Methodological problems of valuation of the deposits resources exploited with open strip method
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2002;18(Zeszyt specjalny 1):209–217
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Current state connected with valuation of the deposits resources exploited with open strip method has been surveyed. Scarcities of methodology to carry out valuations have been noticed. Necessity to take into consideration the qualification worth of the deposits specification of open strip exploitation has been raised. Meaning of law of property for legal deposits of resources turnover has been discussed. Importance of works on preparing valuation and concern to complete reliable information and data for calculations emphasised. Need to explain competence to make valuations worth od deposits resources has also been indicated.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Problemy metodologiczne wyceny wartości złóż kopalin wydobywanych metodą odkrywkową
górnictwo odkrywkowe, wycena wartości złóż, metodologia wyceny
Dokonano przeglądu aktualnego stanu w problematyce wyceny wartości złóż kopalin eksploatowanych sposobem odkrywkowym. Zwrócono uwagę na niedostatki w metodologii przeprowadzania wycen. Podniesiono konieczność uwzględnienia w określeniu wartości złóż specyfiki eksploatacji odkrywkowej. Omówiono znaczenie dla obrotu prawnego złożami kopalin praw własności. Podkreślono wagę prac przygotowujących wycenę oraz dotyczących skompletowania wiarygodnych informacji i danych do obliczeń. Zasygnalizowano również potrzebę wyjaśnienia uprawnień do wykonywania wycen wartości złóż kopalin.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953