ORIGINAL PAPER
Loss of profits occurring due to the halting of mining operations arising from occupational accidents or reasons related to legislation
 
More details
Hide details
1
Adana Alparslan Türkeş Science And Technology University, Department of Mining Engineering
 
 
Submission date: 2021-06-06
 
 
Final revision date: 2021-07-23
 
 
Acceptance date: 2021-11-12
 
 
Publication date: 2021-12-22
 
 
Corresponding author
Taşkın Deniz Yıldız   

Adana Alparslan Türkeş Science And Technology University, Department of Mining Engineering
 
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2021;37(4):153-176
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
In the event of occupational accidents in mining, investors can calculate approximately how much loss will be incurred at the time of the accident. However, in halting mining as a result of occupational accidents or legislation, investors, will perhaps not care about how much of a loss to profits will arise due to the resulting downtime of mining operations. The reason for this is that there is no such halting in mining operation as yet and mining activity is continued. Avoiding halting mines due to occupational accidents and legislation would enable the prevention of unexpected costs resulting from these time losses. The aim of this study was to find out how much the loss of profits resulting from the downtime of mining enterprises due to the aforementioned reasons are in total, and how much the ratio of loss of profits to annual operating costs is on average on an annual basis. To determine the loss of profits and to minimize the accidents in enterprises, permanent supervisors, who are assigned in the enterprises where they are working, were given a survey through the SurveyMonkey program. Of the 235 permanent supervisors who filled out the survey on behalf of the mining enterprises, 58 answered all of the multiple-choice questions examined in the study. These questions were analyzed together according to different mineral groups and differences in mining operation methods. As a result of the analysis, it was determined that the annual loss of profits of mining enterprises resulting from the aforementioned periods of downtime, and the ratio of these values to the annual operating costs constitute a rather significant share. The aim of the article was to raise awareness to have mining companies appropriate more funds for occupational health and safety.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Straty zysków powstałe w wyniku zatrzymania pracy górniczej wynikające z wypadków przy pracy lub z przyczyn wynikających z przepisów prawnych
bezpieczeństwo górnicze, bezpieczeństwo i higiena pracy, bezpieczeństwo ekonomiczne, bezpieczeństwo inwestycji, stracone dni robocze
W przypadku wypadku przy pracy w górnictwie inwestorzy górniczy mogą obliczyć, jaką w przybliżeniu poniosą stratę. Jednak w przypadku wstrzymania wydobycia wynikającego z wypadków przy pracy lub ustawodawstwa, inwestorzy być może nie będą dbać o to, jak bardzo wzrośnie strata zysku z powodu strat nieprzepracowanego czasu w górnictwie. Powodem jest to, że nie ma jeszcze obowiązkowego wstrzymania w działalności wydobywczej i w takim przypadku kontynuuje się działalność górniczą. Unikanie zatrzymywania kopalń z powodu wypadków przy pracy i przepisów pozwoli zapobiec nieoczekiwanym kosztom wynikającym z tych strat czasu. W publikacji postawiono sobie za cel ustalenie, na ile łącznie składają się straty zysku wynikające z nieprzepracowanych okresów działalności operacyjnej przedsiębiorstw górniczych wstrzymanych z tych przyczyn i ile wynosi średnioroczny stosunek strat zysku do rocznych kosztów eksploatacji. Aby określić te straty w zysku i zminimalizować wypadki w przedsiębiorstwach, przeprowadzono ankietę w ramach programu „SurveyMonkey” wśród osób stałego nadzoru pracującego tych w przedsiębiorstwach. Spośród 235 stałych nadzorców, którzy wypełniali ankietę w imieniu przedsiębiorstw górniczych, 58 odpowiedziało na wszystkie zadane w badaniu pytania wielokrotnego wyboru. Pytania te analizowano łącznie według różnych grup surowców mineralnych i różnic w metodach eksploatacji górnictwa. W wyniku przeprowadzonej analizy ustalono, że roczne straty zysku przedsiębiorstw górniczych wynikające z postojów oraz stosunek tych wartości do rocznych kosztów eksploatacji stanowią średnio znaczący udział. Tym samym w artykule podjęto próbę uświadomienia, że firmy górnicze przeznaczają więcej środków na bezpieczeństwo i higienę pracy.
 
REFERENCES (90)
1.
Akbari Dehkharghani, A. 2018. Modelling the factors of mine production planning considering the risk free valuation and new cut-off grades algorithm. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 34(2), pp. 81–96. DOI: 10.24425/118646.
 
