Mercury emission and its content in hard and brown coal
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2008;24(3):271–288
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Nowadays, mercury content in the environment is estimated to be two to three times higher than in the period before the industrial revolution. Three branches of industry: chlorine production by mercury method, cement production and coal combustion are the main sources of mercury emission to the air. Mercury is a natural component of coal. Combustion of coal (both hard and brown) on a mass scale in power plants, industrial plants and for communal needs, despite relatively small mercury content, contributes to significant load of mercury to the environment and presently is one of most important anthropogenic source of mercury. Mercury absorbed by human organism comes from many processes; moreover, it accumulates in organisms, so that it is hard to define emission limits for particulate sources. Thus, so far, there are not limits for mercury concentration, but in the nearest future it is planned to implement a complex strategy for this element. Such regulations, if implemented, would mostly concern coal, both hard and brown, as its combustion establishes one of the most important sources of mercury emission. As it derives from GUS (Polish Statistic Office) data, the current estimated level of emission from all sources in Poland makes ca. 20 Mg and it remains unchanged since 2002. In comparison to the relation chosen by our country, the reduction made ca. 50%. Out of the studies conducted in Poland, it derives that average content of mercury in hard coal varies between 100 and 150 ppb (micrograms per kilogram; [...]), while in brown coal - from 300 to 350 ppb. It seems, that taking into consideration the form of mercury presence in Polish coal, there are possibilities for a significant decrease of mercury content on the stage of coal beneficiation.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Emisja rtęci a jej zawartość w węglu kamiennym i brunatnym
źródła rtęci, zawartość rtęci w węglu, emisja rtęci
Stężenie rtęci w środowisku przyrodniczym jest obecnie dwu-, trzykrotnie wyższe w stosunku do okresu przed rozwojem przemysłowym. Trzy gałęzie przemysłu: produkcja chloru metodą rtęciową, produkcja cementu oraz spalanie węgla są głównym źródłem większości emisji rtęci do powietrza. Rtęć jest naturalnym składnikiem węgla. Masowe spalanie węgla kamiennego i brunatnego w elektrowniach, zakładach przemysłowych oraz na potrzeby komunalne, pomimo stosunkowo niewielkiej zawartości rtęci, przyczynia się do wprowadzania znacznych ilości rtęci do środowiska i jest obecnie jednym z najważniejszych antropogenicznych źródeł tego pierwiastka w środowisku. Rtęć wchłaniana przez organizm ludzki pochodzi z wielu procesów, ponadto kumuluje się w organizmie, dlatego bardzo trudno jest ustalić limity emisji z poszczególnych źródeł. Na razie więc dla rtęci brak jest wymagań dotyczących stężeń, natomiast w najbliższej przyszłości planowane jest przyjęcie kompleksowej strategii dotyczącej tego pierwiastka. Uregulowania takie - jeśli zostaną wprowadzone - w dużej mierze dotkną węgla zarówno kamiennego jak i brunatnego, gdyż ich spalanie stanowi jedno z głównych źródeł emisji rtęci. Jak wynika z danych GUS obecny szacowany poziom emisji rtęci ze wszystkich źródeł w Polsce wynosi około 20 Mg i taki poziom utrzymuje się od 2002 roku. W stosunku do wybranego przez nasz kraj roku odniesienia obecna emisja jest na poziomie około 50%. Z przeprowadzonych w Polsce badań wynika, że średnia zawartość rtęci w węglu kamiennym waha się od 100 do 150 ppb (mikrogramów na kilogram; [...]), a w węglu brunatnym – od 300 do 350 ppb. Wydaje się, że biorąc pod uwagę formę występowania rtęci w węglach polskich istnieją duże możliwości znacznego obniżenia zawartości rtęci na etapie wzbogacania węgla.
 
REFERENCES (18)
1.
Aleksa H., Dyduch F., Wierzchowski K., 2007 - Chlor i rtęć w węglu i możliwość ich obniżania metodami przeróbki mechanicznej. Górnictwo i Geoinżynieria, Kwartalnik AGH, Rok 31, z. 3/1, r. 2007, s. 35-47.
 
2.
Bednarczyk J., 2005 - Emisja rtęci ze spalania polskiego węgla brunatnego i kamiennego w elektrowniach i elektrociepłowniach w świetle dotychczasowych badań i pomiarów. Górnictwo Odkrywkowe nr 6.
 
3.
Bojakowska I., Sokołowska G., 2001 -Rtęć w kopalinach wydobywanych w Polsce jako potencjalne źródło zanieczyszczeń środowiska. Biuletyn PIG 394, s. 5-54.
 
4.
Głodek A., Kubica K., Pacyna J.M., 2005 - Wybrane zagadnienia emisji rtęci z procesów spalania paliw stałych (poster) www.nilu.pl.
 
5.
Głodek A., Pacyna J.M., 2007 - Możliwości redukcji rtęci ze spalania węgla. Ochrona powietrza i problemy odpadów nr 2/2007 (238) s. 53-63.
 
6.
Lorenz U., Grudziński Z., 2007 - Zawartość rtęci jako potencjalny czynnik ograniczający wartość użytkową węgla kamiennego i brunatnego. Górnictwo i Geoinżynieria, Kwartalnik AGH, r. 31, z. 3/1, s. 335-349.
 
7.
Hławiczka S., Fudała J., 2007 - Główne kategorie źródeł emisji metali ciężkich do powietrza w Polsce II. Emisja rtęci. Ochrona powietrza i problemy odpadów nr 2 (238), s. 53-63.
 
8.
Martínez S., 2006 - Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 76/769/EWG w odniesieniu do ograniczeń w zakresie wprowadzania do obrotu niektórych urządzeń pomiarowych zawierających rtęć. http://www.europarl.europa.eu/.
 
9.
Martínez S., 2007 - Zakaz sprzedaży termometrów zawierających rtęć. http://www.europarl.europa.eu/.
 
10.
Smoliński A., 2007 - Energetyczne wykorzystanie węgla źródłem emisji rtęci - porównanie zawartości tego pierwiastka w węglach. Ochrona powietrza i problemy odpadów nr 2/2007 (238), s. 45-53.
 
11.
Srogi K., 2007a - Technologie obniżania emisji rtęci z węgla. Przegląd Górniczy nr 10. Wyd. ZG SITG Katowice, s. 575-579.
 
12.
Tokarski S., Janikowski J., 2004 - Problemy z rtęcią. Koncern 2004, nr 8.
 
13.
Wojnar K., Wisz J., 2006 - Rtęć w Polskiej energetyce. Energetyka - kwiecień 2006.
 
14.
Dyrektywa 2007/51/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy. http://www.europarl.europa.eu.
 
15.
Bilans gospodarki surowcami mineralnymi Polski i świata 2000-2003.Wyd. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Pracownia Polityki Surowcowej. Kraków 2004.
 
16.
Inwentaryzacja emisji do powietrza SO2, NO2, NH3, CO, pyłów, metali ciężkich, NMLZO i TZO w Polsce za rok 2004, Wyd. Instytut Ochrony Środowiska, marzec 2006.
 
17.
Inwentaryzacja emisji do powietrza SO2, NO2, NH3, CO, pyłów, metali ciężkich, NMLZO i TZO w Polsce za rok 2005, Wyd. Instytut Ochrony Środowiska, luty 2007.
 
18.
Ochrona środowiska - GUS, wybrane numery z lat 1990-2007.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953