Geostatistical variability analysis of auality parameters of the Wojcieszów limestones
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 1998;14(4):131-139
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The opportunities provided by the application of geostatistical methods to the assessment of mineral deposits of complicated geological structure have been presented basing upon the data from the Połom deposit of the Wojcieszów Limestones. It was found that the random component is clearly identifable in the variability structure of Iimestones quaIity parameters, despite their significant IithoIogical inhomogeneity. The variability of limestones quality parameters is weIl described by the sphaericaI model of variograms. For the studied deposit the values of model parameters aIlow to determine the 10 x 10 meters homogenic blocks. Thus, the kriging methods can be applied to both the reserves estimation and the deposit quality evaluation.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Geostatystyczna analiza zmienności parametrów jakościowych wapieni wojcieszowskich
geostatystyka, parametry jakościowe, złoża wapieni
Na przykładzie złoża wapieni wojcieszowskich Połom przedstawiono możliwości wykorzystania metod geostatystycznych w dokumentowaniu złóż o złożonej budowie geologicznej. Stwierdzono, że mimo dużej niejednorodności litologicznej w strukturze zmienności cech jakościowych kopaliny zaznacza się wyraźnie udział składnika nielosowego. Zmienność jakości wapieni opisuje dobrze sferyczny model wariogramu. Wartości parametrów modelu dają podstawy do wyznaczenia bloków jednorodnych, których wymiary w warunkach złoża Połom wynoszą 10 x 10 m. Umożliwia to zastosowanie metod krigingu w szacowaniu zasobów i ocenie jakości złoża.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top