Managing cash for a mining company
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2009;25(1):119-135
 
KEYWORDS
ABSTRACT
One of the target main of company cash management is the decision making relating the choice of the profitable surpluse placing the cash which occurres periodically, as well as funding sources for temporary her deficiency. Too big the cash amounts in relation to real needs, reduces the risk of privation financial liquidity. However it limits profits, which could be reached as the result of commitment in the economic processes or remunerative places of free cash. This inplicases the necessity of maximization of benefits from possession of cash across correc husbanding of supplies. The optimization of cash management can be realized with using of different methods. This paper shows the theoretical reasoning models used for optimizing cash levels, like the Baumol, Beranek, Miller-Orr, Stone model as well as the method of the Monte Carlo simulation. Discussed the practical utilization possibility above mentioned methods, paying back attention on problems with their adaptation to real economic conditions. The introduction to above mentioned models be introduced the methods of financial liquidity estimate of company. Moreover passed the example forms of surpluse placing the free cash. The practical applications the Miller-Orr model using to optimizing cash levels for a raw rock mine. Presented implementation of this model let us to conclude that, usage of this model allows to make rational decisions regarding effective cash management, in spite signaled his defects.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zarządzanie środkami pieniężnymi na przykładzie przedsiębiorstwa górniczego
zarządzanie, zasób gotówki, płynność finansowa, optymalizacja gotówki
Jednym z głównych celów zarządzania zasobami gotówkowymi w przedsiębiorstwie jest podejmowanie decyzji dotyczących najkorzystniejszego lokowania występujących okresowo nadwyżek środków pieniężnych (gotówki) oraz wyboru źródeł finansowania przejściowych jej niedoborów. Zbyt duże w stosunku do potrzeb stany gotówki zmniejszają wprawdzie ryzyko utraty płynności finansowej, ale ograniczają jednak zyski, jakie mogłoby osiągnąć przedsiębiorstwo dzięki zaangażowaniu wolnej gotówki w procesach gospodarczych lub opłacalnych lokatach. Wynika stąd konieczność maksymalizacji korzyści z posiadania gotówki poprzez prawidłowe gospodarowanie jej zasobami. Optymalizacja gospodarki środkami pieniężnymi może być realizowana za pomocą różnych metod. W artykule zaprezentowano teoretyczne podstawy modeli służących optymalizacji poziomów gotówki, jak model Baumola, Beranka, Millera-Orra, Stone'a oraz metodę symulacji Monte Carlo. Przedyskutowano możliwości praktycznego wykorzystania powyższych metod, zwracając uwagę na problemy z ich adaptacją do rzeczywistych warunków gospodarczych. Wprowadzeniem do powyższych modeli są przedstawione metody oceny płynności finansowej przedsiębiorstwa. Podano również przykładowe formy lokowania nadwyżek wolnej gotówki. Na przykładzie wybranej kopalni drogowych surowców skalnych pokazano praktyczne zastosowanie modelu Millera-Orra do optymalizacji poziomu gotówki. Zaprezentowany przykład pozwala wnioskować, że model ten umożliwia podejmowanie racjonalnych decyzji w sferze skutecznego zarządzania środkami pieniężnymi w przedsiębiorstwie, mimo sygnalizowanych jego wad.
 
REFERENCES (14)
1.
Baumol W., 1952 - The Transactions Demand for Cash: An Inventory Theoretic Approach. Quarterly Journal of Economics nr 66, s. 545-556.
 
2.
Bednarski L., 1994 - Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. Warszawa, PWE.
 
3.
Beranek W., 1963 - Analysis for Financial Decisions. R. D. IRWIN, Hornewood.
 
4.
Bień W., 2000 - Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Warszawa, Difin.
 
5.
Czekaj J., Owsiak S., 1992 - Finansowy mechanizm alokacji zasobów w gospodarce rynkowej. Warszawa, PWN.
 
6.
Davies D., 1993 - Sztuka zarządzania finansami. Warszawa-Londyn, PWN-McGraw-Hill.
 
7.
Fuksa D., 2008 - Sterowanie płynnością finansową kopalń skalnych surowców drogowych. Przegląd Górniczy nr 7-8, s. 74-85.
 
8.
Gałaś Z., 2008 - Rentowność kopalń odkrywkowych skalnych surowców drogowych. Przegląd Górniczy nr 1, s. 29-34.
 
9.
Michalski G., 2004 - Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansami. Wyd. 1. Warszawa, CeDeWu Sp. z o.o.
 
10.
Ostaszewski J., 1991 - Ocena efektywności przedsiębiorstwa według standardów EWG. Warszawa, CIM.
 
11.
Sierpińska M., Jachna T., 1992 - Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy w przedsiębiorstwie. Wyd. 1. Kraków, Teprago.
 
12.
Sierpińska M., Wędzki D., 2005 - Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie. Wyd. 1. Warszawa, PWN.
 
13.
Trzaskuś -Żak B., Fuksa D., 2008 - Badanie kosztów stałych i zmiennych kopalń odkrywkowych skalnych surowców drogowych. Gosp. Sur. Min. t. 24, z. 1/1, s. 45-78.
 
14.
Wojciechowska U., 2001 - Płynność finansowa polskich przedsiębiorstw w okresie transformacji gospodarki. Aspekty makroekonomiczne i mikroekonomiczne. Warszawa, SGH.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top