ORIGINAL PAPER
Achieving United Nations sustainable development goals by the mining sector – a Polish example
 
More details
Hide details
1
Wroclaw University of Science and Technology
 
 
Submission date: 2020-10-28
 
 
Final revision date: 2021-01-03
 
 
Acceptance date: 2021-01-29
 
 
Publication date: 2021-03-25
 
 
Corresponding author
Katarzyna Pactwa   

Wroclaw University of Science and Technology
 
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2021;37(1):57-80
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The article attempts to define issues related to sustainable development (SD) in the context of the mining industry. The purpose of this publication is to analyze the implementation of sustainable development goals by mining companies in Poland, including Lubelski Węgiel Bogdanka SA, KGHM Polska Miedź SA and the Górażdże HeidelbergCement Group. The work is based on a review of previous research, formulating the activities of the mining industry in accordance with each of the seventeen goals presented in the Agenda 2030. Non-financial reports were used to analyze the scope of implementation of SD goals in Poland, an expert assessment was used, which allowed the strengths and weaknesses of the industry in this particular area of interest to be formulated. A change in awareness towards SD in environmental, social and economic domains has undeniably taken place. Reports published by the companies inform about activities consistent with the particular SD objectives. The scope of their implementation varies across the analyzed entities. Increasing the exposure of the discussed topic improves the image of companies, but also allows to notice their efforts whilst indicating real actions that are deemed as good practices. Mining entrepreneurs struggle with limitations and difficulties in implementing changes. The main challenge is the environmental aspect. Undoubtedly, the means of persuasion (also in this regard) are legal regulations that require finalization, especially when it comes to the mining industry and the state’s raw materials policy.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Realizacja celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych przez sektor górniczy – przykład polski
zrównoważony rozwój, zrównoważone górnictwo, raportowanie niefinansowe, przemysł górniczy, Polska
W artykule podjęto próbę zdefiniowania zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem (ang. sustainable development, SD) w kontekście górnictwa. Celem niniejszej publikacji jest analiza realizacji celów zrównoważonego rozwoju przez wybrane spółki górnicze prowadzące swoją działalność w Polsce, w tym Lubelski Węgiel Bogdanka SA, KGHM Polska Miedź SA oraz Górażdże HeidelbergCement Group. Praca opiera się na przeglądzie dotychczasowych badań, formułując działania górnictwa zgodne z każdym z siedemnastu celów przedstawionych w Agendzie 2030. Do analizy zakresu realizacji celów SD w Polsce wykorzystano raporty niefinansowe, co pozwoliło na zaprezentowanie mocnych i słabych stron przemysłu w tym konkretnym obszarze zainteresowań. Niezaprzeczalnie nastąpiła zmiana świadomości w zakresie zrównoważonego rozwoju w obszarach środowiskowych, społecznych i ekonomicznych. Raporty upubliczniane przez spółki informują o działaniach zgodnych z poszczególnymi celami SD. Zakres ich realizacji jest zróżnicowany w analizowanych podmiotach. Zwiększenie eksponowania omawianego tematu poprawia wizerunek firm, ale też pozwala zauważyć ich starania, wskazując realne działania będące dobrymi praktykami. Przedsiębiorcy górniczy borykają się z ograniczeniami i trudnościami we wdrażaniu zmian. Wyzwaniem jest głównie aspekt środowiskowy. Niewątpliwie środkiem perswazji (również w tym zakresie) są regulacje prawne, które wymagają finalizacji, zwłaszcza jeśli chodzi o górnictwo i politykę surowcową państwa.
 
REFERENCES (85)
1.
AA 2016. The Act of December 15, 2016 on the Amendment to the Accounting Act (Ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości), Journal of Laws of 2017 item 61 (Dz.U. 2017.61) (in Polish).
 
2.
Agenda 2030, 2015. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development; A/RES/70/1; United Nations, Resolution adopted by the General Assembly on September 25, 2015. [Online] sustainabledevelopment.un.org [Accessed: 2019-05-02].
 
3.
Bemke-Świtilnik et al. 2020 – Bemke-Świtilnik, M., Drabek, A., Kamińska, A.M. and Smoliński, A. 2020. Research Collaboration Patterns in Sustainable Mining – A Co-Authorship Analysis of Publications. Sustainability 12(11), 4756, DOI: 10.3390/su12114756.
 
