Initial valuation of undeveloped deposits of hard coal in the Upper Silesian Coal Basin - the state of exploration and possibilities of future exploitation
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2002;18(Zeszyt specjalny 1):69-80
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents an analysis undeveloped deposits of hard coal reserves in the Upper Silesian Coal Basin. In recent years the verifications of geological documentations of these deposits is carried out, including actual cut-off parameters. This results in the loss of reserves in each deposit. The verification of all deposits is to be completed in 2003. The authors also analyse the prospects for future exploitation of the deposits which have not been developed in the Basin.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wstępna ocena niezagospodarowanych złóż węgla kamiennego w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym, stan ich rozpoznania i możliwości przyszłej eksploatacji
W artykule przedstawiono analizę zasobów węgla kamiennego w złożach dotychczas górniczo niezagospodarowanych, położonych w obrębie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. W ostatnich latach przeprowadza się weryfikację dokumentacji geologicznych tych złóż, z uwzględnieniem aktualnych kryteriów bilansowości, co powoduje duże ubytki zasobów bilansowych w poszczególnych złożach. Zakończenie weryfikacji wszystkich złóż nastąpi w 2003 roku. Rozpatrzono również wstępnie możliwości przyszłej eksploatacji górniczej złóż dotychczas niezagospodarowanych, zlokalizowanych w omawianym Zaglębiu. Zwrócono uwagę na konieczność wykonania w najbliższych latach analizy wartości przemysłowej tych złóż, w celu wydzielenia rejonów o najkorzystniejszych parametrach geologiczno-górniczych.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top