ORIGINAL PAPER
Payment gridlocks in selected mining and energy production companies in Poland
 
More details
Hide details
1
University of Economics in Katowice
 
 
Submission date: 2021-11-14
 
 
Final revision date: 2022-05-05
 
 
Acceptance date: 2022-05-23
 
 
Publication date: 2022-06-28
 
 
Corresponding author
Łukasz Szewczyk   

University of Economics in Katowice
 
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2022;38(2):191-205
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The subject of this article is the problem of payment gridlocks and their significance for the enterprise sector and the risks they cause. The authors’ attention is focused here on presenting the essence of payment gridlocks, their consequences, as well as the causes on the sides of both the debtor and the creditor. In the empirical part of the article, the authors focused on assessing the problem of payment backlogs in selected mining and energy-production companies in Poland. A study on selected companies from this industry was conducted, the purpose of which was to show the scale of delayed payments with the particular identification of those that are payment backlogs (i.e. a delay of at least 60 days). Five major companies from the energy industry in Poland were selected for the study, representing both the mining and energy production sectors. These companies are Polska Grupa Górnicza SA, Jastrzębska Spółka Węglowa SA, ENEA SA, Energa SA and TAURON Polska Energia SA According to the available data, payment terms in this sector are the longest in the European Union compared to other sectors of the economy. In Poland, the situation is no different in this respect. This is especially visible in the mining industry, which is perceived as very risky when it comes to timely payments. Undoubtedly, reducing payment gridlocks in this industry is a difficult task, which results from its specificity and the number of problems it is struggling with, which have been additionally reinforced by the Covid-19 pandemic.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zatory płatnicze w wybranych przedsiębiorstwach z branży górniczej i produkcji energii w Polsce
płynność finansowa, opóźnienia w płatnościach, zatory płatnicze, górnictwo, branża energetyczna
Przedmiotem artykułu jest problem zatorów płatniczych i ich znaczenie dla sektora przedsiębiorstw, w szczególności zagrożeń, które powodują. Uwaga autorów skupiona jest na przedstawieniu istoty zatorów płatniczych, ich skutków, a także przyczyn ich występowania, zarówno po stronie dłużnika, jak i wierzyciela. W części empirycznej artykułu autorzy skupili się na ocenie problemu zatorów płatniczych w wybranych przedsiębiorstwach z branży górniczej i produkcji energii w Polsce. Celem badania było pokazanie skali opóźnień w płatnościach, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które wyczerpują definicję zatoru płatniczego (tj. opóźnienie wynoszące co najmniej 60 dni). Do badania wybrano pięć największych firm z branży energetycznej w Polsce, reprezentujących zarówno sektor wydobywczy, jak i producentów energii. Wśród nich są Polska Grupa Górnicza SA, Jastrzębska Spółka Węglowa SA, ENEA SA, Energa SA i TAURON Polska Energia SA Z ogólnodostępnych danych wynika, że terminy płatności w tym sektorze są najdłuższe w porównaniu z innymi sektorami gospodarki (w całej Unii Europejskiej). W Polsce sytuacja pod tym względem nie różni się znacząco od sytuacji w UE. Jest to szczególnie widoczne w branży wydobywczej, która jest postrzegana jako bardzo ryzykowna, jeśli chodzi o terminy płatności. Niewątpliwie zmniejszenie zatorów płatniczych w tej branży jest trudnym zadaniem, co wynika z jej specyfiki i szeregu problemów, z którymi się zmaga, a które dodatkowo wzmocniła pandemia koronawirusa.
 
REFERENCES (39)
1.
About the European Union Directive... 2019 – About the European Union Directive on combating payment gridlocks (O dyrektywie Unii Europejskiej w sprawie zwalczania zatorów płatniczych). [Online] https://inzynierbudownictwa.pl... [Accessed: 2021-07-23] (in Polish).
 
2.
Act of 8 March 2013 on preventing excessive delays in commercial transactions. Journal of Laws of 2021, item 424 (Ustawa z 8.03.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Dz.U. z 2021 r. poz. 424) (in Polish).
 
3.
Act of July 19, 2019 amending certain acts to reduce payment gridlocks. Journal of Laws 2019 item 1649 (Ustawa z 19.07.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych. Dz.U. 2019 poz. 1649) (in Polish).
 