2.
Aksoy et al. 2020 – Aksoy, M., Konuk, A. and Ak, H. 2020. The effect of investment incentives for mining sector on the economic growth of Turkey. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 36(2), pp. 71–86. DOI: 10.24425/gsm.2020.132562.
 
3.
Arslanhan, S. and Cunedioglu, H.E. 2010. An evaluation on occupational accidents in mines and their consequences. Economic Policy Research Foundation of Turkey (TEPAV) Evaluation Note. [Online:] https://www.tepav.org.tr/uploa....
 
4.
Bąk, P. 2007. Characteristics of the capital gaining sources and financing the activity of coal mine enterprises. Part 2: sources of the foreign capital. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 23(2), pp. 101–117.
 
5.
Bąk, P. 2008. Financing of the investment activity based on the example of coal mining industry Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 24(3/3), pp. 11–17.
 
6.
Bąk, P. 2018. Production planning in a mining enterprise – selected problem and solutions. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 34(2), pp. 97–116. DOI: 10.24425/118654.
 
7.
Bąk, P. 2020. Correct use of mining-related fixed assets as a precondition for the favourable outcomes of the concentration of mining operations in a mining enterprise. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 36(1), pp. 135–148. DOI: 10.24425/gsm.2020.132550.
 
8.
Bąk, P. and Nowak, A. 2019. The method of improving the functioning of an integrated management system in a mining enterprise. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 35(2), pp. 175–186. DOI: 10.24425/gsm.2019.128519.
 
9.
Bastida, E. 2001. A review of the concept of security of mineral tenure: Issues and challenges. Journal of Energy & Natural Resources Law 19(1), pp. 31–43. DOI: 10.1080/02646811.2001.11433214.
 
10.
Bayraktar et al. 2018 – Bayraktar, B., Uygucgil, H. and Konuk, A. 2018. Statistical analysis of occupational accidents in Turkey mining industry. Scientific Mining Journal, Special issue, pp. 85-90. [Online:] http://www.madencilik.org.tr/a....
 
11.
Bilim, N. 2015. Statistical evaluation of occupational accidents in coal mines. Mining Turkey Magazine, 44, pp. 78– –82. [Online:] https://www.mtmagaza.com/wp-co....
 
12.
Bilim, N. and Bilim, A. 2018. Occupational health and safety outlook in Turkey. Safety and Reliability of Complex Engineered Systems – Podofillini et al. (Eds) 2015 Taylor & Francis Group, London, ISBN 978-1-138-02879-1, pp. 3201–3204. [Online:] https://www.researchgate.net/p....
 
13.
Bilim et al. – Bilim, N., Dündar, S. and Bilim, A. 2018. Analysis of occupational accident and disease in the mining sector. BEU Journal of Science 7(2), pp. 423–432. DOI: 10.17798/bitlisfen.435729.
 
14.
Buchanan, D.L. 1998. The role of preliminary feasibility studies in mineral project evaluation. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 14(2), pp. 5–11.
 
15.
Cetin, E. 2018. Assessment of costs in cut-off grades optimization by using grid search method. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 34(2), pp. 67–80. DOI: 10.24425/118650.
 
16.
CBRT 2020. Indicative exchange rates & Central Bank rates by date. Central Bank of the Republic of Turkey (CBRT). [Online:] https://www.tcmb.gov.tr/kurlar... [Accessed: 2021-04-16].
 
17.
DDK 2011. Research and examination report of the Republic of Turkey State Supervisory Board. No. 2011/3. [Online:] https://bilimakademisi.org/wp-....
 
18.
Demirel, N. 2017. Basic mining information, Chapter 14: Occupational Health and Safety in Mines (Temel Madencilik Bilgileri, Bölüm 14: Madenlerde İş Sağlığı ve Güvenliği). Ankara, pp. 1030–1056. [Online:] https://madencilikturkiye.com/....
 
19.
Gawlik, L. 2006. Costs of coal production in the hard coal restructuring processes. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 22(1), pp. 35–49 (in Turkish).
 
20.
Gawlik, L. 2008. Construction and validation of econometric model of linear dependence between costs and coal production level. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 24(1), pp. 27–44.
 
21.
Głodzik et al. 2009 – Głodzik, S., Magda, R., Woźny, T., Jasiewicz, J. and Łukowski, A. 2009. Coal output and unit costs of mechanical treatment of particular coal grades. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 25(4), pp. 51–59. [Online:] https://gsm.min-pan.krakow.pl/....
 