4.
Blachowski, J. and Buczyńska, A. 2020. Spatial and Multicriteria Analysis of Dimension Stones and Crushed Rocks Quarrying in the Context of Sustainable Regional Development: Case Study of Lower Silesia (Poland). Sustainability 12(7), 3022, DOI: 10.3390/su12073022.
 
5.
Bluszcz, A. and Kijewska, A. 2015. Challenges of sustainable development in the mining and metallurgy sector in Poland. Metalurgija 54(2), pp. 441–444.
 
6.
Bołoz, Ł. and Midor, K. 2019. The procedure of choosing an optimal offer for a conical pick as an element of realizing the sustainable development concept in mining enterprises. Acta Montanistica Slovaca 24(2), pp. 140–150.
 
7.
CRP 1997 – Constitution of the Republic of Poland (Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej), Journal of Laws of 1997, No. 78, item 483, as amended (Dz.U.1997.78.483) (in Polish).
 
8.
Constanza et al. 2016 – Costanza, R., Daly, L., Fioramonti, L., Giovannini, E., Kubiszewski, I., Fogh Mortensen, L., Pickett, K.E., Vala Ragnarsdottir, K., De Vogli, R. and Wilkinson, R. 2016. Modelling and measuring sustainable wellbeing in connection with the UN Sustainable Development Goals. Ecological Economics 130, pp. 350–355, DOI: 10.1016/j.ecolecon.2016.07.009.
 
9.
CSR KGHM 2010–2011. Corporate Social Responsibility Report 2010–2011 KGHM PM SA. (Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu 2010–2011). [Online] file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/raport_csr_kghm_2010-2011_pl.pdf (in Polish) [Accessed: 4/15/2020].
 
10.
De Mesquita et al. 2017 – De Mesquita, R.F., Xavier, A., Klein, B. and Matos, F.R.N. 2017. Mining and the Sustainable Development Goals: A Systematic Literature Review. Geo-Resour. Environ. Eng. 2, pp. 29–34, DOI: 10.15273/gree.2017.02.006.
 
11.
Dubiński, J. 2013. Sustainable Development of Mining Mineral Resources. Journal of Sustainable Mining 12(1), pp. 1–6, DOI: 10.7424/jsm130102.
 
12.
Dziadul, J. 2017. How did it happen that the Polish mining began to bring gigantic profits? (Jak to się stało, że polskie górnictwo zaczęło przynosić gigantyczne zyski?) Polityka. [Online] https://www.polityka.pl/tygodn... [Accessed: 2020-03-05] (in Polish).
 
13.
Dziennik Zachodni 2016. The interview with prof. Andrzej Barczak from University of Economics in Katowice. [Online] https://dziennikzachodni.pl/go..., (in Polish) [Accessed: 2020-03-22].
 
14.
EC 2016. Communication From The Commission To The European Parliament, The Council, The European Economic And Social Committee And The Committee Of The Regions, Next steps for a sustainable European future, European action for sustainability. COM/2016/0739. [Online] https://eur-lex.europa.eu/lega... [Accessed 2018-09-02].
 
15.
EC 2017. [Online] https://ec.europa.eu/growth/se... [Accessed: 2018-09-02].
 
16.
EC 2019. Communication from the Commission – Guidelines on non-financial reporting: Supplement on reporting climate-related information. 2019/C 209/01. [Online] https://eur-lex.europa.eu/lega... [Accessed: 2020-12-31].
 
17.
EL 1997. The Act of April 10, 1997 – Energy Law (Prawo Energetyczne). Journal of Laws of 1997, No. 54, item 348, as amended (Dz.U. 1997.54.348) (in Polish).
 
18.
Elkington, J. 1998. Partnerships from Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st – Century Business. Environmental Quality Managemet 8(1), pp. 37–51.
 
19.
Endl at al. 2019 – Endl, A., Tost, M., Hitch, M., Moser, P. and Feiel, S. 2019. Europe’s mining innovation trends and their contribution to the sustainable development goals: Blind spots and strong points. Resources Policy, DOI: 10.1016/j.resourpol.2019.101440.
 
20.
EPL 2001. The Act of April 27, 2001 – Environmental Protection Law (Prawo ochrony środowiska). Journal of Laws of 2001, No. 62, item 627, as amended (Dz.U. 2001.62.627) (in Polish).
 
