ORIGINAL PAPER
Price trends on the international steam coal market in 2000–2020
 
More details
Hide details
1
Mineral and Energy Economy Research Institute of the Polish Academy of Sciences, Kraków, Poland
 
2
Mineral and Energy Economy Research Institute of the Polish Academy of Sciences, Kraków, Poland
 
 
Submission date: 2021-11-02
 
 
Final revision date: 2021-11-19
 
 
Acceptance date: 2021-11-19
 
 
Publication date: 2021-12-22
 
 
Corresponding author
Katarzyna Stala-Szlugaj   

Mineral and Energy Economy Research Institute, Polish Academy of Sciences, Kraków, Poland
 
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2021;37(4):177-198
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Approximately 95% of international trade in steam coal is concentrated in two areas: Asia-Pacific and Atlantic. Prices on the international market depend on the largest exporters and users of coal. The aim of the article is to characterize the price trends that took place in the international trade of energy coal in the years 2000–2020 and to distinguish price indices which, in the opinion of the authors, currently play an important role in this trade. The analysis of steam coal prices in international markets in 2000–2020 made it possible to highlight five periods of rising prices, four periods of falling prices, and one period of the stabilisation of prices. A detailed analysis of the highlighted periods of steam coal price fluctuations in 2000–2020 made it possible to identify groups of factors that significantly affect the level of prices of the analyzed coal in the long term. International steam coal markets are interlinked despite periodic volatility. A very important factor influencing world steam coal prices is the situation in China as it is the largest producer, user and importer of steam coal. A small change in coal production in China significantly affects the volume of trade on the international market. Therefore, the level of freight prices is an important factor influencing the price level for the customer. FOB Australia prices are also correlated with coal suppliers to the European market and Asia-Pacific market in this paper. The very high correlation coefficients obtained confirm the close relationship between the prices of these coals. For many years, the European market has no longer been a trendsetter in international coal markets but has instead been affected by general trends.
ACKNOWLEDGEMENTS
This paper has been prepared within the framework of the statutory activity of the Mineral and Energy Economy Research Institute of the Polish Academy of Sciences in Kraków, Poland.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Trendy cenowe na międzynarodowym rynku węgla energetycznego w latach 2000–2020
węgiel energetyczny, handel, ceny, rynek spot
Handel międzynarodowy węglem energetycznym koncentruje się w około 95% na dwóch obszarach: Azji-Pacyfiku i Atlantyku. Ceny na rynku międzynarodowym zależą od największych eksporterów i użytkowników węgla. Celem artykułu jest scharakteryzowanie trendów cenowych, jakie miały miejsce w międzynarodowym handlu węglem energetycznym w latach 2000–2020 oraz wyróżnienie wskaźników cen, które w opinii autorów odgrywają obecnie istotną rolę w tym obrocie. Analiza cen węgla energetycznego na rynkach międzynarodowych w latach 2000–2020 pozwoliła wyróżnić: pięć okresów wzrostu cen, cztery okresy spadku cen oraz jeden okres stabilizacji cen. Szczegółowa analiza wyróżnionych okresów wahań cen węgla energetycznego w latach 2000–2020 pozwoliła na wyodrębnienie grup czynników, które istotnie wpływają na poziom cen analizowanego węgla w długim okresie. Międzynarodowe rynki węgla energetycznego są ze sobą powiązane pomimo okresowej zmienności. Bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na światowe ceny węgla energetycznego jest sytuacja w Chinach, które są największym producentem, użytkownikiem i importerem węgla energetycznego. Niewielka zmiana w produkcji węgla w Chinach znacząco wpływa na wielkość handlu na rynku międzynarodowym. Dlatego poziom cen frachtu jest ważnym czynnikiem wpływającym na poziom cen u klienta. W niniejszym artykule skorelowano również ceny FOB Australia z dostawcami węgla na rynek europejski oraz rynek Azji i Pacyfiku. Uzyskane bardzo wysokie współczynniki korelacji potwierdzają ścisły związek między cenami tych węgli. Rynek europejski od wielu lat nie wyznacza już trendów na międzynarodowych rynkach węgla, lecz podlega ogólnym trendom.
 
REFERENCES (30)
1.
Argus 2021 – Argus Media Ltd. [Online] https://www.argusdirect [Accessed: 2021-06-29].
 
2.
BDI 2021 – [Online] https://www.balticexchange.com... [Accessed: 2021-08-30].
 
3.
BP 2021 – BP Statistical Review of World Energy 2021, 70th ed.; BP p.l.c., UK, London, June 2021. [Online] https://www.bp.com/en/global/c... [Accessed: 2021-08-15].
 
4.
Coal Information 2019 – Coal Information with 2018 data; International Energy Agency, Paris, France, 2019, p. 508.
 
5.
CTI Platts 2021 – CTI – Coal Trader International. S&P Global Platts (Editions from the years 2003–2021).
 
6.
DISA 2021 – Department of Industry, Science, Energy and Resources. [Online] https://www.industry.gov.au/po... [Accessed: 2021-08-30].
 