22.
Głodzik, S. and Woźny, T. 2004. Concentration of output increase in hard coal mining sector in years 1993–2002 to some economic aspects of this process (Wzrost koncentracji wydobycia w polskim górnictwie węgla kamiennego w latach 1993–2002 a niektóre aspekty ekonomiczne tego procesu). Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 20(2), pp. 23–37 (in Polish).
 
23.
Guvercin, A. 2015. The occupational health and safety practices i̇mpact on turnover i̇ntention: A case study in the textile. Sakarya University Institute of Social Sciences. MSc thesis. [Online:] https://tez.yok.gov.tr/UlusalT....
 
24.
Kahraman, M.M. 2021. Analysis of mining lost time incident duration influencing factors through machine learning. Mining, Metallurgy & Exploration 38, pp. 1031–1039. DOI: 10.1007/s42461-021-00396-w.
 
25.
Kahraman, E. and Özdemir, A.C. 2019. A Comparison of coal mining fatal work accidents: An example of Turkey-China. International Symposium On Occupational Health And Safety In Mining’2019. 03–04 October 2019 Adana/Turkey, pp. 111–119. [Online:] https://www.maden.org.tr/resim....
 
26.
Kahraman et al. 2019 – Kahraman, E., Akay, Ö. and Kılıç, A.M. 2019. Investigation into the relationship between fatal work accidents, national income, and employment rate in developed and developing countries. Journal of Occupational Health 61(3), pp. 213–218. DOI: 10.1002/1348-9585.12021.
 
27.
Kahraman et al. 2020 – Kahraman, M.M., Rogers, W.P. and Dessureault, S. 2020. Bottleneck identification and ranking model for mine operations. Production Planning & Control 31(14), pp. 1178–1194. DOI: 10.1080/09537287.2019.1701231.
 
28.
Karpuz, C. and Hindistan, M.A. 2008. Production methods in open-pits (Açık işletmelerde üretim yöntemleri). Mining Engineering Open Pit Operation Handbook, Chapter 3, pp. 115–207 (in Turkish).
 
29.
Kılkıs, I. 2016. Occupational health and safety. Dora Publishing, Bursa, Turkey. Quoted from (Metin 2017).
 
30.
Kasap, Y. 2011. The effect of work accidents on the efficiency of production in the coal sector. South African Journal of Science 107(5/6), pp. 1–9. DOI: 10.4102/sajs.v107i5/6.513.
 
31.
Kasap, Y. and Subaşı, E. 2017. Risk assessment of occupational groups working in open pit mining: Analytic Hierarchy Process. Journal of Sustainable Mining 16(2), pp. 38–46. DOI: 10.1016/j.jsm.2017.07.001.
 
32.
Koc, M. and Akbiyik, N. 2011. Costs of work accidents in Turkey and solution suggestions. Journal of Academic Approaches 2(2), pp. 129–175. [Online:] https://dergipark.org.tr/tr/pu....
 
33.
Köse, M. 2020. Gold mining and foreign trade deficit. Turkish Mining Development Foundation, Sector Mining Journal 66, pp. 52–53. [Online:] https://ymgv.org.tr/yayinlar/s....
 
34.
Köse, H. and Kahraman, B. 2009. Mining Operation Economics (Maden İşletme Ekonomisi). Dokuz Eylül University Faculty of Engineering Publications No: 223, 3rd Edition, Izmir, 339 p. (in Turkish).
 
35.
Krowiak, A. and Kaziuk, H. 2002. Obtaining an economic estimate of hard coal reserves by taking into account the mining and geological exploitation conditions. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 18(1), pp. 93–110.
 
36.
Krzak, M. 2002. Application of the Monte Carlo simulation as a decision tool in the development of the new areas of Rudna copper mine. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 18(1), pp. 175–183.
 
37.
Liu et al. 2019 – Liu, D., Li, G., Hu, N., Xiu, G. and Ma, Z. 2019. Optimization of the cut-off grade for underground polymetallic mines. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 35(1), pp. 25–42. DOI: 10.24425/gsm.2019.128198.
 
38.
Magda, R. 2018. Impact of the rate of utilising the mine production capacity on the unit production costs (Model rachunku kosztów wydobycia i przeróbki węgla kamiennego). Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 34(3), pp. 119–134. DOI: 10.24425/122575.
 
