Petrographic evaluation of processing wastes from the Niedźwiedzia Góra diabase deposit near Krzeszowice as a possible raw material
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 1998;14(4):119–130
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the Niedźwiedzia Góra deposit, during processing of diabase into broken aggregates certain amount of wastes is generated. The author has determined their mineral, granulometric and chemical composition. They are composed of diabase fragments and loose mineral grains (plagioclases, pyroxenes, ore mineraIs) as welI as of secondary minerals formed during weathering (seladonite, smectite, chlorite, oxides and hydroxides of iron, carbonates). The wastes are similar in their mineral composition, but differ in quantitative mineral content depending on granulometry of the material produced. The folIowing granulometric varieties can be distinguished: - silty sands and sandy silts with clay interbeddings deposited in the settling pond, - sandy and silty gravels disposed on the external dump. In the chemical composition, substantial amounts of Fe203 (up to 13.86 wt.%) and alkalis (up to 4.93 wt.%) should be stressed. The clay interbeddings from the settling pond show technological properties that predestine them to the production of building materials (faience and stoneware masses, enamels).
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ocena petrograficzna odpadów przeróbczych diabazu ze złoża Niedźwiedzia Góra pod kątem możliwości ich wykorzystania
odpady przeróbcze, geologia
W kopalni diabazu Niedźwiedzia Góra w czasie przeróbki urobku skalnego na kruszywa powstają odpady przeróbcze. Określono ich skład mineralny, granulometryczny i chemiczny. Odpady budują okruchy diabazów, ziarna minerałów skałotwórczych diabazów (plagioklazy, pirokseny, minerały rudne) i minerały powstające w wyniku wtórnych procesów (seladonit, smektyt, tlenki i wodorotlenki żelaza, minerały węglanowe). Próbki odpadów wykazują podobny skład mineralny, a różnią się ilościową zawartością minerałów związaną z uziarnieniem. Ze wględu na uziarnienie wyróżniono: - piaski mułkowe i mułki piaszczyste z ilastymi przewarstwieniami gromadzone w osadniku, - żwiry piaszczysto-mułkowe składowane na hałdzie wewnętrznej. W składzie chemicznym zwraca uwagę znaczna zawartość Fe203 (do 13,86% wag.) i alkaliów (do 4,93% wag.). Właściwości technologiczne ilastych przewarstwień z osadnika wskazują na możliwości wykorzystania do produkcji ceramicznych materiałów budowlanych, takich jak kamionkowe i fajansowe płytki podłogowe.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953