7.
EIA 2021 – U.S. Energy Information Administration. [Online] https://www.eia.gov/coal/data.... [Accessed: 2021-08-30].
 
8.
Global 2021 – Global Energy Monitor. [Online] https://globalenergymonitor.or... [Accessed: 2021-06-29].
 
9.
GlobalCoal 2021 – globalCOAL. [Online] https://www.globalcoal.com/ [Accessed: 2021-09-10].
 
10.
ICR Platts 2021 – ICR – International Coal Report. Wyd. Platts – The McGraw Hill Companies, England (Editions from the years 2003–2013).
 
11.
IHS Markit 2021 – Thermal Coal and Petcoke Marker Price Methodology and Specifications. Effective July 2021. [Online] https://cdn.ihsmarkit.com [Accessed: 2021-09-10].
 
12.
Li et al. 2017 – Li, H., Chen, L., Wang, D. and Zang, H. 2017. Analysis of the Price Correlation between the International Natural Gas and Coal. En-ergy Procedia 142, pp. 3141–3146. DOI: 10.1016/j.egypro.2017.12.376.
 
13.
Lorenz, U. 2014. Impact of international steam coal price changes on domestic coal market (Ocena oddziaływania zmian cen węgla energetycznego na rynkach międzynarodowych na krajowy rynek węgla). Studia, Rozprawy, Monografie 188, 138 pp., MEERI PAS (in Polish).
 
14.
Lorenz, U. 2017. Lower quality steam coals in international trade (Węgle energetyczne o obniżonej jakości w handlu międzynarodowym). Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 19(3), pp. 19–34 (in Polish).
 
15.
Lorenz, U. and Grudziński, Z. 2009. International hard coal markets (Międzynarodowe rynki węgla kamiennego energetycznego). Studia, Rozprawy, Monografie 156, 103 pp., MEERI PAS (in Polish).
 
16.
Lorenz, U. and Ozga-Blaschke, U. 2016. The influence of changing market conditions on forecast prices of coal in international trade (Wpływ zmieniających się warunków rynkowych na prognozowane ceny węgla kamiennego w handlu międzynarodowym). Przegląd Górniczy 5, pp. 3–12 (in Polish).
 
17.
Ozga-Blaschke, U. 2021. Dynamics of coking coal pricing in international trade in 1980–2020. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 37(3), pp. 125–138. DOI: 10.24425/gsm.2021.138656.
 
18.
Ozga-Blaschke, U. 2008. The relationships between prices of coking coal and metallurgical coke in the international markets (Relacje cen węgla koksowego i koksu metalurgicznego na rynkach międzynarodowych). Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 11(1), pp. 335–350 (in Polish).
 
19.
Russia 2021a – Russian Federation: Long-term Program for Coal Sector Development until 2030. [Online] https://policy.asiapacificener... [Accessed: 2021-08-30].
 
20.
Russia 2021b – Russian Federation: Long-term Program for Coal Sector Development until 2035. [Online] https://docs.cntd.ru/document/... [Accessed: 2021-08-30] (in Russian).
 
21.
Tarazanov, I. 2016. Russia’s Coal Industry Performance for January–December, 2015. Ugol 3, pp. 58–72. DOI: 10.18796/0041-5790-2016-3-58-72 (in Russian).
 
22.
Tarazanov, I. 2017. Russia’s Coal Industry Performance for January–December, 2016. Ugol 3, pp. 36–50. DOI: 10.18796/0041-5790-2017-3-36-50 (in Russian).
 
23.
Tarazanov, I. 2018. Russia’s Coal Industry Performance for January–December, 2017. Ugol 3, pp. 58–73. DOI: 10.18796/0041-5790-2018-3-58-73 (in Russian).
 
24.
Tarazanov, I. 2019. Russia’s Coal Industry Performance for January–December, 2018. Ugol 3, pp. 54–69. DOI: 10.18796/0041-5790-2020-3-54-69 (in Russian).
 
25.
Tarazanov, I. 2020. Russia’s Coal Industry Performance for January–December, 2019. Ugol 3, pp. 64–79. DOI: 10.18796/0041-5790-2019-3-64-79 (in Russian).
 
26.
Tarazanov, I. 2021a. Russia’s Coal Industry Performance for January–December, 2020. Ugol 6, pp. 25–36. DOI: 10.18796/0041-5790-2021-6-25-36 (in Russian).
 
27.
Tarazanov, I. 2021b. Russia’s Coal Industry Performance for January–Mart, 2021. Ugol 6, pp. 27–43. DOI: 10.18796/0041-5790-2021-3-27-43 (in Russian).
 
28.
WEO2020 – World Energy Outlook 2020. International Energy Agency, Paris, France, 462 pp.
 
29.
World Bank 2021 – The World Bank – Commodity Markets “Pink Sheet” Data. [Online] https://www.worldbank.org/en/r... [Accessed: 2021-08-15].
 
30.
Zamani, N. 2016. The Relationship between Crude Oil and Coal Markets: A New Approach. International Journal of Energy Econom-ics and Policy 6(4), pp. 801–805.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top