39.
Magda et al. 2005 – Magda, R., Franik, T. and Woźny, T. 2005. Analysis of r.o.m. production, employment and cost of wages for the mine continuous running organization system (Analiza wielkości wydobycia, zatrudnienia oraz kosztów wynagrodzeń w systemie organizacyjnym uwzględniającym ciągłą pracę zakładu wydobywczego). Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 21(3), pp. 63–74 (in Polish).
 
40.
Mokrzycki, E. 2000. Costs accounting model of hard coal mining and preparation. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 16(3), pp. 27–36 (in Polish).
 
41.
Maral, M. and Yıldız, T.D. 2020. Evaluation of mining operations from the perspective of the supervisors (Nezaretçilerin gözünden maden işletmelerinin değerlendirilmesi). Kural, O. (Editor). IKSAD Publishing House, first edition, 162 p. [Online:] https://iksadyayinevi.com/prod... (in Turkish).
 
42.
Maragakis, A. 2016. Why do mining projects fail? Mining Turkey Magazine 57, pp. 64–65. [Online:] https://www.mtmagaza.com/wp-co... [Accessed: 2020-04-16].
 
43.
Metin, E. 2017. Benefit cost analysis in terms of management and cost accounting for occupational health and safety expenditures in enterprises: Manisa Mold Industry example. Celal Bayar University Institute of Social Sciences Department of Business Administration, MSc thesis. [Online:] https://tez.yok.gov.tr/UlusalT....
 
44.
Mining Professionals 2020. Mining investors only pay 4 percent state rights. [Online:] https://www.madenprofesyonelle....
 
45.
Namin et al. 2011 – Namin, F.S., Shahriar, K. and Bascetin, A. 2011. Environmental impact assessment of mining activities. A new approach for mining methods selection. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 27(2), pp. 113–143.
 
46.
Ofluoglu, G. 1996. Economic dimensions of work accidents (especially in terms of hard coal mining and Turkish Hard Coal Institution). Gazi University Institute of Social Sciences. PhD thesis. [Online:] https://tez.yok.gov.tr/UlusalT....
 
47.
Of. G. 1985. Mining Law No 3213. The Official Gazette (Of. G.) published, date: June 15, 1985, issue number: 18785. The law has been revised. [Online:] https://www.mevzuat.gov.tr/Mev....
 
48.
Of. G. 2017. Mining Regulations. The Official Gazette published date: September 21, 2017, issue number: 30187. [Online:] https://www.resmigazete.gov.tr....
 
49.
Ökten, G. and Fisne, A. 2017. Basic Mining Information Chapter 5: Basics of mine ventilation. Ankara (Temel Madencilik Bilgileri Bölüm 5: Ocak havalandırmasının esasları), pp. 418–461. [Online:] https://madencilikturkiye.com/... (in Turkish).
 
50.
Özkan, G. 2007. Analysis of mine accidents and financial consequences to Gli mines. The Graduate School of Applied and Natural Sciences of Middle East Technical University, MSc thesis. [Online:] https://etd.lib.metu.edu.tr/up....
 
51.
Özturk, A.U. et al. – Özturk, A.U., Akkas, E., Erkan, M., Özturk, C. and Baris, K. 2019. The evaluation of the applicability of ISO 45001 Occupational health and safety management system in private underground coal mines operating on royalty basis in the Zonguldak Hardcoal Basin. International Symposium On Occupational Health And Safety In Mining’2019, 03–04 October 2019 Adana/Turkey. pp. 309–324. [Online:] https://www.maden.org.tr/resim....
 
52.
Pearce et al. 2006 – Pearce, D., Atkinson, G. and Mourato, S. 2006. Cost-benefit analysis and the environment & Recent developments. OECD, 315 pp. Paris, France. DOI: 10.1787/9789264085169-en.
 
53.
Rogers et al. 2019 – Rogers, W.P., Kahraman, M.M., Drews, F.A., Powell, K., Haight, J.M., Wang, Y., Baxla, L. and Sobalkar, M. 2019. Automation in the Mining Industry: Review of Technology, Systems, Human Factors, and Political Risk. Mining, Metallurgy & Exploration 36, pp. 607–631. DOI: 10.1007/s42461-019-0094-2.
 
54.
Saltoglu, S. 2008. Explorations and investigations in mineral deposits. Mining Engineering Open Pit Operation Handbook, Section 2, pp. 57–88.
 
