Numerical method for assessment of sorption process of contaminants from wastewater
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2009;25(1):101–117
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This paper presents results of a laboratory study on the sorption process of wastewater and analysis of data from the study using a recently developed computer application: ANALIZA-LAB. ANALIZA-LAB allows data to be read in real-time from an external device connected to a computer, such as a conductometer. This application can then analyse the influence of variable independent parameters on the value of output parameters such as the value of total organic carbon (TOC), chemical oxygen demand (COD), biochemical oxygen demand (BOD), total suspension, or dissolved substances. ANALIZA-LAB can be used to analyse examination results, determine correlation between parameters and describe that correlation using mathematical equations. The results presented in this paper confirm the usefulness of the ANALIZA-LAB application as a helpful and universal tool for data collection and analysis.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Numeryczna metoda oceny sorpcji zanieczyszczeń ze ścieków
węgiel aktywny, sorpcja, modelowanie komputerowe
W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych procesu sorpcji i analizę danych wykonaną za pomocą autorskiego programu komputerowego ANALIZA-LAB. Aplikacja umożliwia między innymi odczyt danych w trybie rzeczywistym z podłączonego do komputera urządzenia zewnętrznego (np. konduktometru) i na ich podstawie wykonanie analizy wpływu zależności parametrów zmiennych niezależnych na wartość parametrów zmiennych wynikowych, np. wartość wskaźnika ogólnego węgla organicznego, chemicznego zapotrzebowania na tlen, biochemicznego zapotrzebowania na tlen czy też zawiesiny ogólnej i substancji rozpuszczonych lub innych. ANALIZA-LAB można wykorzystać do analizy wyników badań, określania korelacji pomiędzy wskaźnikami i opisywania tych korelacji równaniami matematycznymi. Wyniki przedstawione w pracy potwierdzają, że ANALIZA-LAB jest pomocnym i użytecznym narzędziem do odczytu danych i ich analizy.
 
REFERENCES (11)
1.
Anielak A.M., 2000 - Chemiczne i fizykochemiczne oczyszczanie ścieków. PWN, Warszawa.
 
2.
Dąbrowski T., 2004 - Rozprawa doktorska.Oczyszczanie ścieków z zakładu przetwórstwa ryb. Promotor: prof. dr hab. inż. Tadeusz Piecuch, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska.
 
3.
Kowal A., 1996 - Odnowa wody - podstawy teoretyczne procesów. Podręcznik Politechniki Wrocławskiej.
 
4.
Lach J., Dębowski Z., 2008 - Sorpcja fenolu w obecności kationów miedzi na przemysłowych węglach aktywnych. Monografia, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej.
 
5.
Lach J., Biniak S., Walczak M., 2008 - Wpływ warunków modyfikacji węgla ROW 08 na efekty sorpcji wybranych kationów metali ciężkich. Monografia, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej.
 
6.
Piecuch T. i in., 2000 - Opracowanie projektu podczyszczania ścieków wg koncepcji NR BZ - 501.01/39.99 z grudnia 1999 r. oraz koordynacja dostaw urządzeń i uruchomienia instalacji układu oczyszczania ścieków. BZ-501.01/09.2000.
 
7.
Malej J., Piekarski J., 2005 -Wykorzystanie techniki komputerowej do projektowania i eksploatacji wysokosprawnych oczyszczalni ścieków. Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej.
 
8.
Mathews A.P., Pota A.A., 1999 - Adsorption dynamics in a stratified convergent tapered bed, Chemical Engineering Science, 55 (200).
 
9.
Piekarski J., 2004 - Wybrane przykłady obliczeń komputerowych zastosowanych w inżynierii środowiska, Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej.
 
10.
Piekarski J., 2005 - Komputerowe obliczanie czasu pracy złoża sorpcyjnego. Zeszyty Naukowe Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Koszalińskiej, seria Inżynieria Środowiska.
 
11.
Piekarski J., 2005 - Analiza geometryczna modelu procesu filtracji grawitacyjnej na różnych złożach przy zjawisku kolmatacji osadu. Monografia Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, vol. 11.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953