ORIGINAL PAPER
Investment attractiveness of natural resources companies and commodity contracts – a comparative analysis for the first half of 2019 and 2020 motivated by the SARS-Cov-2 pandemic
 
 
More details
Hide details
1
University of Economics, Katowice
 
 
Submission date: 2020-09-04
 
 
Final revision date: 2020-09-18
 
 
Acceptance date: 2020-11-12
 
 
Publication date: 2020-12-17
 
 
Corresponding author
Krystian Pera   

University of Economics, Katowice
 
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2020;36(4):75-96
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The paper deals with the issue of financial efficiency, measured by the arithmetic rate of return, of indirect financial investments in the area of strategic raw materials (hard coal, copper, crude oil). Two forms of indirect investments were analyzed: shares of natural resources companies listed on the Warsaw Stock Exchange and futures contracts for strategic commodities: hard coal, copper and crude oil. The time of the analysis is the first 6 months of 2019 and 2020. The year 2019 was regarded as an analysis of the period of economic growth, and the year 2020 was the analysis of the period of economic crisis. The comparisons were made in two dimensions. Firstly, it whether indirect commodity investments show the characteristics of efficiency resilience to the time of the economic crisis was checked (by comparing the achieved rates of return in the two analyzed periods). Secondly, which of the analyzed forms of investment (stocks, contracts) gives better investment results during economic growth and economic crisis was compared. As it was shown in the paper, indirect commodity investments do not show an above-average rate of return neither during economic growth nor economic crisis. The achieved rates of return on shares compared to changes in the WIG20 index in the analyzed first half of 2019 were negative. Only one company showed a positive and significantly higher than the market rate of return. Very similar results were achieved by the analyzed companies in 2020. On the other hand, the analysis of prices and rates of return on commodity futures contracts showed that in the period of economic growth it is effective to take a long position on crude oil contracts and a short position on hard coal contracts. In a period of economic crisis, the opposite position is profitable due to the observed growth in hard coal prices and a significant drop in crude oil prices. The answers to the research questions posed in the paper do not provide indications for recommending indirect forms of investment in commodities as an alternative to analogous forms of other sectors of the economy. The analysis shows that the impact of the economic situation on the efficiency of commodity investment is most noticeable for crude oil, and the least (among the analyzed commodities) for indirect copper-based investments.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Atrakcyjność inwestycyjna spółek surowcowych i kontraktów na surowce – analiza porównawcza za okres pierwszego półrocza 2019 i 2020 roku w związku z pandemią SARS-Cov-2
efektywność finansowa, stopa zwrotu, akcje spółek surowcowych, kontrakty na surowce
W artykule przedstawiono zagadnienie efektywności finansowej, mierzonej arytmetyczną stopą zwrotu, pośrednich inwestycji finansowych w obszarze strategicznych surowców (węgiel kamienny, miedź, ropa naftowa). Jako inwestycje pośrednie potraktowano dwie ich formy: akcje spółek surowcowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz kontrakty terminowe na strategiczne surowce w postaci: węgla kamiennego, miedzi i ropy naftowej. Czas analizy to dwa pierwsze półrocza lat 2019 i 2020. Rok 2019 potraktowano jako analizę w czasie wzrostu gospodarczego, a rok 2020 był analizą czasu kryzysu. Porównań dokonano w dwojakim przekroju. Po pierwsze, sprawdzono, czy pośrednie inwestycje surowcowe wykazują cechy odporności efektywnościowej na czas kryzysu gospodarczego (poprzez porównanie osiągniętych stóp zwrotu w dwóch analizowanych okresach). Po drugie, porównano, która z analizowanych form inwestowania (akcje, kontrakty) daje lepsze rezultaty inwestycyjne w czasie wzrostu i w czasie kryzysu. Jak wykazano w artykule, pośrednie inwestycje surowcowe nie wykazują ponadprzeciętnej stopy zwrotu ani w czasie rozwoju gospodarczego, ani w czasie kryzysu. Osiągnięte stopy zwrotu z akcji odniesione do zmian indeksu WIG20 w analizowanym pierwszym półroczu 2019 roku były ujemne. Jedynie jedna spółka wykazała się dodatnią i znacznie wyższą od rynkowej stopą zwrotu. Bardzo podobne są wyniki osiągnięte przez analizowane spółki w 2020 roku. Z kolei analiza cen i stóp zwrotu kontraktów terminowych na surowce wykazała, że w okresie rozwoju gospodarczego efektywne jest zajmowanie pozycji długiej na kontraktach na ropę naftową i krótkiej na kontraktach na węgiel kamienny, a w okresie kryzysowym opłacalna jest pozycja przeciwna, ze względu na zaobserwowany wzrost cen węgla kamiennego i znaczny spadek cen ropy naftowej. Odpowiedzi na postawione w artykule pytania badawcze nie dają wskazań do rekomendowania pośrednich form inwestowania w surowce jako alternatywy dla analogicznych form innych sektorów gospodarki. Z przeprowadzonej analizy wynika, że wpływ koniunktury gospodarczej na efektywność inwestycji w surowce jest najbardziej zauważalny dla ropy naftowej, a najmniej (spośród analizowanych surowców) dla inwestycji pośrednich opartych na miedzi.
 
