Circumstantes supporting use of real-options approach for valuation of selected classes of mineral deposits
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2012;28(1):137–155
 
KEYWORDS
ABSTRACT
An article presented hereby relates to valuation of undeveloped deposits of minerals which are not sold on markets in unprocessed form and their processing into a marketable commodity calls for construction of an additional plant which usually is not operated by a mining company. In practices lignite and limestone deposits fall into the above defined category. Difficulties in their valuation are caused by their two major properties: any economically justifiable development of such deposits can be carried out only in close co-operation with a neighboring power plant or cement factory and development of such fields is usually lengthy. Therefore, out of four methods recommended by the POLVAL Code to be used for valuation of undeveloped mineral deposits only the options based approach seems to offer, however with some important limitations, useful tools for appraisal of lignite and limestone deposits.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Przesłanki dla stosowania metody opcji realnych przy wycenie niektórych złóż kopalin
wycena złóż, metoda opcji realnych, Kodeks Polval
Prezentowany artykuł dotyczy problematyki wyceny niezagospodarowanych złóż kopalin, z których wydobyte surowce nie mogą być sprzedawane na szerokim rynku w stanie nie przetworzonym, a ich konwersja na produkty rynkowe wymaga budowy zakładów nie mieszczących się w zakresie najszerzej nawet pojmowanej działalności górniczej. W praktyce chodzi tutaj głównie o złoża węgla brunatnego oraz wapieni i margli dla przemysłu cementowego. Trudność w ich wycenie wynika zasadniczo z dwóch okoliczności: działalność polegająca na ich eksploatacji będzie zawsze prowadzona w ramach duopolu z elektrownią lub cementownią oraz charakteryzuje je długotrwałość procesu przygotowania do eksploatacji. W konsekwencji z czterech rekomendowanych przez Kodeks POLVAL dla złóż niezagospodarowanych metod wyceny jedyną, która w praktyce może zostać wykorzystana, pomimo wielu ograniczeń, jest metoda opcji realnych.
 
REFERENCES (23)
1.
Agnerian H., 1996 - Valuation of Exploration Properties. CIM Bulletin, V. 89, no 1004.
 
2.
Bednarczyk J., 2008 - Perspektywiczne scenariusze rozwoju wydobycia i przetworzenia węgla brunatnego na energię elektryczną. Węgiel Brunatny nr 4 (65).
 
3.
Brealey R., Myers S., 1996 - Principles of Corporate Finance. Wyd. 5, New York, McGraw-Hill.
 
4.
Damodaran A., 2002 - Investment Valuation. Tools and Techniques for Determining the Value of Any Asset. Wyd. 2, New York, John Wiley & Sons.
 
5.
Gregg L. T., Pickering S.JR., 2007 - Methods for Valuing Previous Exploration Programs During Consideration of Prospective Mineral Ventures. Referat prezentowany na: 2007 SME Annual Meeting Valuation Session, Society for Mining, Metallurgy, and Exploration, Littleton, s. 29-41.
 
6.
Grudziński Z., Lorenz U., red., 2008 - Opracowanie metodyki tworzenia systemu cen węgla brunatnego. Wyd. 1, Kraków, Wydawnictwo IGSMiE PAN.
 
7.
Hull J., 1997 - Kontrakty terminowe i opcje. Wprowadzenie. Wyd. 2, Warszawa, WIG Press.
 
8.
International Valuations Standards Committee: International Valuations Standards. Wyd. 7, IVSC, London 2005.
 
9.
Jurdziak L., 2007 - Analiza ekonomiczna funkcjonowania kopalni węgla brunatnego i elektrowni z wykorzystaniem modelu bilateralnego monopolu, metod optymalizacji kopalń odkrywkowych i teorii gier. Wyd. 1, Wrocław, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
 
10.
Jurdziak L., Krawiec W., 2010 - Risk analysis of electric energy production from lignite upon the basis of mining scenarios bundle generated with the use of geo-risk optimization. Referat prezentowany na: 11th IAEE European Conference, Wilno.
 
11.
Jurdziak L., Krawiec W., 2011 - Elektrownia jako zakład przeróbki węgla brunatnego - nowe możliwości optymalizacji łącznych działań. Górnictwo i geoinżynieria, zeszyt 3 (35), AGH, Kraków, s. 95-101.
 
12.
Kodeks Wyceny Złóż Kopalin "POLVAL". Kraków 2008.
 
13.
Luehrman T. A., 1998 - Investment Opportunities as Real Options: Getting Started with Numbers. Harvard Business Review, Jul.-Aug. 1998, Boston, s. 51-67.
 
14.
Luenberger D. G., 2003 - Teoria inwestycji finansowych. Wyd. 1, Warszawa, PWN.
 
15.
Saługa P., 2009 - Ocena ekonomiczna projektów i analiza ryzyka w górnictwie. Kraków,Wyd. 1, IGSMiE PAN.
 
16.
Saługa P., 2011 - Elastyczność decyzyjna w procesie wyceny projektów geologiczno-górniczych. Kraków, Wyd. 1, IGSMiE PAN.
 
17.
Saługa P., Dzieża A., Kicki J., 2002 - Opcje realne w ocenie ekonomicznej górniczych projektów inwestycyjnych. Gospodarka Surowcami Mineralnymi t. 18, z. spec., IGSMiE PAN, Kraków.
 
18.
Taheri M., Irannajad M., Ataee-Pour M., 2011 - Szacowanie kosztu kapitału własnego dla zakładów górniczych i cementowni w jednowskaźnikowym modelu rynku. Gospodarka Surowcami Mineralnymi t. 27, z. 2, IGSMiE PAN, Kraków, s. 169-188.
 
19.
Torries T. F., 1998 - Evaluating Mineral Projects: Applications and Misconceptions.Wyd. 1, Littleton, Society for Mining Metallurgy & Exploration.
 
20.
Uberman R., 2003 - Using option pricing for valuation of mineral deposits. Gospodarka Surowcami Mineralnymi t. 19, z. 4, IGSMiE PAN, Kraków, s. 29-44.
 
21.
Uberman R., 2011 - Ocena przydatnosci podejścia kosztowego do wyceny aktywów geologiczno-górniczych. Gospodarka Surowcami Mineralnymi t. 27, z. 2, IGSMiE PAN, Kraków, s. 63-78.
 
22.
Uberman R., Uberman R., 2008 - Podstawy wyceny wartości złóż kopalin. Teoria i praktyka. Kraków, Wyd. 1, IGSMiE PAN.
 
23.
Wirth H., 2006 - Cykl życia projektów geologiczno-górniczych i metody jego wyceny. Gospodarka Surowcami Mineralnymi t. 22, z. 2, IGSMiE PAN, Kraków, s. 113-121.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953