ORIGINAL PAPER
Gold mining stocks – an investor’s perspective
 
More details
Hide details
1
University of Economics, Katowice, Poland
 
 
Submission date: 2022-11-16
 
 
Final revision date: 2023-02-06
 
 
Acceptance date: 2023-04-05
 
 
Publication date: 2023-06-12
 
 
Corresponding author
Krystian Pera   

University of Economics, Katowice
 
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2023;39(2):125-143
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
In this article, gold is analyzed from an investment perspective as an asset that allows you to increase your wealth. The analysis is twofold. First, it is about examining to what extent changes in gold prices in the world markets translate into changes in the prices of shares of companies that extract gold. Second, it was checked whether there is a financial leverage effect, which in this case means that changes in the price of shares of gold mining companies are greater than changes in the price of gold itself. Methodically, the Sharpe model was used and two basic parameters of the model were estimated, i.e. the intercept (alpha), and the beta coefficient as a measure of systematic risk, for the gold market and the equity market of gold mining companies and ETFs based on these companies. The research carried out in accordance with the logic of the Sharpe model shows that the obtained value of the alpha parameter for the stock market was positive, while for the gold market it was negative. At the same time, higher levels of this parameter are beneficial to the investor, which means that an advantage of the stock market over the gold market exists. In turn, the estimated beta for the stock market is much lower than for the gold market. The systematic risk level for stocks is 0.45, and for the gold market it is 1.98, which is a significant difference. The stocks of gold mining companies can be classified as defensive against the stock market (the rate of return of the gold mine stock is insensitive to market movements) and aggressive against the gold market (the rate of return of the gold mine shares reacts more strongly than the movement in the price of gold).
ACKNOWLEDGEMENTS
Publication prepared within the statutory research of Department of Investments at the University of Economics in Katowice.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Akcje spółek wydobywających złoto – perspektywa inwestora
ryzyko, złoto, stopa zwrotu, dźwignia finansowa, model Sharpe’a
W niniejszym artykule złoto jest przedmiotem analizy z inwestycyjnej perspektywy, jako walor pozwalający pomnażać kapitał. Przy czym analiza jest dwojakiego rodzaju. Po pierwsze, chodzi o zbadanie, na ile zmiana cen złota na rynkach światowych przekłada się na zmiany cen akcji spółek, które złoto wydobywają. Po drugie, jeśli taki związek istnieje, to sprawdzono czy występuje efekt dźwigni finansowej, polegającej w tym przypadku na tym, że zmiany cen akcji spółek wydobywających złoto są większe od zmian cen samego złota. Metodycznie posłużono się ideą modelu Sharpe’a i oszacowano dwa podstawowe parametry modelu, czyli poziom wyrazu wolnego alfa, oraz współczynnik beta, jako miara ryzyka systematycznego każdorazowo dla rynku złota oraz rynku akcji spółek wydobywających złoto oraz funduszy ETF bazujących na tych spółkach. Z przeprowadzonych badań zgodnie z logiką modelu Sharpe’a wynika, że uzyskana wartość parametru alfa dla rynku akcji była dodatnia, natomiast dla rynku złota ujemna. Przy czym wyższe poziomy tego parametru są korzystne dla inwestora, co oznacza przewagę rynku akcji nad rynkiem złota. Z kolei oszacowany współczynnik beta dla rynku akcji jest zdecydowanie niższy niż dla rynku złota. Dla akcji poziom ryzyka systematycznego wynosi 0,45, a dla rynku złota 1,98, co jest różnicą istotną. Akcje spółek wydobywających złoto można zaklasyfikować jako defensywne względem rynku akcji (stopa zwrotu akcji kopalni złota jest mało wrażliwa na zmiany rynkowe) oraz agresywne względem rynku złota (stopa zwrotu akcji kopalni złota reaguje silniej niż zmiana ceny złota).
 
REFERENCES (40)
1.
Aguilera, R.F. and Radetzki, M. 2018. Synchronized and Exceptional Oil and Gold Price Movement: Explanations and Perspectives (Zsynchronizowane i wyjątkowe kształtowanie się cen ropy naftowej i złota: wyjaśnienia i perspektywy). Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk 102, pp. 7–24 (in Polish).
 