REFERENCES (14)
1.
Buła, R. 2019a. Implications of the fractal market theory for the risk assessment of financial investments (Implikacje teorii rynku fraktalnego dla oceny ryzyka inwestycji finansowych). Warszawa: KNF, 143 pp. (in Polish).
 
2.
Buła, R. 2019b. Investing in shares of socially responsible companies in the light of fractal analysis (Inwestowanie w akcje spółek społecznie odpowiedzialnych w świetle analizy fraktalnej). [In:] Wojewnik-Filipkowska, A. and Szczepaniak, K. Investments and real estate. Contemporary challenges (Inwestycje i nieruchomości. Współczesne wyzwania). Gdańsk: UG, pp. 237–250 (in Polish).
 
3.
Court, V. and Fizaine, F. 2017. Long-Term Estimates of the Energy Return on Investment (EROI) of Coal, Oil, and Gas Global Productions. Ecological Economics 138, pp. 145–159.
 
4.
Franik, T. 2012. Study on factors influencing the level of capital expenditure spent in mining. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 28(4), pp. 71–86.
 
5.
Hain et al. 2018 – Hain, M., Hess, J. and Uhrig-Homburg, M. 2018. Relative value arbitrage in European commodity markets. Energy Economics 69, pp. 140–154.
 
6.
Jawadi et al. 2017 – Jawadi, F., Ftiti, Z. and Hdia, M. 2017. Assessing efficiency and investment opportunities in commodities: A time series and portfolio simulations approach. Economic Modelling 64, pp. 567–588.
 
7.
Jensen, G.R. and Mercer, J.M. 2011. Commodities as an Investment. The Research Foundation of CFA, Institiute of Literature Review 6(2), pp. 1–33.
 
8.
Krawiec, W. 2012. The commodity mutual funds and their effectiveness in the period of turbulence on financial markets (Fundusze surowcowe i ich efektywność w okresie zawirowań na rynkach finansowych). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin 44(4), pp. 437–447 (in Polish).
 
9.
Levine et al. 2018 – Levine, A., Ooi, Y.H., Richardson, M. and Sasseville, C. 2018. Commodities for the Long Run. Financial Analysts Journal 74(2), pp. 55–68.
 
10.
Moskal, A. and Zawadzka, D. 2017. The efficiency of commodity funds in bull and bear market (Efektywność funduszy surowcowych w Polsce w okresie hossy i bessy). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin 51(6), pp. 236–241 (in Polish).
 
11.
[Online] https://markets.businessinside... [Accessed:2020-09-10].
 
12.
Pera et al. 2014 – Pera, K. Buła R., and Mitrenga, D. 2014. Models investment (Modele inwestycyjne). Warszawa: Wyd. C.H. Beck, 278 pp.
 
13.
Sierpińska-Sawicz et al. 2020 – Sierpińska-Sawicz, A., Sierpińska, M. and Królikowska, E. 2020. Where the EBITDA metric is used in coal companies. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 36(2), pp. 109–126.
 
14.
Sobczyk et at. 2020 – Sobczyk, E., Kaczmarek, J., Fijorek, K. and Kopacz, M. 2020. Efficiency and financial standing of coal mining enterprises in Poland in terms of restructuring course and effects. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 36(2), pp. 127–152.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top