ORIGINAL PAPER
Land management recommendations for protecting potential copper and silver mining areas in Lubuskie Province, western Poland
 
More details
Hide details
1
Miedzi Copper Corporation, al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warsaw, Poland
 
2
University of Warsaw
 
 
Submission date: 2021-01-14
 
 
Final revision date: 2021-02-26
 
 
Acceptance date: 2021-03-12
 
 
Publication date: 2021-03-25
 
 
Corresponding author
Tomasz Bieńko   

University of Warsaw
 
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2021;37(1):81-98
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The protection of copper and silver ore resources in the Polish Lubuskie Province requires certain steps to be taken, the suggestions for which are presented in this article. It addresses both known and newly discovered ore deposits, as well as prospective areas and places of ongoing exploration, which throughout the paper are collectively recognized as potential Cu-Ag mining areas. The example of Lubuskie Province was chosen as an exceptional region with multiple known areas of copper and silver ore potential, but no active mining operations until now. The study focuses on the nature and location of all potential mining areas in Lubuskie Province, and subsequently suggests the means of their protection which can be implemented today, as well as in the future. Such means should be introduced by way of new or amended legal regulations. Certain major changes to Polish law are necessary to provide sufficient protection of both currently known, as well as possible future deposits, against such use of land which would prevent the extraction of their resources. The study shows that the legal regulations effective in Poland today are insufficient or too vague, as they do not include any provisions concerning prospective resources, as well as areas of active mineral exploration, instead focusing solely on officially registered mineral deposits. Therefore, the proposals of new solutions providing better protection of all potential Cu-Ag mining areas are presented in this article.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Rekomendacje dotyczące zagospodarowania przestrzennego w celu ochrony potencjalnych obszarów górnictwa miedzi i srebra w województwie lubuskim
głębokie złoża rud miedzi i srebra, monoklina przedsudecka, ochrona zasobów geologicznych, górnictwo rud miedzi i srebra, województwo lubuskie
Artykuł przedstawia zagadnienia ochrony zasobów mineralnych, omawiając przypadek złóż rud miedzi i srebra w Polsce. Praca dotyczy znanych i udokumentowanych złóż, obszarów perspektywicznych, a także wszystkich terenów, na których prowadzone są obecnie prace poszukiwawczo-rozpoznawcze. Przykład województwa lubuskiego w Polsce został wybrany ze względu na znane obszary występowania mineralizacji Cu-Ag w tym rejonie, gdzie nie prowadzona jest żadna działalność wydobywcza. Opracowanie skupia się na charakterystyce i lokalizacji wszystkich udokumentowanych wierceniami wystąpień rud Cu-Ag w regionie i równolegle analizuje sposoby ich ochrony, które można wprowadzić w życie dziś lub zastosować w przyszłości. Sugerowane rozwiązania mogłyby zostać wdrożone poprzez zmianę obowiązujących regulacji prawnych lub stworzenie zupełnie nowych przepisów. Opisane w pracy propozycje są niezbędne do dostatecznej ochrony złóż już udokumentowanych, jak i obszarów, w których odkrycie złoża jest możliwe w przyszłości, przed takim zagospodarowaniem terenu, które mogłoby utrudnić lub uniemożliwić ich przyszłą eksploatację. Przepisy prawne obowiązujące obecnie w Polsce nie są wystarczające lub są nie w pełni sprecyzowane, ponieważ nie obejmują ochrony obszarów perspektywicznych, jak również terenów, na których aktualnie prowadzone jest wydobycie, skupiając się wyłącznie na złożach udokumentowanych i zatwierdzonych przez organy administracji geologicznej. Dlatego w pracy zaproponowano nowe rozwiązania zapewniające lepszą ochronę wszystkich potencjalnych złóż rud miedzi i srebra.
 
REFERENCES (22)
1.
Bereś, A. and Olbromska-Matusiak, A. 2018. Spatial development plan for the Lubuskie Voivodeship (Plan zagospodarowania przestrzennego województwa lubuskiego). Warszawa: Budplan (in Polish).
 
2.
GML 2011. Act of 9 June 2011 Geological and Minig Law (Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. prawo geologiczne i górnicze) (Dz.U. z 2020 r, poz. 1064) (in Polish).
 
3.
Gruszecki, J. and Pikuła, K. 2008. Appendix No. 4 to the geological documentation of the copper ore deposit „Bytom Odrzański” in cat. C1 + C2 (Dodatek nr 4 do dokumentacji geologicznej złoża rud miedzi „Bytom Odrzański” w kat. C1 + C2). Wrocław: Proxima SA and Polish Geological Institute – National Research Institute (in Polish).
 
4.
Nieć, M. 2010. International resources/reserves classifications (Międzynarodowe klasyfikacje zasobów złóż kopalin). Górnictwo i Geoinżynieria 34(3), pp. 33–49 (in Polish).
 