4.
ARE 2019 – Polish electricity statistics (Statystyka elektroenergetyki polskiej) (in Polish).
 
5.
Bertelsen, K. and Sedlacek, M. Energy Sector Overview. [Online] https://s3.wp.wsu.edu/uploads/..., 23.08.2021.
 
6.
Białowolski, P. and Napiórkowski, T.M. 2019. The portfolio of receivables of Polish enterprises. Signaling information, research project of the Union of Financial Enterprises in Poland and the National Debt Register (Portfel należności polskich przedsiębiorstw. Informacja sygnalna, Projekt badawczy Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów), pp. 3–6. [Online] https://zpf.pl/badania-i-publi... [Accessed: 2021-07-23] (in Polish).
 
7.
Directive 2011/7/EU of the European Parliament and of the Council of 16 February 2011 on combating late payment in commercial transactions, OJ of the EU L 48/1, 23.2.2011.
 
8.
Economic... 2021 – Economic situation in the non-financial enterprise sector in the first quarter of 2021 (Koniunktura w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych w I kwartale 2021). [Online] https://www.pap.pl/mediaroom/9... [Accessed: 2021-07-22] (in Polish).
 
9.
EU directive... 2012 – EU directiveto combat late payment in commercial (Dyrektywa UE w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach handlowych). [Online] https://mojafirma.infor.pl/win... [Accessed: 2021-07-23] (in Polish).
 
10.
European Payment Report – Special Edition White Paper. [Online] https://www.intrum.pl/partner-... [2021-07-23].
 
11.
European Payment Report (EPR). [Online] https://www.intrum.pl/partner-... [Accessed: 2021-07-22].
 
12.
GUS 2020 – Financial results of non-financial enterprises (Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych). [Online] https://businessinsider.com.pl... [Accessed: 2021-07-23] (in Polish).
 
13.
How European countries... 2019 – How European countries fight with payment gridlocks? (Jak europejskie kraje walczą z zatorami płatniczymi?).[Online] https://www.smeo.pl/blog/rozwo... [Accessed: 2021-07-23] (in Polish).
 
14.
Janik, W. ed. 2013. The financial situation of enterprises in the power sector in Poland (Sytuacja finansowa przedsiębiorstw sektora elektroenergetycznego w Polsce). Lublin: Politechnika Lubelska, 129 pp. (in Polish).
 
15.
Kontuš, E. and Mihanović, D. 2019. Management of Liquidity and Liquid Assets in Small and Medium-Sized Enterprises. Economic Research–Ekonomska Istraživanja 32(1), pp. 3253–3271, DOI: 10.1080/1331677X.2019.1660198.
 
16.
KRD 2018 – KRD: The index of corporate receivables fell to 89.9 points in Q1 2018 (KRD: Indeks należności przedsiębiorstw spadł do 89,9 pkt w I kw. 2018 r.). [Online] https://www.money.pl/gielda/wi... [Accessed: 2021-07-23] (in Polish).
 
17.
Kreczmańska-Gigol, K. 2012. The Threat of Payment Gridlocks in Poland and Business Ethics. Journal of Management and Financial Sciences 5(10), pp. 34–46.
 
18.
Kudelska, A. 2019. Counteracting payment backlogs. New instruments to discipline unreliable debtors (Przeciwdziałanie zatorom płatniczym. Nowe instrumenty dyscyplinowania niesolidnych dłużników). Warszawa: PARP, Centrum Rozwoju MŚP (in Polish).
 
19.
Nowak, D. and Górczyński, S. 2018. Trade credit in qualitative research (Kredyt kupiecki w badaniach jakościowych). Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 1(91), pp. 206–209, DOI: 10.18276/frfu.2018.91-17 (in Polish).
 
20.
Payment backlogs 2020 – Payment backlogs: 100 procedures in 2020 (Zatory płatnicze: 100 postępowań w 2020 roku). [Online] https://www.uokik.gov.pl/aktua... [Accessed: 2021-07-22] (in Polish).
 
21.
Payment gridlocks... 2020 – Payment gridlocks – a problem of Polish enterprises (Zatory płatnicze – problem polskich przedsiębiorstw). [Online] https://uhy-pl.com/blog-posts/... [Accessed: 2021-07-23] (in Polish).
 
