Metal streaming instruments as an tool to increase mining project values
,
 
 
 
 
More details
Hide details
1
KGHM Polska Miedź S.A., Prezes Zarządu, Lubin
 
2
KGHM Polska Miedź S.A., Dyrektor Naczelny Centrum Analiz Strategicznych i Bazy Zasobowej, Lubin
 
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2017;33(2):129-144
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Stream financing is an important instrument that supports bringing projects from their development stage into production and maximizing their value. Taking relatively significant difficulties encountered by mining companies with securing project financing in recent years into account and, on the other hand, based on fundamental analysis, the positive potential of the copper market in the upcoming years, stream financing instruments can play a significant role in the copper market by supporting the development of new mining projects owned by companies with limited access to basic sources of funding. On the basis of a fundamental analysis of the copper market, the article explains and justifies presumptions for using metal streaming transactions in financing the development of mining projects at different stages of advancement. The article explains key metal streaming structuring and valuation rules in such transactions. Additionally, it explains the main requirements related to project stages of development and the competitive position that determines the ability of efficient capital raising by means of streaming. The performed analysis justifies the potential of using metal streaming instruments to maximize project value. Disadvantages of metal streaming are related mainly to the lack of participation in potential further metal price increase in relation to the prices used in streaming instruments. Due to the discount in company valuation that may occur in the event the cost of production increases after additional revenue from precious metals no longer exists, streaming instruments are suitable mainly to the low cost assets.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Budowa wartości projektu górniczego poprzez wyodrębnienie strumienia metali szlachetnych
monetyzacja, finansowanie projektu, projekt górniczy, rynek miedzi
Wyodrębnienie strumienia metali szlachetnych jest istotnym narzędziem operacyjnym wspierającym maksymalizację wartości oraz rozwój nowych projektów górniczych. W obliczu obserwowanych w ostatnim czasie trudności związanych z zapewnieniem finansowania dla rozwoju nowych projektów geologiczno-górniczych oraz perspektywicznych prognoz dla rynku miedzi, transakcje monetyzacji strumienia metali szlachetnych stanowić mogą istotny element determinujący możliwość rozwoju nowych projektów geologiczno-górniczych miedzi przez podmioty z ograniczonym dostępem do podstawowych źródeł finansowania. Na podstawie fundamentalnej analizy sektora wydobywczego rud miedzi omówione zostały kluczowe przesłanki, determinujące zasadność wykorzystania monetyzacji strumienia metali szlachetnych dla projektów górniczych na różnych stadiach rozwoju. Publikacja omawia kluczowe mechanizmy strukturyzowania oraz wyceny strumienia metali szlachetnych w transakcjach monetyzacyjnych. Przedstawione zostały podstawowe wymogi związane ze stanem zaawansowania oraz pozycją konkurencyjną projektu, determinujące możliwość efektywnego wykorzystania instrumentów monetyzacyjnych. Przeprowadzona analiza zasadności wykorzystania transakcji monetyzacyjnych wskazuje na znaczący potencjał wsparcia wartości przedsiębiorstw górniczych. Wady tego typu rozwiązań związane są przede wszystkim z ograniczeniem partycypacji w potencjalnych przyszłych wzrostach cen metali na rynku w odniesieniu do poziomów cenowych wykorzystanych przy strukturyzacji transakcji. Ze względu na dyskonto w wycenie spółki górniczej, jakie może powstać w związku ze wzrostem kosztów produkcji metalu bazowego po utraceniu korzyści ze sprzedaży metali szlachetnych, wykorzystanie instrumentów monetyzacyjnych jest uzasadnione w szczególności dla projektów o niskich jednostkowych kosztach produkcyjnych.
 
REFERENCES (17)
1.
Benning, I . 2000. Bankers perspective of mining project finance. The Journal of The South African Institute of Mining and Metallurgy.
 
2.
Bloomberg Professional Service [Online] Dostępne w: www.bloomberg.com [Dostęp: 27 lutego 2015].
 
3.
Franco-Nevada. [Online] Dostępne w: www.franco-nevada.com [Dostęp: 27 lutego 2015].
 
4.
Hudbay Minerals. [Online] Dostępne w: www.hudbayminerals.com [Dostęp: 27 lutego 2015].
 
5.
Jones, S. 2013. Global Mining Finance Guide. Londyn, Aspermont Media.
 
6.
Marks i in. 2009 – Marks K.H., Robbins L.E., Fernandez, G., Funkhouser, J .P., Williams, D.L. 2009. The Handbook of Financing Growth: Strategies, Capital Structure, and M&A Transactions. New Jersey: John Wiley & Sons.
 
7.
Metals Market Service Outlook – Long Term Outlook. Copper, Wood Mackenzie, 2014a.
 
8.
Norton Rose Fulbright 2013. Guide to mining projects and mining finance in Canada. Norton Rose Fulbright.
 
9.
Precious metal streaming: a providers or miners market? Wood Mackenzie, 2014b.
 
10.
Royal Gold. [Online] Dostępne w: www.royalgold.com [Dostęp: 27 lutego 2015].
 
11.
Rudeno, V. 2009. The Mining Valuation Handbook. John Wiley & Sons.
 
12.
S&Pannounces that it will begin classifying commodities streaming deals as debt financing, Borden Ladner Gervais, [Online] Dostępne w: www.blg.com/en/newsandpublications/publication_3555 [Dostęp: 27 lutego 2015].
 
13.
Sandstorm Gold [Online] Dostępne w: www.sandstormgold.com [Dostęp: 27 lutego 2015].
 
14.
Silver Wheaton. [Online] Dostępne w: www.silverwheaton.com [Dostęp: 27 lutego 2015].
 
15.
Strategies for copper reserves replacement, SNL Metals E conomics Group, Halifax 2013.
 
16.
Streaming Deals Provide Alternative Source of Capital for Mining Companies, Moody’s, 2014.
 
17.
Wirth, H. 2006. Koncepcja obliczenia wartości zasobów kopaliny w złożu i wartość złoża w przemyśle metali nieżelaznych. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management t. 22, z. 1,s. 5–22.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top