Landscape memory as a solution of the ecological stability of the territory after mining
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2008;24(3):289-298
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Comparing environmental stability coefficient of historic cadastres of Sokolov region and environmental stability coefficients of the current cadastres affected by brown coal mining, we may conclude that the memory structures of the landscape unabigously determine the level of the current environmental stability of the territory. These memory structures represent continuous landscape segments containing a varying scope of original ecosystems that have been preserved since historical period of the development of the landscape by now. A complete detailed assessment of continuous landscape structures indicates that the scope of the share of these original landscape structures documented on indication sketches of the stable cadastre and described in the written part of so called 'operate' fully influences the value of the historic and current coefficient of the ecological of the landscapes as subject-matter to the comparison.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Pamięć krajobrazowa jako rozwiązanie stabilności ekologicznej terenu po działalności górniczej
współczynnik, stabilność środowiska, niecka, węgiel brunatny, kataster stabilny, pisemny operat, górnictwo
Porównując współczynnik stabilności środowiska historycznych katasterów regionu Sokolov i współczynniki stabilności środowiska obecnych katasterów podlegających działaniu prowadzonego górnictwa węgla brunatnego, możemy dojść do wniosku, że struktury pamięciowe krajobrazu jednoznacznie określają poziom bieżącej stabilności środowiskowej na danym terenie. Te struktury pamięciowe reprezentują ciągłe segmenty krajobrazu zawierające rozmaite pierwotne ekosystemy, które zachowały się od historycznych epok powstawania krajobrazu po dzień dzisiejszy. Pełna szczegółowa ocena ciągłych struktur krajobrazu wskazuje, że zakres udziału tych pierwotnych struktur krajobrazu udokumentowany na szkicach stabilnego katasteru i opisany w części opisowej tak zwanego 'operatu' mają pełny wpływ na wartość historyczną i bieżący współczynnik ekologicznej wartości krajobrazów będących przedmiotem porównania.
 
REFERENCES (15)
1.
Beran P., 1994 - Dolování hnědého uhlí na Karlovarsku.Historický sborník Karlovarska II, 248-270.
 
2.
Jiskra J., 1993 - Z historie uhelného hornictví na Sokolovsku,Chebsku a Karlovarsku. Sokolov, Repropag.
 
3.
Löw J., Míchal I., 2003 - Krajinný ráz. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce.
 
4.
L öw J. et al., 1986 - Zásady pro vymezování a navrhování územních systémů ekologické stability krajiny. Metodická pomůcka, Brno: Agroprojekt.
 
5.
Míchal I., Buček A., et al., 1985 - Ekologický generel ČSR. Brno: Terplan Praha a GgÚ ČSAV.
 
6.
Poche A., et al., 1977 - Umělecké památky Čech I.-IV. Academia: Praha.
 
7.
Sixta J., Trpáková I., et al., 2002 - Use of historical data from Stable land register for soil forming process on restored dumps of brown coal opencast mine sites in north-west Bohemia. Cagliari: Proceedings SWEMP.
 
8.
Sklenička P., 2003 - Základy krajinného plánování. Praha: Naděžda Skleničková.
 
9.
Sklenička P., Kašparová I., 2008 - Restoration of visual value in a post-mining landscape. Journal of Landscape studies, 1-10.
 
10.
Svoboda J., Vašků Z., et al., 2003 - Velká kniha o klimatu Zemí Koruny České. Praha: Regia.
 
11.
Trpák P., Trpáková I., 2001 - Historické mapy vybraných území, Projekt VaV 640/3/00 Obnova funkce krajiny narušené povrchovou těžbou, DÚ 04 Diagnóza krajiny, část. Sokolovská pánev, 1-66.
 
12.
Trpák P., Pecharová E., et al., 2002 - Územní systémy ekologické stability-segmenty paměti krajiny. Ekotrend - Trvale udržitelný rozvoj. Sborník z konference s mezinárodní účastí - Jihoč. univerzita v Čes. Budějovicích, Zemědělská fakulta: České Budějovice 3, 4-5, 4.
 
13.
Trpák P., Trpáková I., 2002 - Stabilní katastr - ekologická interpretace daňových podkladů. 2. roč. konference o krajině. Sb. Tvář naší země- krajina domova 4sv.-Krajina jako politikum, 89-104.
 
14.
Trpák P., Pecharová E., et al., 2006 - The use of stable cadastre maps for the identification of historical elements of landscape teritorial stability as the basis for the restoration of ecological stability, Bratislava: Ekológia, vol. 25, supplement 3, 215-231.
 
15.
Trpák P., Trpáková I., 2006 - 25 let zkušeností z aplikace historických podkladů v ekologii krajiny a krajinném plánování. s. 188-192. Ekologie krajiny a krajinné plánování. Sborník Ekologie krajiny 2. Sborník příspěvků z konference CZ-IALE, 14-15 září 2006 v Lednici, CZ-IALE. Lednice na Moravě, 250.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top