The meaning and role of the bankable feasibility study (BFS) as a basis for JORC mining projects’ feasibility assessment and profitability evaluation
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Informacji o Złożach i Obszarach Górniczych, Warszawa
 
2
Wydział Geologii Uniwersytet Warszawski, Zakład Geologii Złożowej i Gospodarczej, Warszawa
 
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2015;31(3):25–44
 
KEYWORDS
ABSTRACT
International financial institutions require uniform standards for geological exploration reports, classification of mineral reserves as well as profitability assessments of mining projects. Such standardization is motivated by the necessity to compare the economic value of mineral deposits (treated as part of a mining company’s assets) using uniform rules. The need for such standardization also exists in Poland. Presently, the Australian JORC Code is the most often used standard for mineral reserve identification and assessment. Mining projects are very complex and risky, therefore it is necessary to prepare a special report called a bankable feasibility study (BFS) in the pre-investment stage to ensure the selection of the optimal plan for mineral deposit development. The role of the BFS is to optimize investor decisions and to select a plan characterized by minimal risk, taking into account the knowledge about technical and financial feasibility of the mining project. During the comprehensive profitability analysis of mining projects, it is necessary to consider the following aspects: mining, geological, technical, economical, marketing, legal, environmental as well as social and administrative. Comprehensive analysis in the concept stage minimalizes the risk in the development stage (mine construction). Growing activity by international investors in Poland in the area of geological exploration and mining project development is tied to introducing the corporate governance and know-how, including the use of the JORC code.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Znaczenie i rola standardu JORC jako podstawy bankowego studium wykonalności projektów górniczych dla oceny rentowności projektu
projekt górniczy, standard JORC, bankowe studium wykonalności, rentowność projektu
Wymagania stawiane przez międzynarodowe instytucje finansowe w zakresie raportowania wyników prac geologicznych, klasyfikacji zasobów kopalin oraz oceny rentowności projektów górniczych dla potrzeb ich finansowania wymuszają w tym zakresie konieczność stosowania jednolitych standardów. Podstawowym celem tej standaryzacji jest umożliwienie porównania wartości ekonomicznej zasobów kopaliny według jednolitych zasad i traktowania tych zasobów jako składnika aktywów przedsiębiorstwa górniczego. Potrzeba takiej standaryzacji pojawia się również w Polsce. Obecnie na świecie najczęściej jest stosowany australijski system raportowania wyników rozpoznania złoża oraz oceny jego zasobów znany pod nazwą JORC Code. Złożoność projektów górniczych (surowcowych) oraz wielostronne czynniki ryzyka związane z ich oceną i wdrożeniem wymuszają w fazie przedinwestycyjnej projektu konieczność przygotowania optymalnej koncepcji zagospodarowania złoża – Bankowego Studium Wykonalności (BSW). Celem BSW jest optymalizacja decyzji inwestora o najmniejszym ryzyku w świetle posiadanej wiedzy na temat technicznej i finansowej wykonalności danego projektu górniczego. BSW jest zatem narzędziem (instrumentem) wykorzystywanym do podjęcia obiektywnych (najlepiej trafnych) i obarczonych możliwie niskim ryzykiem decyzji inwestycyjnych. [...]
 
REFERENCES (41)
1.
Balvanera i in. 2006 – Balvanera, P., Pfisterer, A.B., Buchmann, N., He, J.S., Nakashizuka, T., Raffaelli, D. i Schmid, B., 2006. Quantifying the evidence for biodiversity effects on ecosystem functioning and services. Ecology Letters 9, s. 1146–1156.
 
2.
Behrens, W. i Hawranek, P.M. 1993. Poradnik przygotowania przemysłowych studiów feasibility – UNIDO. Wydanie II rozszerzone i uzupełnione, Warszawa, 323 s.
 
3.
Berry, M. 2009. Better decision-making from mine to market by better assessment of geological uncertainty. Proceedings from Project Evaluation Conference 2009. (The Australian Institute Mining and Metallurgy, Melbourne.).
 
