bandung.
 
4.
Einaudi et al. 2003 – Einaudi, M.T., Hedenquist, J.W. and Inan, E.E. 2003. Sulfidation state of fluids in active and extinct hydrothermal systems: transitions from porphyry to epithermal environments. Society of Economic Geologists. Special publication 10, pp. 285–313.
 
5.
Flindell, P. 2003. Avocet Mining. Exploration and Development Across Central and Southeast Asia, Australia Institute of Geoscientists (AIG). Mineral Exploration Discussion Group (SMEDG). 10 Oct., Sydney, 8pp.
 
6.
Hall, R. and Wilson, M.E.I. 2000. Neogene sutures in eastern Indonesia. Journal of Asian Earth Sciences 18, pp. 787–814, DOI: 10.1016/S1367-9120(00)00040-7.
 
7.
Hedenquist et al. 2000 – Hedenquist, J.W., Arribas, R.A. and Gonzalez-Urien, E. 2000. Exploration for Epithermal Gold Deposits. Reviews in Economic Geology 13, pp. 245–277.
 
8.
Kavalieris et al. 1992 – Kavalieris, I., van Leeuwen, T.M. and Wilson, M. 1992. Geological setting and style of mineralization, north arm of Sulawesi, Indonesia. Journal of Southeast 7(2/3), pp. 113–129.
 
9.
Nugroho et al. 2005 – Nugroho, S., Hardjana, I., Susanto, A.D. and Bautista, C.C. 2005. Notes on the discovery, geology and mining of the Riska gold deposit, North Sulawesi, Indonesia. [In:] Priatmoko, S., Digdowirogo, S., Nas, C., van Leeuwen, T. and Widjajanto, H. (Eds), Indonesian Mineral and Coal Discoveries, IAGI Special Issues, pp. 31–44.
 
10.
Simmons et al. 2005 – Simmons, S.F., White, N.C. and John, D.A. 2005. Geological characteristics of epithermal precious and base metal deposits. Society of economic geologists. [In:] Economic geology 100th Anniversary volume, pp. 485–522.
 
11.
Thompson and Thompson 1996. Atlas of alteration a field and petrographic guide to hydrothermal alteration minerals. Geological association of Canada mineral deposits division.
 
12.
van Leeuwen, T.M. and Pieters, P. 2011. Mineral deposits of Sulawesi. Geological agency publication, Ministry of Energy And Mineral Resources, Republic of Indonesia, Bandung.
 
13.
White, N.C. and Hedenquist, J.W. 1995. Epithermal gold deposits: styles, characteristics and exploration. SEG Newsletter 23(1), pp. 913, DOI: 10.5382/SEGnews.1995-23.fea.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top