ORIGINAL PAPER
Managing a mining enterprise in rapidly changing conditions as exemplified by Polska Grupa Górnicza SA
,
 
 
 
More details
Hide details
1
University of Science and Technology
 
2
Polska Grupa Górnicza SA
 
 
Submission date: 2021-02-08
 
 
Final revision date: 2021-02-16
 
 
Acceptance date: 2021-03-10
 
 
Publication date: 2021-03-25
 
 
Corresponding author
Patrycja Bąk   

University of Science and Technology
 
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2021;37(1):99-116
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
In Polish mining enterprises, mining exploitation processes are often carried out in much more difficult geological and mining conditions. At the same time, underground operation must be carried out in accordance with the legal requirements concerning work safety and public safety. In these circumstances, taking into account the fact that hard coal mining is by nature a less competitive industry, it should be stated that in Poland managing a mining enterprise is a real challenge. Additionally, in the situation of the functioning of mining enterprises in the conditions of the market economy and constant changes in the economic situation for coal, both on the domestic and foreign markets, the degree of management difficulties, including planning and decision making, is constantly increasing. This is a result of not only the specificity of mining production processes, but also the need to conduct effective economic activity in a constantly and dynamically changing environment. During the implementation of changes in a mining enterprise, the variety of conditions often increases difficulties in the change forecasting system and generates a high risk of implementing adaptive measures. The changes may have a different scope – from gradual, aimed at improving the activities carried out or slowly adapting to changes in the environment, through changes in implemented processes, to radical changes in functioning, often associated with organizational changes.This article aims to present the method of managing a mining enterprise, Poland Grupa Górnicza SA, established during the period of significant changes that took place at that time, both in the company itself and in the hard coal mining industry.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zarządzanie przedsiębiorstwem górniczym w warunkach dynamicznych zmian na przykładzie Polskiej Grupy Górniczej SA
przedsiębiorstwo górnicze, zarządzanie przedsiebiorstwem górniczym, Polska Grupa Górnicza SA
W polskich przedsiębiorstwach górniczych procesy eksploatacji górniczej często są realizowane w trudnych warunkach geologiczno-górniczych. Równocześnie eksploatacja podziemna musi być prowadzona zgodnie z wymogami prawnymi, dotyczącymi zasad bezpieczeństwa pracy oraz bezpieczeństwa powszechnego. W tych okolicznościach, biorąc jednocześnie pod uwagę fakt, że górnictwo węgla kamiennego z natury rzeczy jest branżą mało konkurencyjną, należy stwierdzić, że w Polsce zarządzanie przedsiębiorstwem górniczym jest prawdziwym wyzwaniem. Dodatkowo, w sytuacji funkcjonowania przedsiębiorstw górniczych w warunkach gospodarki rynkowej oraz ciągłych zmian koniunktury na węgiel zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym, stopień trudności zarządzania, w tym planowania i podejmowania decyzji, stale wzrasta. Jest to wynikiem nie tylko specyfiki prowadzenia procesów produkcji górniczej, ale także konieczności prowadzenia efektywnej działalności gospodarczej w ciągle i dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. W trakcie wdrażania zmian w przedsiębiorstwie górniczym różnorodność uwarunkowań często piętrzy trudności w systemie przewidywania zmian oraz generuje wysokie ryzyko realizacji działań dostosowawczych. Zmiany mogą mieć różny zakres – od stopniowych, mających na celu udoskonalenie prowadzonych działań lub powolne dostosowywanie się do zmian otoczenia, poprzez zmiany realizowanych procesów, do radykalnych zmian funkcjonowania, często połączonych ze zmianami organizacyjnymi. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie sposobu zarządzania przedsiębiorstwem górniczym, Polską Grupą Górniczą SA, powstałą w okresie znaczących zmian, jakie miały miejsce, zarówno w samej spółce, jak i w branży górnictwa węgla kamiennego.
 
REFERENCES (16)
1.
Bainbridge, C. 1996. Designing for Change: A Practical Guide to Business Transformation. Chichester: John Wiley & Son.
 
2.
Bąk, P. 2018a. Production planning in a mining enterprises – selected problems and solutions. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 34(2), pp. 97–116.
 
3.
Bąk, P. 2018b. Technical and financial planning of mining production from a strategic perspective (Planowanie techniczno-ekonomiczne produkcji górniczej w ujęciu strategicznym). Kraków: AGH University of Science and Technology Press (in Polish).
 
4.
Bijańska, J. 2017. Possibilities for development of a mining company in a crisis situation (Studium możliwości rozwojowych przedsiębiorstwa górniczego w sytuacji kryzysowej). Gliwice: Silesian University of Technology Press (in Polish).
 
5.
Drucker, P. 2006. The Practice of Management. New York: Harper Business.
 
6.
Dubiński, J. and Turek, M. 2014. Chances and threats of hard coal mining development in Poland – the results of experts research. Archives of Mining Sciences 59(2), pp. 395–411.
 
7.
Gilbert et al. 2001 – Gilbert D.R., Stoner, J.A.F. and Freeman, E.R. 2001. Management (Kierowanie). tr. A. Ehrlich, Wyd. 2. Warszawa: PWE.
 
8.
Jonek-Kowalska, I. 2017. Variability of market conditions as a source of risk in the planning of mining production and its economic results (Zmienność uwarunkowań rynkowych jako źródło ryzyka w planowaniu produkcji górniczej i jej ekonomicznych rezultatów). Journal of The Polish Mineral Engineering Society 2 (in Polish).
 
9.
Jonek-Kowalska, I. 2018. How do turbulent sectoral conditions sector influence the value of coal mining enterprises? Perspective from the Central – Eastern Europe coal mining industry. Resources Policy 55(C), pp. 103–112.
 
10.
Miller, P. 2003. Integrated Systems of Management (Zintegrowane systemy zarządzania). Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy 34, Warszawa: SGH (in Polish).
 
11.
Online: https://businessinsider.com.pl... [Accessed: 2020-11-20].
 
12.
Repair plan for the Coal Company (Plan naprawczy dla Kompanii Węglowej SA) (dokument przyjęty przez Radę Ministrów 7 stycznia 2015 r.) (in Polish).
 
13.
Strategy of Polska Grupa Górnicza for 2017–2030 (Strategia Polskiej Grupy Górniczej na lata 2017–2030) (in Polish).
 
14.
Tajduś, A. and Turek, M. 2019. The state and conditions of the future functioning of hard coal mining in Poland. Archives of Mining Sciences 64(3), pp. 547–559.
 
15.
Turek, M. 2007. Technical and organizational restructuring of hard coal mines (Techniczna i organizacyjna restrukturyzacja kopalń węgla kamiennego). Katowice: Publishing house GIG (in Polish).
 
16.
Wodarski, K. 2009. Risk management in the strategic planning process in hard coal mining (Zarządzanie ryzykiem w procesie planowania strategicznego w górnictwie węgla kamiennego). Gliwice: Silesian University of Technology Press (in Polish).
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top