Implementation procedures and principles of modern revitalization processes as exemplified by the community of Bieruń
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2008;24(3):263-270
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents principles and procedures of modern revitalization processes in the Community of Bieruń. These procedures serve to prepare local revitalization plans in the community. The Silesian Voivodship is one of those Polish regions, where the emission of dust and gaseous pollution is the highest. The Community of Bieruń is an exemplary area, where life in the impacted area is rather difficult. The paper concentrates on the description of the Local Development Plan, which contains directives for making local revitalization plans in towns and communes. Preliminary activities connected with the tasks of the local self-government are presented. This process is directed at restructuring and local development by supporting local initiatives concerning technical, tourist, cultural and social infrastructure as well as the facilities for the economical development. Quick decisions, made both while planning and implementing the revitalization process itself are necessary means to achieve the objectives. The paper gives the initial information, necessary to increase the knowledge about urban revitalization. It also shows deep engagement of the Community of Bieruń in ecological policy.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zasady i procedury wdrażania współczesnych procesów rewitalizacji na przykładzie gminy Bieruń
tereny pogórnicze, środowisko, rewitalizacja, planowanie, zanieczyszczenia
W referacie zastały ukazane zasady i procedury współczesnych procesów rewitalizacji na przykładzie gminy Bieruń. Procedury te pozwalają na przygotowanie lokalnych programów rewitalizacji w gminie. Województwo śląskie należy do regionów Polski o największej emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych. Gmina Bieruń jest przykładem regionu, odznaczającego się dyskomfortem życia na obszarze zdegradowanym przyrodniczo. W pracy skoncentrowano się na charakterystyce Planu Rozwoju Lokalnego, w którym zawarto wytyczne do tworzenia lokalnych projektów rewitalizacji w miastach i gminach. Przedstawiono działania przygotowawcze związane z zadaniami samorządu lokalnego. Proces ten ukierunkowany jest na restrukturyzację i rozwój lokalny poprzez wspieranie miejscowych inicjatyw z zakresu infrastruktury technicznej, turystycznej, kulturalnej i społecznej, a także infrastruktury służącej rozwojowi gospodarczemu. Niezbędnymi działaniami do osiągnięcia zamierzonych celów są szybkie decyzje, podejmowane zarówno na etapie planowania, jak i realizacji samego procesu rewitalizacji. Referat stanowi materiał wyjściowy do pogłębienia wiedzy na temat rewitalizacji w mieście. Ukazuje także ogromne zaangażowanie gminy Bieruń w działania prośrodowiskowe.
 
REFERENCES (6)
1.
Herok J., 2006 - Rewitalizacja terenów pogórniczych w Niedobczycach i Niewiadomi. Ochrona środowiska na terenach górniczych w subregionie zachodnim województwa śląskiego, Jastrzębie Zdrój.
 
2.
Lokalny program rewitalizacji - aktualizacja. Gmina Bieruń 2007.
 
3.
Podręcznik rewitalizacji. Wyd. Program TRANSFORM, Warszawa 2003.
 
4.
Przewodnik dotyczący kryteriów i zasad planowania, wdrażania oraz zarządzania Publicznymi Punktami Dostępu do Internetu. MGiP, Warszawa 2004.
 
5.
Tokarska -Guzik B., 2003 - Rekultywacja czy renaturyzacja? Czyli o możliwych kierunkach zagospodarowania wyrobisk poeksploatacyjnych. [W:] Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Kształtowanie krajobrazu terenów poeksploatacyjnych w górnictwie", Kraków.
 
6.
Wawrzyniak S., Sobczyk W., 2008 - Znaczenie rewitalizacji w lokalnym rozwoju gminy. Międzynarodowa Konferencja "Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych", Ustroń.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top