21.
Etteieb et al. 2020 – Etteieb, S., Magdouli, S., Zolfaghari, M. and Brar, S.K. 2020. Monitoring and analysis of selenium as an emerging contaminant in mining industry: A critical review. Science of The Total Environment 698, 134339, DOI: 10.1016/j.scitotenv.2019.134339.
 
22.
EU Directive 2014. Directive 2014/95/EU of the European Parliament and of the Council of October 22, 2014 amending Directive 2013/34/EU as regards disclosure of non-financial and diversity information by certain large undertakings and groups. [Online] https://eur-lex.europa.eu/lega... [Accessed: 2020-12-13].
 
23.
Eurostat Database 2020. [Online] https://ec.europa.eu/eurostat/ [Accessed: 2020-09-22].
 
24.
Fonseca et al. 2014 – Fonseca, A., McAllister, M.L. and Fitzpatrick, P. 2014. Sustainability reporting among mining corporations: a constructive critique of the GRI approach. Journal of Cleaner Production 84(1), pp. 70–83, DOI: 10.1016/j.jclepro.2012.11.050.
 
25.
Fugiel et al. 2017 – Fugiel, A., Burchart-Korol, D., Czaplicka-Kolarz, K. and Smoliński, A. 2017. Environmental impact and damage categories caused by air pollution emissions from mining and quarrying sectors of European countries. Journal of Cleaner Production 143, pp. 159–168.
 
26.
Gawlik, L. and Soliński, J. 2004. Sustainable global energy development – the case of coal (Zrównoważony globalny rozwój energetyczny – przypadek węgla). Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 7(2), pp. 5–27 (in Polish).
 
27.
Galos, K. 2009. New mineral policy of the European Union (Nowa polityka surowcowa Unii Europejskiej). Górnictwo i Geoinżynieria 33(4), pp. 81–88 (in Polish).
 
28.
Gavriletea, M.D. 2017. Environmental Impacts of Sand Exploitation. Analysis of Sand Market. Sustainability 9(7), 1118, pp. 1–26, DOI: 10.3390/su9071118.
 
29.
Hałasik, K.and Kulczycka, J. 2016. CSR, environment-friendly investments and innovations – the three elements necessary to build a modern and strong coal mining company? E3S Web of Conferences 10, 00051, pp. 1–8, DOI: 10.1051/e3sconf/20161000051.
 
30.
Hilson, G. 2000. Pollution prevention and cleaner production in the mining industry: an analysis of current issues. Journal of Cleaner Production 8(2), pp. 119–126, DOI: 10.1016/S0959-6526(99)00320-0.
 
31.
Hilson, G. and Basu, A.J. 2003. Devising indicators of sustainable development for the mining and minerals industry: An analysis of critical background issues. The International Journal of Sustainable Development & World Ecology 10(4), pp. 319–331, DOI: 10.1080/13504500309470108.
 
32.
Hilson, G. and Murck, B. 2000. Sustainable development in the mining industry: clarifying the corporate perspective. Resources Policy 26, pp. 227–238.
 
33.
Holden et al. 2014 – Holden, E., Linnerud, K. and Banister, D. 2014. Sustainable development: Our Common Future revisited. Global Environmental Change 26, pp. 130–139, DOI: 10.1016/j.gloenvcha.2014.04.006.
 
34.
ICMM 2020. International Council on Mining and Metals. [Online] https://www.icmm.com/ [Accessed: 2020-09-22].
 
35.
Integrated Report 2018 CK LW Bogdanka. Integrated Report 2018 Capital Group Lubelski Węgiel Bogdanka (Raport zintegrowany 2018 Grupa Kapitałowa Lubelski Węgiel Bogdanka). [Online] https://www.lw.com.pl/_up_img/... [Accessed: 2020-04-15] (in Polish).
 
36.
KNF 2019. Consolidated Annual Report 2018 (Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2018 rok), Komisja Nadzoru Finansowego. March 2019. [Online] file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/6_skonsolidowany_raport_roczny_rs_2018.pdf [Accessed: 2020-04-15] (in Polish).
 