2.
Aizenman, J. and Inoue, K. 2013. Central banks and gold puzzles. Journal of the Japanese and International Economies 28, pp. 69–90.
 
3.
Baur et al. 2021 – Baur, D.G., Prange, P. and Schweikert, K. 2021. Flight to quality – Gold mining shares versus gold bullion. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money 71, DOI: 10.1016/j.intfin.2021.101296.
 
4.
Bisceglia, M. and Scigliuto, I. 2016. The Beta Coefficient of an Unlisted Bank. Procedia – Social and Behavioral Sciences 235, pp. 638–647, DOI: 10.1016/j.sbspro.2016.11.087.
 
5.
Blose, L. and Shieh, J. 1995. The impact of gold price on the value of gold mining stock. Review of Financial Economics 4(2), pp. 125–139, DOI: 10.1016/1058-3300(95)90002-0.
 
6.
Buccioli, A. and Kokholm, T. 2022. Shock waves and golden shores: the asymmetric interaction between gold prices and the stock market. The European Journal of Finance 28(7), pp. 743–760, DOI: 10.1080/1351847X.2021.1897026.
 
7.
Bukowski, S.I. 2016. The main determinants of gold price in the international market. International Business and Global Economy 35(1), pp. 402–413, DOI: 10.4467/23539496IB.16.029.5610.
 
8.
Coleman, L. 2010. The price gold shareholders place on market risks. Applied Financial Economics 20(10), pp. 795–802.
 
9.
Dembny, A. 2005. Portfolio construction of limited risk (Budowa portfeli ograniczonego ryzyka). Warszawa: Wadawnictwo CeDeWu, 232 pp. (in Polish).
 
10.
Faff, R. and Howard, C. 1998. A multifactor model of gold industry stock returns: evidence from the Australian equity market. Applied Financial Economics 8(1), pp. 21–28, DOI: 10.1080/096031098333212.
 
11.
Fang et al. 2007 – Fang, V., Lin, C.T. and Poon, W. 2007. An examination of Australian gold mining firms’ exposure over the collapse of gold price in the late 1990s. International Journal of Accounting & Information Management 15(2), pp. 37–49, DOI: 10.1108/18347640710837344.
 
12.
Goldhub 2023. Historical demand and supply. [Online:] https://www.gold.org/goldhub/d... [Accessed: 2023-01-06].
 
13.
Gutiérrez et al. 2013 – Gutiérrez, M., Franco, G. and Campuzano, C. 2013. Gold prices: Analyzing its cyclical behavior. Lecturas de Economía 79, pp. 113–142.
 
14.
Investing.com [Online:] https://www.investing.com/etfs... [Accessed: 2023-01-06].
 
15.
Iwaszczuk et al. 2021a – Iwaszczuk, A., Dvulit, Z. and Baran, J. 2021a. Study of the impact of US economic factors on the gold market (Badanie wpływu czynników gospodarczych USA na rynek złota). [In:] Dudek, M. ed. Modern methods and tools in production engineering and management (Nowoczesne metody i narzędzia w inżynierii produkcji i zarządzaniu). Kraków: AGH, pp. 101–118 (in Polish).
 
16.
Iwaszczuk et al. 2021b – Iwaszczuk, A., Yakubiv, V. and Baran, J. 2021b. Investment demand for gold during the crisis (Popyt inwestycyjny na złoto w czasie kryzysu). [In:] Iwaszczuk, N. ed. Managerial decisions in a changing environment (Decyzje menedżerskie w warunkach zmiennego otoczenia). Kraków: AGH, pp. 33–53 (in Polish).
 
17.
Jajuga, K. and Jajuga, T. 2008. Investments (Inwestycje). Warszawa: PWN, 412 pp. (in Polish).
 
18.
Johnson, M.A. and Lamdin, D.J. 2015. New evidence on whether gold mining stocks are more like gold or like stocks. Alternative Investment Analyst Review 3, 13 pp.
 
19.
Kasprzak-Czelej, A. 2018. Long-term dependence of the prices of precious metals and crude oil (Długookresowa zależność cen metali szlachetnych i ropy naftowej). Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 370, pp. 27–50 (in Polish).
 
20.
Krężołek, D. 2020. Risk modeling on the metals market (Modelowanie ryzyka na rynku metali). Katowice: UE, 336 pp. (in Polish).
 
