Marketing strategies of gaining an adventage over competitors as a form of export development of a mining industry company
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 1998;14(4):141-147
 
KEYWORDS
ABSTRACT
lncreasing competitive conditions on foreign markets force amining industry company to use such marketing strategies which will enable it to gain a competitive edge. Among these strategies, owing to which amining industry company can achieve this goal on foreign markets, the following strategies were distinguished: a strategy of export of low priced mineral raw minerals, a strategy of differentation of export mineral raw minerals, and a strategy of concentration. The essence of the mentioned strategies was analyzed, fundamental conditions of their successful usage as well as dangers and risks connected with their usage were designated.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Marketingowe strategie uzyskiwania przewagi nad konkurentami jako forma rozwoju eksportu przedsiębiorstwa przemysłu wydobywczego
strategia marketingowa, eksport, przemysł wydobywczy
W warunkach pogłębiania się konkurencji na rynkach zagranicznych przedsiębiorstwo przemysłu wydobywczego musi stosować takie strategie marketingowe, które stworzą mu na nich przewagę nad konkurentami. Wśród tych strategii, dzięki którym przedsiębiorstwo przemysłu wydobywczego może osiągnąć ten cel na interesujących go rynkach zagranicznych, wyróżniono strategię eksportu surowców mineralnych po niskich cenach, strategię różnicowania eksportowanych surowców mineralnych oraz strategię koncentracji. Zanalizowano istotę każdej z tych strategii, określono podstawowe warunki ich skutecznego prowadzenia, a także zagrożenie i ryzyko związane z ich stosowaniem.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top