4.
Beniscelli, J., Carrasco, P., Dowd, P., Ferguson, G. i Talcanaza, E. 2000. Estimation of resources and conversion to reserves. Protocols for the assessment, reduction and management of risk. Proceedings MassMin 2000. The Australian Institute Mining and Metallurgy, Brisbane.
 
5.
Bullock, R.L. 2011a. Accuracy of feasibility study evaluations would improve accountability. Mining Engineering 63 (4), s. 78–85.
 
6.
Bullock, R.L. 2011b. Mineral property feasibility studies. In SME Mining Handbook, 3rd ed., vol. 1. Edited by P. Darling. Littleton, CO: SME.
 
7.
CSA, 2011. Canadian Securities Administrators (CSA). National Instrument 43–101. [Online] Dostępne w: www.cim.org/standards [Dostęp: 10.07.2015].
 
8.
Cloquell-Ballester i in. 2006 – Cloquell-Ballester, V. A., Cloquell-Ballester, V.A., Monterde-Diaz, R. i Santamarina-Siurana, M.C. 2006. Indicators validation for the improvement of environmental and social impact quantitative assessment. Environmental Impact Assessment Review 26(1), s. 79–105.
 
9.
Chapman, C. i Ward, S. 2004. Why risk efficiency is a key aspect of best practice projects. International Journal of Project Management 22, s. 619–632.
 
10.
Costanza i in. 1997 – Costanza, R., D’Arge, R., De Groot, R., Farberk, S., Grasso, M., Bruce Hannon, B., Limburg, K, Naeem, S., O’Neill, R.V., Paruelo, J., Raskin, R.G., Suttonkk, P. i van den Belt, M. 1997. The value of the world’s ecosystem services and natural capital. Nature 387, s. 253–260.
 
11.
De Groot i in. 2002 – De Groot, R.S., Wilson, M.A. i Boumans, R.M.J. 2002. A typology for the classification, description and valuation of ecosystem functions, goods, and services. Ecological Economics 41, s. 393–408.
 
12.
Equator Principles, 2013. The Equator principles III. [Online] Dostępne w: www.equator-principles.com/index.php/about-theequator-principles [Dostęp: 10.07.2015].
 
13.
IFC, 2012. Performance standards on environmental and social sustainability. Performance standards and guidance notes – 2012 edition. [Online] Dostępne w: http://www.ifc.org [Dostęp: 10.07.2015].
 
14.
JORC Code, 2012. Joint Ore Reserves Committee (2012 edition). The JORC code and guidelines. Australasian code for reporting of exploration results, mineral resources and ore reserves prepared by The Australasian Institute of Mining and Metallurgy (AusIMM), Australian Institute of Geoscientists and Minerals Council of Australia. [Online] Dostępne w: www.jorc.org [Dostęp: 10.07.2015].
 
15.
Kaczmarek, T.T. 2006. Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne, Difin, Warszawa, s. 98–103.
 
16.
KHW 2014. Audyt zasobów węgla kamiennego złóż kopalń KHW S.A. w oparciu o założenia metody „The JORC Code 2012”. Competent Person K. Szamałek (materiały niepublikowane).
 
17.
Kremen, C. 2005. Managing ecosystem services: what do we need to know about their ecology? Ecology Letters 8, s. 468–479.
 
18.
Mineral expert’s report, 2012. Mineral expert’s report on exploration results and inferred resources of nickel laterite deposit in Halmahera Island within exploration mining business license (IUP). Halmahera Resources Perkasa Ltd., Competent person K. Szamałek.
 
19.
Mucha i in. 2007 – Mucha, J. (red), Nieć, M., Wasilewska, M., Sobczyk, E.J. i Saługa, P. 2007. Dokładność szacowania zasobów węgla kamiennego, jako element oceny ryzyka inwestycyjnego. Monografia, Wyd. AWK GEO, Kraków, 119 s.
 
