Coal output and unit costs of mechanical treatment of particular coal grades
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2009;25(4):51–59
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This study investigates the costs control of mechanical treatment of coal in a selected Polish colliery producing steam coal. Coal production data and coal treatment costs are compiled for the period of six subsequent months. The mechanical treatment plant in the investigated colliery is capable of handling more than ten types of graded coal, differing also in their calorific value. As not all grades need to be produced each month, the compilation covers the entire grade groups: coarse, medium and fine grade, as well as the total coal output. The analysis of costs of mechanical treatment in subsequent months and the amounts of produced coal yields the unit cost of treatment of an average tonne of coal each month. The data covering the mass of particular coal grades help us calculate the unit costs of mechanical treatment of each group of graded coal. The entire coal treatment costs each month have to be broken into particular coal grades. Nearly all grades in each group undergo identical processes (links) involved in the mechanical treatment (chain). Each subsequent link is ascribed a corresponding cost item. When more than one grade group passes through the process line, the treatment costs are divided according to the output mass of particular coal grades. If only one grade group is handled, the treatment costs are ascribed to the entire group. Summing the subsequent cost data for each grade group yields the total costs of mechanical treatment per a given grade group. Dividing by the number of tonnes of graded coal produced each month gives the unit costs of mechanical treatment for the entire group. Calculation data are summarised in a tabular and graphic form to reveal their variability intervals and to highlight the relationship between the unit costs of coal treatment and the production level in the given grade group.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wielkość produkcji a jednostkowe koszty przeróbki mechanicznej sortymentów węgla
górnictwo, węgiel kamienny, koszt przeróbki, koszt jednostkowy, przeróbka mechaniczna
Artykuł dotyczy zagadnienia kształtowania się kosztów przeróbki mechanicznej w wybranej, polskiej kopalni węgla kamiennego wydobywającej węgiel energetyczny. Za okres kolejnych sześciu miesięcy zebrano dane dotyczące kosztów przeróbki mechanicznej oraz ilości produkowanego węgla. W badanej kopalni zakład przeróbki mechanicznej może produkować do kilkunastu gatunków węgla handlowego w różnych sortymentach i klasach opałowych. Ponieważ nie w każdym miesiącu produkowano wszystkie gatunki, dlatego w zestawieniach połączono je, uwzględniając grupy sortymentów: grubych, średnich i miałowych oraz całą produkcję łącznie. Posiadając dane dotyczące kosztów przeróbki mechanicznej w kolejnych miesiącach oraz ilości produkowanego węgla, można obliczyć jednostkowy koszt przeróbki statystycznej tony węgla w każdym miesiącu. Z kolei dane zawierające masy produkowanych grup sortymentowych stwarzają możliwość wyliczenia jednostkowych kosztów przeróbki mechanicznej dla każdej grupy sortymentowej. Wymaga to uprzedniego rozdzielenia w każdym kolejnym miesiącu całej kwoty kosztów przeróbki na poszczególne grupy sortymentów. Praktycznie wszystkie sortymenty w każdej grupie przechodzą przez identyczne ogniwa w łańcuchu technologicznym przeróbki mechanicznej, a dla każdego kolejnego ogniwa przyporządkowane jest w kopalni odpowiednie stanowisko kosztów. O ile przez dane stanowisko przechodzi więcej niż jedna grupa sortymentowa, koszt tego stanowiska rozdziela się na poszczególne grupy proporcjonalnie do masy wychodów sortymentowych, jeśli zaś przechodzi tylko jedna grupa, cały koszt danego stanowiska przypisuje się tej grupie. Sumując kolejne pozycje stanowisk kosztów dla danej grupy sortymentowej uzyskuje się całkowity koszt przeróbki mechanicznej poniesiony na daną grupę i wobec tego po podzieleniu przez ilość ton wyprodukowanej w danym miesiącu grupy sortymentowej, uzyskuje się wielkość jednostkowego kosztu przeróbki mechanicznej dla danej grupy. Wyliczone wielkości zestawiono w tabeli i przedstawiono w formie rysunkowej, co pozwala łatwo prześledzić ich przedziały zmienności oraz zależność kosztów jednostkowych przeróbki od wielkości produkcji danej grupy sortymentowej.
 
REFERENCES (2)
1.
Głodzik S., Magda R., Jasiewicz J., Woźny T., 2009 - Analiza kosztów przeróbki mechanicznej sortymentów dla potrzeb zarządzania produkcją w kopalni węgla kamiennego. Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle, Krynica.
 
2.
Mokrzycki E., 1989 - Metoda obliczania kosztów pozyskania sortymentów handlowych węgla kamiennego. CPPGSMiE PAN, Kraków.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953