5.
Nieć, M. and Radwanek-Bąk, B. 2014. Protection and rational use deposit minerals (Ochrona i racjonalne wykorzystanie złóż kopalin). Kraków: Publishing house MEERI PAS (in Polish).
 
6.
Ordinance ME 2015. Ordinance of the Minister of Environment of 1 July 2015 on geological documentation of mineral deposit, excluding hydrocarbon deposits (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, z wyłączeniem złoża węglowodorów) (Dz.U. 2015 poz. 987) (in Polish).
 
7.
Ordinance CoM 2019. Ordinance of the Council of Ministers of 26 September 2019 on the projects which have the potential to significantly affect the environment. (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko) (Dz.U. 2019 poz. 1839) (in Polish).
 
8.
Oszczepalski, S. 1999. Origin of the Kupferschiefer polymetallic mineralization in Poland. Mineralium Deposita 34, pp. 599–613.
 
9.
Oszczepalski, S. 1994. Oxidative alteration of the Kupferschiefer in Poland: oxide-sulphide parageneses and implications for ore-forming models. Geological Quarterly 38, pp. 651–672.
 
10.
Oszczepalski et al. 2016a – Oszczepalski, S., Chmielewski, A. and Mikulski, S. 2016. Controls of the distribution of rare earth elements in the Kupferschiefer series of SW Poland. Geological Quarterly 60(4), pp. 811–826.
 
11.
Oszczepalski et al. 2016b – Oszczepalski, S., Speczik, S., Małecka, K. and Chmielewski, A. 2016. Prospective copper resources in Poland. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 32(2), pp. 5–30.
 
12.
Oszczepalski et al. 2019 – Oszczepalski, S., Speczik, S., Zieliński, K. and Chmielewski, A. 2019. The Kupferschiefer Deposits and Prospects in SW Poland: Past, Present and Future. Minerals 9, 592, DOI:10.3390/min9100592.
 
13.
Piestrzyński, A. ed. 1996. KGHM Polska Miedź SA monograph (Monografia KGHM Polska Miedź SA). Lubin: KGHM Cuprum (in Polish).
 
14.
Rydzewski, A. 1978. The oxidized facies of the Zechstein copper-bearing shale in the Fore-Sudetic Monocline (Facja utleniona cechsztyńskiego łupku miedzionośnego na obszarze monokliny przedsudeckiej). Przegląd Geologiczny 2, pp. 102–107 (in Polish).
 
15.
Rydzewski, A. and Oszczepalski, S. 1984. The occurrence of oxidized zones and their importance in the search for Zechstein copper ore deposits (Występowanie stref utlenionych i ich znaczenie w poszukiwaniu cechsztyńskich złóż rud miedzi). Warszawa: Central Geological Archive (in Polish).
 
16.
Speczik, S. 1995. The Kupferschiefer mineralization of Central Europe: New aspects and major areas of future research. Ore Geology Reviews 9, pp. 411–426.
 
17.
Speczik, S. 2019. Geological documentation of the Nowa Sól copper and silver ore deposit (Dokumentacja geologiczna złoża rud miedzi i srebra Nowa Sól). Warszawa: Zielona Góra Copper Sp. z o.o. (in Polish).
 
18.
Speczik, S. 2020. Geological documentation of the Meuse copper and silver ore deposit (Dokumentacja geologiczna złoża rud miedzi i srebra Mozów). Warszawa: Mozów Copper Sp. z o.o., 166 pp. (in Polish).
 
19.
Szamałek et al. 2020 – Szamałek, K., Szuflicki, M. and Mizerski, W. eds. 2020. Balance of prospective mineral resources in Poland as at December 31, 2018 (Bilans perspektywicznych zasobów kopalin Polski wg stanu na 31.12.2018). Warszawa: Polish Geological Institute – National Research Institute (in Polish).
 
20.
Szuflicki et al. 2017 – Szuflicki, M., Malon, A. and Tymiński, M. eds. 2017. Balance of mineral resources in Poland as of 31 December 2016 (Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31 XII 2016). Warszawa: Polish Geological Institute – National Research Institute (in Polish).
 
21.
Szuflicki et al. 2020 – Szuflicki, M., Malon, A. and Tymiński, M. eds. 2020. Balance of mineral resources in Poland as of December 31, 2019 (Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31 XII 2019 r.). Warszawa: Polish Geological Institute – National Research Institute 2020; pp. 57–59 (in Polish).
 
22.
Wołkowicz et al. 2011 – Wołkowicz, S., Smakowski, T. and Speczik S. eds. 2011. Balance of prospective mineral resources in Poland as at December 31, 2009 (Bilans perspektywicznych zasobów kopalin Polski wg stanu na 31 XII 2009). Warszawa: Polish Geological Institute – National Research Institute (in Polish).
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top