Practical aspects of efficient exploitation of hard coal deposits
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2002;18(Zeszyt specjalny 1):59–67
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper characterizes the possible investment activities in the hard coal mining sector. There was indicated that in difficult financial circumstances, the principal source of investments in the mining sector are the company's own means. including depreciation charges and profits. The paper also presents an economic analysis of possible development of an extraction field, with coal bed 1,5-1,7 m thick, in one of the Polish hard coal mines.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Praktyczne aspekty efektywnej eksploatacji złóż węgla kamiennego
inwestycje w górnictwie, górnictwo węgla kamiennego, analiza ekonomiczna eksploatacji
W artykule scharakteryzowano źródła działalności inwestycyjnej górnictwa węgla kamiennego. Trudna sytuacja ekonomiczno-finansowa górnictwa powoduje, że głównym źródłem finansowania inwestycji w górnictwie są środki własne kopalni, w tym odpisy amortyzacyjne i ewentualnie wypracowany zysk. Przedstawiono analizę ekonomiczną możliwości zagospodarowania nowego pola eksploatacyjnego z pokładem o zmiennej miąższości, wahającej się w granicach 1,5-1,7 m, w warunkach jednej z polskich kopalń.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953