Groundwater quality impact by municipal sanitary landfill in Ujków near Olkusz (S Poland)
J. Motyka 1,   Z. Adamczyk 2,   M. Czop 1,   K. d’Obyrn 3
 
More details
Hide details
1
Katedra Górnictwa Odkrywkowego, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH, Kraków
2
ZGH „Bolesław”, Bukowno
3
Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej, Kraków
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2005;21(1):131–153
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Analysis of the municipal sanitary landfilI in Ujków (near Olkusz) influence on the Triassic aquifer groundwater quality has been delineated. Deficiency of the Ujków open-pit bottom isolation caused possibility of the landfill leachate percolation through fissured and karstic dolomites and limestones. Monitoring network of the municipal sanitary landfilI in "Ujków" open-pit consists of 4 piezometers and also samples of leachate were collected. Data from monitoring research indicate serious groundwater pollution in the vicinity of the "Ujków" open-pit. Groundwater pollution is connected with increase of water samples mineralization and also concentration of the selected constituent: chloride, sulphate, sodium, potassium and boron, which are typical for municipal sanitary landfilI leachate.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ składowiska odpadów komunalnych w Ujkowie koło Olkusza na jakość wód podziemnych
zanieczyszczenie wód podziemnych, odpady komunalne, składowiska odpadów, odkrywka Ujków, piętro triasowe, rejon olkuski
W pracy przedstawiono analizę wpływu składowiska odpadów w Ujkowie na jakość wód piętra triasowego w jego otoczeniu. Brak izolacji dna odkrywki "Ujków" sprawia, że odcieki ze składowanych odpadów komunalnych mają możliwość przenikania do podłoża zbudowanego ze spękanych i skrasowiałych wapieni i dolomitów triasowych i przemieszczania się w strumieniu wód podziemnych. Badania monitoringowe składu chemicznego próbek wody z 4 piezometrów położonych w rejonie składowiska wskazują na znaczące zanieczyszczenie wód piętra triasowego. Związane jest ono ze wzrostem mineralizacji tych wód oraz zwiększeniem się stężeń wskaźników charakterystycznych dla odcieków ze składowisk odpadów komunalnych: chlorków, siarczanów. sodu, potasu i boru.
 
REFERENCES (12)
1.
Adamczyk A., Haładus A., 1994 — Wpływ dużych ognisk zanieczyszczeń na wody podziemne w intensywnie drenowanym zbiorniku (S część GZWP 454 Olkusz–Zawiercie). W: Kleczkowski A.S. (red.) — Metodyczne podstawy ochrony wód podziemnych. KBN — Projekt 9 0615 91 01, s. 133-154.
 
2.
Adamczyk A.F., Postawa A., Szwed E., 2000 — Zmiany jakości wód dopływających do ujęcia Łazy Błędowskie (trias). W: Problemy wykorzystania wód podziemnych w gospodarce komunalnej. Mat. XIII Symp. nauk.-techn. pt. „Problemy eksploatacji ujęć wód podziemnych”. Częstochowa, 6—7 kwietnia 2000, s. 36-43.
 
3.
Adamczyk A.F., Motyka J., Wilk Z., Witczak S., 1978 — Słone wody w osadach permskich północno-wschodniego obrzeżenia Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Roczn. Pol. Tow. Geol. 48, 1 s. 537-558.
 
4.
Adamczyk Z., Motyka J., Witkowski A., 2000—Impact of Zn-Pb ore mining on groundwater quality in the Olkusz region. In: Proc. of the 7th Intern. Mine Water Assoc. Congress “Mine Water and the Environment”, Katowice–Ustroń, Poland, 11—15 Sept. 2000, p. 27-37.
 
5.
Bagchi A., 1990 — Design, Construction and Monitoring of Sanitary Landfill. John Wiley & Sons, New York, 284 pp.
 
6.
Daniel D.E., 1985 — Geotechnical Practise for Waste Disposal. Chapman & Hall, London, 683 pp.
 
7.
Klojzy-Karczmarczyk B., Mazurek J., Czajka K., 2003 — Jakość odcieków a wybór charakterystycznych wskaźników zanieczyszczenia wód wokół składowisk odpadów komunalnych. Współcz. Probl. Hydrogeol. 11, 2, s. 423-426.
 
8.
Obrzut L., 1996 — Ochrona środowiska w świetle badań odcieków z wysypisk komunalnych. W: Mat. Ogólnopolskie Symp. pt. „Metody badań powietrza, wody i gleby wokół składowisk odpadów”, Inst. Fizyki Jądrowej, Kraków, 23 październik 1996, s. 134-143.
 
9.
Testa S.M., 1994 — Geological Aspects of Hazardous Waste Management. Lewis Publishers, Boca Raton, 537 pp.
 
10.
Vadillo I., Carrasco F., Andreo B., Garcíade Torres A., Bosch C., 1999—Chemical composition of landfill leachate in a karst area with a Mediterranean climate (Marbella, southern Spain). Envir. Geol. 37, 4, p. 326-332.
 
11.
Wilk Z., Motyka J., 1977—Kontakty między poziomami wodonośnymi w olkuskim rejonie kopalnictwa rud. Rocz. Pol. Tow. Geol. 47, 1, s. 115-143.
 
12.
Zuber K., 1964 — Kompleksowe opracowanie hydrogeologii rejonu Olkusza. Archiwum Przeds. Geol. w Krakowie.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953