ORIGINAL PAPER
Contribution of V4 countries to mineral sustainable development in EU
 
More details
Hide details
1
Technical University Košice
 
2
Catholic University of Ružomberok
 
 
Submission date: 2020-09-09
 
 
Final revision date: 2020-11-04
 
 
Acceptance date: 2020-11-12
 
 
Publication date: 2020-12-17
 
 
Corresponding author
Katarína Čulková   

Technical University Košice
 
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2020;36(4):97–126
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Most EU member states have taken measures to implement the principles of sustainable development. Mineral extraction in Europe has become more difficult, since most member states have taken measures to implement the principles of sustainable development. The industrial minerals sector provides important mineral commodities for the industries. The general situation of minerals supplying in Europe is provided by a strong position of aggregate sector. The paper evaluates the development of mineral extraction in the Visegrad group of EU countries with the aim to find the position of the mining industry in the V4 countries and its contribution to the European mining industry, regarding the sustainability of mining. A task of sustainability assessment is the evaluation of the V4 mining sector’s contribution to the European economy and finally to assess the risks and obstacles for mining industry development. Due to the mentioned present state of minerals supplying in Europe, this is evaluated with economic and environmental significance of materials, connected with development of mineral production and critical mineral Raw Materials in EU, compared with worldwide situation, followed by the prediction of mineral production. The third part is orientated towards the evaluation of raw materials used in the individual V4 countries. The situation of mineral production is evaluated especially in the V4 region. Thre results show that despite the fact that there is an obvious certain boom and annual growth of mining volumes in the V4 countries, the growth does not mean the mining industry follows sustainable development. There is a vast space for the industry to improve. The further evaluation of state minerals demands the consideration of risks and obstacles in mining business and the environment impact.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wkład krajów Grupy Wyszehradzkiej V4 w zrównoważony rozwój pozyskania surowców mineralnych w UE
wydobycie, zrównoważony rozwój górnictwa, surowce mineralne, Grupa Wyszehradzka, Unia Europejska
Większość państw członkowskich UE podjęła działania mające na celu wdrożenie zasad zrównoważonego rozwoju, co spowodowało, że wydobycie surowców mineralnych stało się trudniejsze. Sektor materiałów budowlanych i ceramicznych zaopatruje przemysł w wiele ważnych surowców mineralnych. Wśród nich, w skali Europy, ważną rolę odgrywa sektor kruszyw. W artykule dokonano oceny rozwoju wydobycia kopalin w krajach Grupy Wyszehradzkiej (V4) w celu ustalenia pozycji przemysłu wydobywczego tych krajów i ich wkładu w europejskie zrównoważone górnictwo. Oceniono znaczenie sektora wydobywczego Grupy Wyszehradzkiej dla gospodarki europejskiej oraz określono bariery i zagrożenia dla rozwoju górnictwa. Biorąc pod uwagę stan zaopatrzenia Europy w surowce mineralne, oceny dokonuje się pod kątem ich ekonomicznego i środowiskowego znaczenia, a zwłaszcza zapotrzebowania na surowce mineralne i surowce krytyczne dla przemysłu Unii Europejskiej na tle sytuacji światowej, z uwzględnieniem prognoz wydobycia. Kolejna część artykułu dotyczy oszacowania zapotrzebowania na surowce mineralne w poszczególnych krajach Grupy Wyszehradzkiej. Roczny wzrost wolumenów wydobycia surowców mineralnych w krajach V4 nie oznacza, że górnictwo rozwija się w sposób zrównoważony. Branża ma ogromne możliwości poprawy w tym zakresie. Dalsza ocena możliwości rozwoju produkcji surowców mineralnych wymaga wzięcia pod uwagę występujących zagrożeń i barier w działalności górniczej oraz uwzględnienia wpływu na środowisko przyrodnicze.
 
REFERENCES (28)
1.
Adamisin et al. 2018 – Adamisin, P., Kotulic, R., Mura, L., Kravcakova Vozarova, I. and Vavrek, R. 2018. Managerial approaches of environmental projects: an empirical study. Polish Journal of Management Studies 17(1), pp. 27–38. DOI: 10.17512/pjms.2018.17.1.03.
 
2.
Ali et al. 2017 – Ali, S., Giurco, D., Arndt, N., Nickless, E., Brown, G., Demetriades, A., Durrheim, R., Enriquez, M.A., Kinnaird, J., Littleboy, A. and Meinert, L.D. 2017. Mineral supply for sustainable development requires resource governance. Nature 543, 367–372. DOI: 10.1038/nature21359.
 
3.
BGS / British Geological Survey. [Online] https://www.bgs.ac.uk [Accessed: 2019-02-11].
 
4.
Chapman et al. 2013 – Chapman, G.R., Taylor, L.E., Bonel, K.A., Hillier, J.A. and White, R. 2013. British Geological Survey. [Online] www.bgs.ac.uk/mineralsuk/statistics/european Statistics.html [Accessed: 2019-10-15].
 
5.
Critical Raw Materials 2020. European Commission. [Online] https://eur-lex.europa.eu/lega...? uri=CELEX:52020DC0474 [Accessed: 2020-03-15].
 