20.
Nelson, M.G. 2011. Mine economics, management and law. [W:] SME Mining Handbook, 3rd ed., Vol. 1. Edited by P. Darling. Littleton, CO: SME.
 
21.
Nieć, M. (red.). 2002. Zasady dokumentowania złóż kopalin stałych. Ministerstwo Środowiska Departament Geologii i Koncesji Geologicznych, Komisja Zasobów Kopalin, Warszawa, 40 s.
 
22.
Nieć, M. 2009. Polska i międzynarodowa ramowa klasyfikacja zasobów (UNCF) złóż kopalin stałych i węglowodorów – podobieństwa i różnice. Górnictwo Odkrywkowe R. L, nr 2–3, s. 50–57.
 
23.
Nieć i in. 2014 – Nieć, M., Galos, K. i Szamałek, K. 2014. Main challenges of mineral resources policy of Poland. Resources Policy 42, s. 93–103.
 
24.
Noakes, M. i Lanz, T. (editors). 1993. Cost estimation handbook for the Australian mining industry – monograph 20. The Australian Institute of Mining and Metallurgy.
 
25.
Park, H.M. i Nelson, M.G. 2013. Mining project evaluation process for investment decisions: Risk variables in mining projects – part one. Mining Engineering 65(10), s. 18–18.
 
26.
PolVal – Kodeks Wyceny Złóż Kopalin. [Online] Dostępne w: www.polval.pl [Dostęp: 10.07.2015].
 
27.
Prawo ochrony środowiska, 2008. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).
 
28.
Saługa, P. 2009. Ocena ekonomiczna projektów i analiza ryzyka w górnictwie. Studia, Rozprawy, Monografie 152. Wyd. IGSMiE PAN, Kraków, 278 s.
 
29.
Scott, B.C. i Whateley, M.K.G. 2006. Project evaluation. [W:] Introduction to mineral exploration, 2nd ed. Edited by C.J. Moon. Massachusetts: Blackwell Publishing.
 
30.
Solon, J. 2008. Koncepcja „Ecosystem services” i jej zastosowania w badaniach ekologiczno-krajobrazowych. [W]: T.J. Chmielewski (red.) Struktura i funkcjonowanie systemów krajobrazowych: meta-analizy, modele, teorie i ich zastosowania. Problemy Ekologii Krajobrazu 21, s. 25–44.
 
31.
Szamałek, K. 2007. Podstawy geologii gospodarczej i gospodarki surowcami mineralnymi. PWN Warszawa, 265 s.
 
32.
Uberman, R. i Galos, K. 2013. Aktualne problemy wyceny złóż kopalin skalnych. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej 136; Studia i Materiały 43, s. 233–243.
 
33.
Ustawa 2001. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska. Dz.U. z 2013 poz. 1232.
 
34.
Ustawa 2008. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).
 
35.
Vanclay, F. 2003. International principles for social impact assessment. Impact Assessment and Project Appraisal 21(1), s. 5–12.
 
36.
Vanclay, F. i Bronstein, D.A. 1995. Environmental and social impact assessment. John Wiley & Sons, 325 s.
 
37.
Vose, D. 2008. Risk analysis – a quantitative guide, 3rd ed. London, United Kingdom: John Wiley and Sons, s. 45–65.
 
38.
Whittle i in. 2007 – Whittle, G., Stange, W. i Hanson, N. 2007. Optimising project value and robustness. Project Evaluation Conference Melbourne, Vic, 19–20 June 2007.
 
39.
Wierchowiec i in. 2013 – Wierchowiec, J., Gmura, D., Starzec, K., Szotek, A. i Schnabel, W. 2013. Technical report on hard coal and coalbed methane resources in the Babice-Polanka and Wola-Oświęcim concessions. Geokrak, 33 s.
 
40.
Wirth, H. 2011. Wieloczynnikowa wycena złóż i ich zasobów na przykładzie przemysłu metali nieżelaznych. Studia, Rozprawy, Monografie 171. IGSMiE PAN Kraków, 208 s.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953