55.
Sarac, S. 2008. General mining (Genel madencilik). Süleyman Demirel University Faculty of Engineering and Architecture 80, 244 p. (in Turkish).
 
56.
Sierpinska-Sawicz et al. 2020 – Sierpinska-Sawicz, A., Sierpińska, M. and Królikowska, E. 2020. Where the EBITDA metric is used in coal companies. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 36(2), pp. 109–126. DOI: 10.24425/gsm.2020.132558.
 
57.
Szewczyk, M. and Kacprzak, M. 2013. Opencast mining of limestone and marl in Poland. Resources, exploitation and state of management of deposits. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 29(2), pp. 69–77. DOI: 10.2478/gospo-2013-0021.
 
58.
Suwała, W. 2001. The level of domestic coal market prices in Poland. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 17(3), pp. 89–106.
 
59.
Şafak et al. 2018 – Şafak, R.E., Şensöğüt, C. and Kasap, Y. 2018. Applicatıons of occupational safety at open pit mining: A case study. Scientific Mining Journal 57, pp. 99–108. DOI: 10.30797/madencilik.493320.
 
60.
Şensöğüt et al. 2019 – Şensöğüt, C., Ören, Ö. and Kasap, Y. 2019. Analysis of the recent occupational accidents occurred at Western Lignite Corporation (Turkey) by data envelopment analysis. International Journal of Occupational and Environmental Safety 3(3), pp. 34–43. DOI: 10.24840/2184-0954_003.003_0004.
 
61.
Şensöğüt et al. 2020 – Şensöğüt, C., Kasap, Y. and Ören, Ö. 2020. Investigation of occupational accidents in Western Lignite Corporation by using the efficiency assessment approach. Mining, Metallurgy & Exploration 37, pp. 783–790. DOI: 10.1007/s42461-019-00160-1.
 
62.
Şensöğüt, C., Yavuz, N. 2019. A Case study in terms of comparative risk assessment for a boron factory. International Symposium On Occupational Health And Safety In Mining’2019. 03-04 October 2019, Adana/Turkey, pp. 431–441. [Online:] https://www.maden.org.tr/resim....
 
63.
Tatar et al. 2015 – Tatar, C., Ipekoglu, U., Aksoy, O. and Malli, T. 2015. Introduction to mining (Madenciliğe Giriş). Dokuz Eylul University Faculty of Engineering Publications No: 319, 3rd edition, Izmir, Turkey, 129 p. (in Turkish).
 
64.
TMD 2019. Nine thousand mines are going to be inspected. Turkish Miners’ Association (TMD) Sector News Bulletin, 76, pp. 34. [Online:] https://www.tmder.org.tr/modul....
 
65.
Topaloglu, M. 2011. Mining law amended by Law No. 5995, and related legislation. 1st edition, Adana, 857 p.
 
66.
Tug, O.Ç. 2014. Soma Disaster, work accidents and mining. Mining Turkey Magazine 40, pp. 62–64. [Online:] https://www.mtmagaza.com/wp-co....
 
67.
TUMMER 2010. TUMMER (Turkey Marble Natural Stone and Machinery Manufacturers Association) Tax Council Report. 96 p.
 
68.
Unay, C. 2000. General economics. Ekin Publishing, 2nd edition, Bursa, Turkey, 510 p.
 
69.
Uygun, R. 2014a. Use of the expense and loss account of the parts that do not work in mining enterprises. Cost System in Mining Operations & Accounting and Tax Practices – Chosen Articles, pp. 224–232.
 
70.
Uygun, R. 2014b. Depreciation of mining operating and concession rights. Cost System in Mining Operations & Accounting and Tax Practices – Chosen Articles, pp. 264–275.
 
71.
Uygun, R. 2014c. Calculation and declaration of state right in mining operations. Cost System in Mining Operations & Accounting and Tax Practices – Chosen Articles, pp. 387–392.
 
72.
Unaldi, O.R. 2009. Cost-benefit analysis of gold mining with environmental valuation methods. Hacettepe University Institute of Science, Department of Environmental Engineering, MSc thesis, 110 p. [Online:] https://tez.yok.gov.tr/UlusalT....
 
73.
Varol et al. 2019 – Varol, M.K., Ugur, I. and Ercelebi, S.G. 2019. Investment risk evaluation of Siirt Madenköy Copper Mine in Turkey. Bilge International Journal of Science and Technology Research 3(1), pp. 39–50. DOI: 10.30516/bilgesci.487621.
 