21.
Lili, L. and Chengmei, D. 2013. Research of the influence of macro-economic factors on the price of gold. Procedia Computer Science 17, pp. 737–743, DOI: 10.1016/j.procs.2013.05.095.
 
22.
Mamcarz, K. 2014a. The demand in the gold market (Popyt na rynku złota). Annales Universitatis Mariae Curie--Skłodowska 48(3), pp. 219–229 (in Polish).
 
23.
Mamcarz, K. 2014b. Gold supply market (Rynek podaży złota). [In:] Czekaj J., Miklaszewska E., Sułkowska W. eds. The financial market as a resource allocation mechanism in the economy (Rynek finansowy jako mechanizm alokacji zasobów w gospodarce), Kraków: UEK, pp. 118–129 (in Polish).
 
24.
Mamcarz, K. 2015. Long-term determinants of the price of gold. Studia Ekonomiczne Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 252, pp. 80–94.
 
25.
Mamcarz, K. 2017. The Price of Gold as a Determinant of Prices of Gold Mining Stocks (Cena złota jako determinanta kursów akcji kopalni złota). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska 51(4), pp. 225–235 (in Polish).
 
26.
Morales, L. and Andreosso-O’Callaghan, B. 2020. Covid19: Global Stock Markets “Black Swan”. Critical Letters in Economics & Finance 1(1), pp. 1–14.
 
27.
Mulyadi, M.S. and Anwar, Y. 2012. Gold versus stock investment: An econometric analysis. International Journal of Development and Sustainability 1(1), pp. 1–7.
 
28.
Naser, H. 2017. Can Gold Investments Provide a Good Hedge Against Inflation? An Empirical Analysis. International Journal of Economics and Financial Issues 7(1), pp. 470–475.
 
29.
Nawaz, N. and Sudindra, V.R. 2013. A study on various forms of gold investment. Asia Pacific Journal of Research 2(4), pp. 1–16, DOI: 10.2139/ssrn.3525301.
 
30.
Pera et al. 2014 – Pera, K., Buła, R. and Mitrenga, D. 2014. Investment models (Modele inwestycyjne). Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 270 pp. (in Polish).
 
31.
Schwarze, N. 2009. Investing in gold (Investieren in gold). München: FinanzBuch Verlag, 217 pp. (in German).
 
32.
Shafiee, S. and Topal, E. 2010. An Overview of global gold market and gold price forecasting. Resources Policy 35(3), pp. 178–189, DOI: 10.1016/j.resourpol.2010.05.004.
 
33.
Sharpe, W.F. 1963. A Simplified Model for Portfolio Analysis. Management Science 9(2), pp. 277–293, DOI: 10.1287/mnsc.9.2.277.
 
34.
Sharpe et al. 1995 – Sharpe, W.F., Gordon, J.A. and Jeffery, V.B. 1995. Investments. Prentice Hall, 1058 pp.
 
35.
Staszczyk, A. 2017. Stationarity of panel data and price convergence on the example of import to EU countries (Stacjonarność danych panelowych a konwergencja cenowa na przykładzie importu do krajów UE). Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 324, pp. 129–141 (in Polish).
 
36.
Stooq 2023. [Online:] https://stooq.pl/q/?s=xauusd [Accessed: 2023-01-06].
 
37.
Szczygielski et al. 2018 – Szczygielski, J.J., Enslin, Z. and du Toit, E. 2018. An investigation into the changing relationship between the gold price and South African gold mining industry returns. South African Journal of Business Management 49(1), 11 pp., DOI: 10.4102/sajbm.v49i1.232.
 
38.
Tarczyński et al. 2013 – Tarczyński, W., Witkowska, D. and Kompa, K. 2013. Coefficient beta. Theory and practice (Współczynik beta. Teoria i praktyka). Warszawa: Pielaszek Research, 223 pp.
 
39.
Tufano, P. 1998. The determinants of stock price exposure: Financial engineering and the gold mining industry. The Journal of Finance 53(3), pp. 1015–1052.
 
40.
Twite, G. 2002. Gold prices, exchange rates, gold stocks and the gold premium. Australian Journal of Management 72(2), pp. 123–140, DOI: 10.1177/031289620202700202.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top