6.
Csikosova et al. 2013 – Csikosova, A., Culkova, K. and Antosova, M. 2013. Magnesite industry in the Slovac Republic. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resorces Management 29(3), pp. 21–35. DOI: 10.2478/gospo-2013-0028.
 
7.
Czech Statistical Office 2018. Statistical Yearbook of the Czech Republic 2017. Prague: Czech Statistical Office. [Online] www.czso.cz/csu/czso/statistical-yearbook-of-the-czech-republic–2007 [Accessed: 2020-04-12].
 
8.
Decree of treatment with waste from mining industry (2006/21/ES).
 
9.
Decree of waste (2008/98/ES).
 
10.
Dvořáček et al. 2018 – Dvořáček, J., Sousediková R., Kudelová, Z. and Jureková, Z. 2018. Market for critical raw materials and its influence on mineral prices. Inżynieria Mineralna 19(1), pp. 43–46. DOI: 10.29227/IM-2018-01-05.
 
11.
EU Annual Review 2015–2016. European Aggregates Association. A Sustainable Industry for a Sustainable Europe. [Online] www.uepg.eu/uploads/Modules/Publications/uepg-ar2016-17_32pages_v04_small.pdf [Accessed: 2019-09-05].
 
12.
European Commision 2017. MINLEX – Hungary Country Report. MinPol and partners. [Online] https://rmis.jrc.ec.europa.eu/... [Accessed: 2020-06-16].
 
13.
Franks et al. 2011 – Franks, D.M., Boger, D.V., Cote, C.M. and Mulligan, D.R. 2011. Sustainable development principles for the disposal of mining and mineral processing wastes. Resource Policy 36(2), pp. 114–122. DOI: 10.1016/j.resourpol.2010.12.001.
 
14.
Galos et al. 2020 – Galos, K., Lewicka, E., Burkowicz, A., Guzik, K., Kot-Niewiadomska, A., Kamyk, J. and Szlugaj, J. 2020. Approach to identification and classification of the key, strategic and critical minerals important for the mineral security of Poland. Resources Policy October 2020. DOI: 10.1016/j.resourpol.2020.101900.
 
15.
Hastorun, S. 2019. The Mineral Industry of Hungary. In 2015 Minerals Yearbook. Hungary, pp. 20.1.–20.6. Ed. USSG. [Online] https://prd-wret.s3-us-west-2.... [Accessed: 2020-06-15].
 
16.
International Monetary Fund 2017. [Online] http://www.imf.org/external/pu... [Accessed: 2019-09-15].
 
17.
Joint Research Centre 2019. JRC Annual Report 2018. [Online] https://ec.europa.eu/jrc/en/ publication/annual-reports/jrc-annual-report-2018 [Accessed: 2020-03-12].
 
18.
Lewicka, E. and Burkowicz, A. 2017. The changes in the structure of mineral raw materials needs in Poland between 2011–2015. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resorces Management 33(4), pp. 5–27. DOI: 10.1515/gospo-2017-0045.
 
19.
MCS 2019 – Mineral commodity summaries of the Czech Republic 2019. Prague: Ministry of the Environment, Czech Geological Survey – Geofond. [Online] www.geology.cz/extranet-eng/publications/online/mineral-commodity-summaries/MINERAL-COMMODITY-SUMMARIES-OF-THE-CZECH-REPUBLIC–2019.pdf [Accessed: 2020-04-05].
 
20.
Mineral resources of Slovakia in 2018 (in Slovak). 2019. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra.
 
21.
Mining and Geological Survey of Hungary. 2019. [Online] https://mbfsz.gov.hu/en [Accessed: 2020-09-05].
 
22.
OECD 2019 – Highlights Global Material Resources Outlook to 2060. Economic drivers and environmental consequences. [Online] www.oecd.org/environment/waste/highlights-global-material-resources-outlook-to-2060.pdf [Accessed: 2020-03-15].
 
23.
Simonidesová et al. 2018 – Simonidesová, J., Stašková, S., Feranecová, A., Manová, E. and Remiáš, P. 2018. Tax incentives in the countries of the Visegrad four. Problems and Perspectives in Management 16(1), pp. 115–123. DOI: 10.21511/ppm.16(1).2018.11.
 
24.
Tiess, G. 2011. General and internatinal mineral policy. Focus: Europe. Springer Wien, New York. [Online] https://link.springer.com/chap... [Accessed: 2020-04-10].
 
25.
UNFC 2016 – United Nations Framework Classification 2016. [Online] https://unece.org/fileadmin/DA... [Accessed: 2020-09-15].
 
26.
U.S. Geological Survey 2020. Mineral Commodity Summaries 2020. [Online] https://doi.org/10.3133/mcs202... [Online] https://pubs.usgs.gov/periodic... [Accessed: 2020-09-15].
 
27.
World Mining Data 2020. Iron and Ferro alloy metals, Non-ferrous metals, Precious metals, Industrial minerals, Mineral fuels. Vienna: Federal Ministry of sustainability and tourism. [Online] www.world-mining-data.info/wmd/downloads/PDF/WMD2020.pdf [Accessed: 2020-10-10].
 
28.
Yun, Y. 2020. Assessing the criticality of minerals used in emerging technologies in China. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resorces Management 36(2), pp. 5–20. DOI: 10.24425/gsm.2020.132559.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953