22.
Payment gridlocks... 2021 – Payment gridlocks – let’s fight the bane of the Polish economy (Zatory płatnicze – walczmy ze zmorą polskiej gospodarki). [Online] https://www.money.pl/gospodark... [Accessed: 2021-07-22] (in Polish).
 
23.
Payment gridlocks UOIK (Zatory płatnicze). [Online] https://zatoryplatnicze.uokik.... [Accessed: 2021-07-22] (in Polish).
 
24.
PICM RISK INDEX 2021 – [Online] https://picm.pl/dzialalnosc/pi... [Accessed: 2021-07-23] (in.
 
25.
Polish).
 
26.
PMI indicator (Wskaźnik PMI). [Online] https://www.fxmag.pl/co-to-jes... [Accessed: 2021-07-23] (in Polish).
 
27.
Poland’s energy policy until 2040 (Polityka energetyczna Polski do 2040 r.). Warszawa: Ministerstwo Klimatu i Środowiska 2021 (in Polish).
 
28.
Poland’s energy policy until 2040, Ministry of Climate and Environment, Annex to Resolution No. 22/2021 of the Council of Ministers of 02/02/2021 (Polityka energetyczna Polski do 2040 r., Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Załącznik do uchwały nr 22/2021 Rady Ministrów z dnia 02.02.2021 r.) (in Polish).
 
29.
Polish industry... 2019 – Polish industry has sent out a disturbing signal as if it were in the midst of a severe recession (Polski przemysł wysłał niepokojący sygnał, jakby znajdował się w samym środku ciężkiej recesji). [Online] https://businessinsider.com.pl... [Accessed: 2021-07-23] (in Polish).
 
30.
Polish industry... 2021 – Polish industry is recovering from the bottom. „Hopes for Revival” (Polski przemysł wychodzi z dołka. „Nadzieje na ożywienie”). [Online] https://businessinsider.com.pl... [Accessed: 2021-07-23] (in Polish).
 
31.
Prohibition of... 2020 – Prohibition of excessive delay in payment of cash benefits (Zakaz nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych). [Online] https://zatoryplatnicze.uokik.... [Accessed: 2021-07-23] (in Polish).
 
32.
Pryor et al. 2020 – Pryor, Ch.R., Lynch, N.C. and Gray, S.S. 2020. When factoring receivables can help SMEs improve cash flow. Journal of Accountancy. [Online] https://www.journalofaccountan... [Accessed: 2021-07-24].
 
33.
Reports on the applicable payment terms (Sprawozdania o stosowanych terminach zapłaty). [Online] https://www.gov.pl/web/rozwoj-... [Accessed: 2021-09-26] (in Polish).
 
34.
Saleh, I. and Abu Afifa, A. 2020. The effect of credit risk, liquidity risk and bank capital on bank profitability: Evidence from an emerging market. Cogent Economics & Finance 8(1), DOI: 10.1080/23322039.2020.1814509.
 
35.
Schmitt, E. 2017. Liquidity Gap Report for Stress Testing Structural Liquidity Risk. International Journal of Financial Management 7(4), pp. 43–53. [Online] https://papers.ssrn.com/sol3/p... [Accessed: 2022-01-02].
 
36.
Statistical Yearbook of Industry – Poland (Rocznik Statystyczny Przemysłu – Polska). Warszawa: GUS 2020, 193 pp. (in Polish).
 
37.
Sunday, E. and Ejabu F.E. 2020. Liquidity Risk Management and Financial Performance: Are Consumer Goods Companies Involved? International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE) 9(1), DOI: 10.35940/ijrte.A1692.059120.
 
38.
Tarnóczi, T. and Fenyves, V. 2011. Liquidity Management and Corporate Risk. Annals of Faculty of Economics 1(1), pp. 530–536. [Online] http://anale.steconomiceuorade... [Accessed: 2021-07-22].
 
39.
Tax Alert 2020 – Tax Alert: The act amending certain acts to reduce payment gridlocks entered into force on January 1, 2020 (Tax Alert: Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych weszła w życie 1 stycznia 2020 roku). [Online] https://home.kpmg/pl/pl/home/i... [Accessed: 2021-07-23] (in Polish).
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top