37.
Kirsch, K. 2010. Sustainable Mining. Dialect Anthropol 34, pp. 87–93. DOI: 10.1007/s10624-009-9113-x.
 
38.
Kulczycka, J. and Wirth, H. 2010. Corporate social responsibility in strategy of mining companies in Poland (Społeczna odpowiedzialność w strategiach firm górniczych w Polsce). Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energi PAN 79, pp. 147–157 (in Polish).
 
39.
Lange Salvia et al. 2019 – Lange Salvia, A., Leal Filho, W., Londero Brandli, L. and Sapper Griebeler, J. 2019. Assessing research trends related to Sustainable Development Goals: local and global issues. Journal of Cleaner Production 208, pp. 841–849, DOI: 10.1016/j.jclepro.2018.09.242.
 
40.
Leal Filho et al. 2018 – Leal Filho, W., Azeiteiro, U., Alves, F., Pace, P., Mifsud, M., Brandli, L., Caeiro, S.S. and Disterheft, A., 2018. Reinvigorating the sustainable development research agenda: the role of the sustainable development goals (SDG). International Journal of Sustainable Development & World Ecology 25(2), pp. 131–142, DOI: 10.1080/13504509.2017.1342103.
 
41.
Lorenc, S. and Kustra, A. 2015. Increase in the market value of mining companies as a result of sustainable development policy (Wzrost wartości rynkowej przedsiębiorstw górniczych jako efekt prowadzenia polityki zrównoważonego rozwoju). Przegląd Górniczy 8, pp. 40–44 (in Polish).
 
42.
Manowska et al. 2017 – Manowska, A., Tobór-Osadnik, K. and Wyganowska, M. 2017. Economic and social aspects of restructuring Polish coal mining: Focusing on Poland and the EU. Resources Policy 52, pp. 192–200, DOI: 10.1016/j.resourpol.2017.02.006.
 
43.
MMtoSED 2016. Mapping Mining to the Sustainable Development Goals: An Atlas, July 2016 [Accessed: 2018-09-15].
 
44.
Monteiro et al. 2019 – Monteiro, N.B.R., Silva, E.A.and Moita Neto, J.M. 2019. Sustainable development goals in mining. Journal of Cleaner Production 228, pp. 509–520, DOI: 10.1016/j.jclepro.2019.04.332.
 
45.
Mwaanga et al. 2019 – Mwaanga, P., Silondwa, M., Kasali, G. and Banda, P.M., 2019. Preliminary review of mine air pollution in Zambia. Heliyon 5(9), e02485, DOI: 10.1016/j.heliyon.2019.e02485.
 
46.
Namysłowska-Wilczyńska, B. and Pyra, J. 2005. Spatial analysis of copper content in soil-water environment of Legnica-Głogów copper district (Analiza przestrzenna zawartości miedzi w środowisku gruntowo-wodnym Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego). Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej Roczniki Geomatyki III(4), pp. 137–149 (in Polish).
 
47.
Naworyta, W. 2009. The importance of environmental conditions for mining accessibility of lignite deposits in Poland (Wpływ uwarunkowań środowiskowych na możliwość racjonalnej gospodarki zasobami złóż węgla brunatnego w Polsce) Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 12(2/2), pp. 423–433 (in Polish).
 
48.
Nieć et al. 2008 – Nieć, M., Pietrzyk-Sokulska, E., Gądek, R. and Lisner-Skórska, J. 2008. Mining helpful to environment protection and management – case of Kielce Mineral Mines Enterprise (KKSM) (Górnictwo wspomagające ochronę środowiska i jego kształtowanie – doświadczenia Kieleckich Kopalń Surowców Mineralnych). Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 24(4/4), pp. 251–266 (in Polish).
 
49.
Ogrodnik, R. and Mieszaniec, J. 2013. Hard coal mining in the context of sustainable development (Górnictwo węgla kamiennego w kontekście zrównoważonego rozwoju). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu Research Papers Of Wrocław University Of Economics 318, pp. 116–125, DOI: 10.15611/pn.2013.318.11 (in Polish).
 
50.
Olejarczyk, E. 2016. Principle of sustainable development in the Polish legal system – selected issues (Zasada zrównoważonego rozwoju w systemie prawa polskiego – wybrane zagadnienia). Przegląd Prawa Ochrony Środowiska 2, pp. 119–140 (in Polish).
 