74.
Yıldız, N. 2015. The bill is enacted, the golden goose was cut! (?) Mining Turkey Magazine, 45, pp. 64–80. [Online:] https://www.mtmagaza.com/wp-co....
 
75.
Yıldız, T.D. 2017. Evaluation of legislation provisions on ventilation in Turkey in terms of occupational health and safety. 25th International Mining Congress and Exhibition (April 11–14, 2017), Antalya, Turkey, pp. 270–282. [Online:] https://www.researchgate.net/p....
 
76.
Yıldız, T.D. 2019. The share of required costs in investment amounts for mining operating activities in pasture lands in Turkey. Journal of Engineering Science of Adıyaman University 6(10), pp. 23–31. [Online:] https://dergipark.org.tr/tr/pu....
 
77.
Yıldız, T.D. 2020a. Forest costs paid by enterprises during investment period to carry out mining operations in forestlands. Journal of Engineering Science of Adıyaman University 7(12), pp. 24–33. [Online:] https://dergipark.org.tr/tr/pu....
 
78.
Yıldız, T.D. 2020b. Recommendations for authorized administration organization in the mining operation permit process in Turkey. Trakya University Journal of Social Science 22(1), pp. 117–143. DOI: 10.26468/trakyasobed.533814.
 
79.
Yıldız, T.D. 2020c. Evaluation of forestland use in mining operation activities in Turkey in terms of sustainable natural resources. Land Use Policy 96, 104638. DOI: 10.1016/j.landusepol.2020.104638.
 
80.
Yıldız, T.D. 2020d. The impacts of EIA procedure on the mining sector in the permit process of mining operating activities & Turkey analysis. Resources Policy 67, 101681. DOI: 10.1016/j.resourpol.2020.101681.
 
81.
Yıldız, T.D. 2020e. Effects of the private land acquisition process and costs on mining enterprises before mining operation activities in Turkey. Land Use Policy 97, 104784. DOI: 10.1016/j.landusepol.2020.104784.
 
82.
Yıldız, T.D. 2020f. Forest fees paid to permit mining extractive operations on Turkey’s forestlands & the ratio to investments. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 36(3), pp. 29–58. DOI: 10.24425/gsm.2020.133935.
 
83.
Yıldız, T.D. 2020g. Waste management costs (WMC) of mining companies in Turkey: Can waste recovery help meeting these costs? Resources Policy 68, 101706. DOI: 10.1016/j.resourpol.2020.101706.
 
84.
Yıldız, T.D. 2020h. Effects of operation permission processes on the mining sector (İşletme izin sürecinin madencilik sektörüne etkileri). IKSAD Publishing House, first edition, 394 p. [Online:] https://iksadyayinevi.com/wp-c... (in Turkish).
 
85.
Yıldız, T.D. 2021. How can the effects of EIA procedures and legislation foreseen for the mining operation activities to mining change positively in Turkey? Resources Policy 72, 102018. DOI: 10.1016/j.resourpol.2021.102018.
 
86.
Yıldız, T.D. 2022. How can state right be calculated by considering a high share of state right in mining operating costs in Turkey? Resources Policy (unpublished yet).
 
87.
Yıldız, T.D. and Haner, B. 2017. Evaluation of Turkish legislation provisions on air quantity to be submitted to underground minerals and ventilation ways. International Symposium on Occupational Health and Safety in Mining’2017, (November 02–03, 2017), Adana, Turkey, pp. 47–65. [Online:] https://www.maden.org.tr/yayin....
 
88.
Yıldız, T.D. and Kural, O. 2020. The effects of the mining operation activities permit process on the mining sector in Turkey. Resources Policy 69, 101868. DOI: 10.1016/j.resourpol.2020.101868.
 
89.
Yıldız, T.D. and Maral, M. 2020. Supervision in the development of Turkish mining legislation. Turkey. Dokuz Eylul University The Journal of Graduate School of Social Sciences 22(4), pp. 1637–1677. DOI: 10.16953/deusosbil.767141.
 
90.
Yuvka et al. 2000 – Yuvka, S., Eraslan, K. and Akcakoca, H. 2000. Garp Lignites Enterprise Unit Cost and Investigation of Effecting Parameters. Proceedings of the 12th Turkish Coal Congress, 23–26 May 2000, pp. 287–296, Zonguldak, Turkey.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top