Kaolinitic clays of Turów open pit as a raw material for the production of ceramic tiles by means of fast firing
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2003;19(4):5–13
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Kaolonitic clays from intercoal complex B of Turów open pit are characterized by advantageous technological parameters required in industry of ceramic tiles. Technological properties of fast-fired clays are influenced, to a large extent, by time and conditions of their thermal treatment. Their fast firing in laboratory roller kiln leads to intense sintering within temperature range 1150-1200 oC what results in the increase of total shrinkage and the decrease of water absorption.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Iły kaolinitowe z kopalni Turów jako surowiec do produkcji płytek ceramicznych metodą szybkościowego wypalania
ił kaolinitowy, kopaliny towarzyszące, płytki ceramiczne, szybkościowe wypalanie
Badane iły kaolonitowe pochodzące z kompleksu międzywęglowego B kopalni Turów wyróżniają się korzystnymi parametrami technologicznymi wymaganymi w przemyśle ceramicznym. Na ich właściwości technologiczne po wypaleniu metodą szybkościową w znacznym stopniu wpływają czas i warunki obróbki termicznej. Wypalanie badanych iłów tą metodą w laboratoryjnym piecu rolkowym prowadzi do intensywnego spiekania w zakresie temperatur 1150-1200 oC, co zaznacza się m.in. wzrostem skurczliwości całkowitej i spadkiem nasiąkliwości.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953