51.
[Online] https://kampania17celow.pl/ [Accessed: 2020-03-03].
 
52.
[Online] https://kghm.com/ [Accessed: 2020-04-15].
 
53.
[Online] https://www.globalreporting.or... [Accessed: 2020-10-16].
 
54.
[Online] https://www.lw.com.pl LW Bogdanka website [Accessed: 2020-04-15].
 
55.
Pabiś, Ł. 2017. Sustainable development in the context of the modern public management concepts – New Public Management and Public Governance (Zrównoważony rozwój w kontekście nowych koncepcji zarządzania publicznego: New Public Management i Public Governance). Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie 25(2), pp. 7–22 (in Polish).
 
56.
Pactwa et al. 2018 – Pactwa, K., Woźniak, J. and Strempski, A. 2018. Sustainable mining – Challenge of Polish mines. Resources Policy, DOI: 10.1016/j.resourpol.2018.09.009.
 
57.
Pactwa, K. 2019. Scope of Implementation of Sustainable Development Goals by the Mining Sector in Poland (Zakres realizacji celów zrównoważonego rozwoju przez sektor górniczy w Polsce). Wrocław: Faculty of Geoengineering, Mining and Geology WUST, 131 p. (in Polish).
 
58.
PIG-PIB 2019. Balance of mineral deposits in Poland as at 31 XII 2018 (Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce na 31 XII 2018). Warszawa: Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy. [Online] http://geoportal.pgi.gov.pl [Accessed: 2020-04-15] (in Polish).
 
59.
Piszczatowska, J. 2020. This is the end of mining as we know it. This crisis cannot be covered with money or coal (To koniec górnictwa, jakie znamy. Tego kryzysu nie da się zasypać ani pieniędzmi, ani węglem) Green-news.[Online] https://www.green-news.pl/771-... [Accessed: 2020-03-05] (in Polish).
 
60.
PNNCSNR 2001. The Act of 6 July 2001 on the preservation of the national nature of the country’s strategic natural resources (Ustawa o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju). Journal of Laws of 2001, No. 97, item 1051, as amended (Dz.U. 2001.97.1051) (in Polish).
 
61.
Rashed, M.N. 2010. Monitoring of contaminated toxic and heavy metals, from mine tailings through age accumulation, in soil and some wild plants at Southeast Egypt. Journal of Hazardous Materials 178(1–3), pp. 739–746, DOI: 10.1016/j.jhazmat.2010.01.147.
 
62.
Responsible Business Report 2012-2013 Capital Group LW Bogdanka SA. [Online] https://www.lw.com.pl/pl,2,s42... [Accessed: 2020-04-15].
 
63.
Robinson, J. 2004. Squaring the circle? Some thoughts on the idea of sustainable development. Ecological Economics, 48, pp. 369–384, doi: 10.1016/j.ecolecon.2003.10.017.
 
64.
RSDGs 2018. Implementation of sustainable development goals in Poland (Realizacja celów zrównoważonego rozwoju w Polsce) 2018. adopted by Rada Ministrów. [Online] http://unic.un.org.pl/files/25... [Accessed: 3/5/2020] (in Polish).
 
65.
SD Report Górażdże 2014–2015. Sustainable Development Report 2014–2015, Górażdże HeidelbergCement Group (Raport Zrównoważonego Rozwoju 2014–2015). [Online] https://www.gorazdze.pl/pl/rap... [Accessed: 2020-04-15] (in Polish).
 
66.
SD Report Górażdże 2016–2017. Sustainable Development Report Of The Górażdże Group 2016–2017 (Raport zrównoważonego rozwoju Grupy Górażdże). [Online] https://www.gorazdze.pl/pl/rap... [Accessed: 2020-04-15] (in Polish).
 
67.
Sneddon et al. 2006 – Sneddon, Ch., Howarth, R.B. and Norgaard, R.B. 2006. Sustainable development in a post-Brundtland world. Ecological Economics 57, pp. 253–268, doi: 10.1016/j.ecolecon.2005.04.013.
 
68.
SPD 2003. The Act of March 27, 2003 on Spatial Planning and Development (Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), Journal of Laws of 2003, No. 80, item 717, as amended (Dz.U. 2003.80.717) (in Polish).
 
69.
SRM 2017. Strategy for responsible development (Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju). [Online] file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/SOR.pdf [Accessed: 2020-03-05] (in Polish).
 
70.
SRMP 2019. State Raw Material Policy (Polityka Surowcowa Państwa) Warszawa, p. 90 (in Polish).
 
71.
SRMP Pilar VII 2019. Polityka Surowcowa Państwa Pilar VII (project). [In:] Polityka surowcowa 6, p. 61 (in Polish).
 
72.
Sukiennik, M. and Bąk, P. 2019. Corporate culture versus CSR in Polish companies of the energy sector. IOP Conf. Ser.: Earth Environ., Sci. 214 012075, doi: 10.1088/1755-1315/214/1/012075.
 
73.
Sustainable Report KGHM 2018. Sustainable Report KGHM Polska Miedź SA 2018 (Raport zrównoważony KGHM Polska Miedź SA 2018). [Online] file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/kghm-raport-zrownowazony-2018-pl.pdf [Accessed: 4/15/2020] (in Polish).
 
74.
Syposz‐Łuczak, B. 2008. Realization of sustainable development rules by adaptation of underground excavations for tourist purposes (Realizacja idei zrównoważonego rozwoju poprzez adaptację podziemnych wyrobisk górniczych dla celów turystycznych). Zarządzanie Krajobrazem Kulturowym Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego 10, pp. 431–436 (in Polish).
 
75.
Tajvidi Asr E. et al. 2019 – Tajvidi Asr, E., Kakaie, R., Ataei, M. and Reza Tavakoli Mohammadi, M. 2019. A review of studies on sustainable development in mining life cycle. Journal of Cleaner Production 229, pp. 213–231, DOI: 10.1016/j.jclepro.2019.05.029.
 
76.
TokFm 2020. Greta Thunberg recorded a film in front of the Bełchatów Power Plant. Despite the lack of consent of the company’s authorities (Greta Thunberg nagrywała film na tle Elektrowni Bełchatów. Mimo braku zgody władz spółki). [Online] https://www.tokfm.pl/Tokfm/7,1... [Accessed: 2020-03-22] (in Polish).
 
77.
Tuokuu et al. 2019 – Tuokuu, F.X.D., Idemudia, U., Gruber, J.S. and Kayira, J. 2019. Identifying and clarifying environmental policy best practices for the mining industry–A systematic review. Journal of Cleaner Production 222, pp. 922–933, DOI: 10.1016/j.jclepro.2019.03.111.
 
78.
UN 1987. Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future, World Commission on Environment and Development A/42/427, Geneva, Switzerland, June 1987. [Online] http://www.un-documents.net [Accessed: 2017-11-10].
 
79.
UN 2012. Back to Our Common Future, Sustainable Development in the 21st century (SD21) project Summary for policymakers, 2012, United Nations, May 2012. [Online] https://sustainabledevelopment... [Accessed: 2020-03-02].
 
80.
UN 2019. Global Resources Outlook 2019, Natural resources for the future we want, UN Environment, International Resources Panel, p. 160. [Online] https://www.resourcepanel.org/... [Accessed: 2020-07-08].
 
81.
UN-MDGs 2000. United Nations – Millennium Development Goals. [Online] http://www.un.org/millenniumgo... [Accessed: 2018-11-10].
 
82.
Virgone et al. 2018 – Virgone, K.M. Ramirez-Andreotta, M. and Mainhagu, J. 2018. Effective integrated frameworks for assessing mining sustainability. Environ Geochem Health 40, pp. 2635–2655, DOI: 10.1007/s10653-018-0128-6.
 
83.
Wodzikowski, C. 2012. The concept of sustainable development in the state policies (Koncepcja zrównoważonego rozwoju w polityce państwa). Świat Idei i Polityki 11, pp. 133–148 (in Polish).
 
84.
Woźniak, J. 2019. The role and implementation of the concept of social responsibility in the functioning of mining and energy industry (Rola i implementacja koncepcji społecznej odpowiedzialności w funkcjonowaniu branży wydobywczej i energetycznej). Wrocław: University of Science and Technology, p. 183 (in Polish).
 
85.
WWF Polska 2020. Critical Point The decline of coal (Punkt krytyczny. Spadek ilości węgla). [Online] https://energiaodnowa.wwf.pl/p... [Accessed: 2020-03-05] (in Polish).
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top