Method of geological and mining assets valuation
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2009;25(3):21-35
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Geological and mining assets mean the information including geological reports containing the deposit resources volume as well as all related rights especially prospecting, exploration and mining concessions. Value and price of assets were presented. Value of assets were connected with probability of deposit occurrence and its value. The formulas for calculating the value of geological information and prospecting, exploration and mining concession value are presented in the paper. Value of geological information is defined as a product of prospect deposit value and probability of its occurrence. Value of concession is defined as a product of geological information value and coefficient describing the transactional and context environment of deposit management project. Prices of assets are established during the market deals or in legal regulations, but they can be determined approximately in using the analytic methods. Formulas for calculating the justified exploration concession price and justified price for deposit mining taking into consideration the deposit owner and project executor businesses are presented in the paper. Authors attach special importance to the last proposal due to its economical meaning.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Metoda wyceny aktywów geologiczno-górniczych
informacja geologiczna, wartość, wycena, koncesja
Aktywami geologiczno-górniczymi określono informację w tym dokumentację geologiczną złóż i ich zasoby oraz prawa z nimi związane, a w szczególności koncesje na poszukiwanie, rozpoznanie i użytkowanie złóż. Wyróżniono wartość i cenę aktywów. Wartość aktywów powiązano z prawdopodobieństwem wystąpienia złoża i jego wartością. W artykule zaproponowano wzory do obliczenia wartości informacji geologicznej i wartości koncesji na poszukiwanie i rozpoznanie oraz użytkowanie złóż. Wartość informacji geologicznej definiujemy jako iloczyn wartości potencjalnego złoża i prawdopodobieństwa jego występowania. Wartości koncesji definiujemy jako iloczyn wartości informacji geologicznej i współczynnika charakteryzującego otoczenie transakcyjne i kontekstowe projektu zagospodarowania złoża. Ceny aktywów są ustalane w transakcjach rynkowych lub uregulowaniach prawnych, przy czym w przybliżeniu można określić je w sposób analityczny. W artykule zaproponowano wzory do obliczenia uzasadnionej ceny koncesji na poszukiwanie i rozpoznanie złóż oraz uzasadnionej ceny na użytkowania złóż uwzględniającej interesy właściciela złoża i inwestora projektu. Szczególną uwagę przywiązujemy do ostatniej propozycji ze względu na jej gospodarcze znaczenie.
 
REFERENCES (7)
1.
Kilburn L.C., 1990 - Valuation of mineral properties which do not contain exploitable reserves" CIM Bulletin, Vol. 83, No 940, pp. 90-93.
 
2.
Krawczyk S., 2001 - Metody ilościowe w planowaniu działalności przedsiębiorstwa. Wyd. C.H. Beck, Warszawa.
 
3.
Nieć M., 1992 - Metodyka rozpoznawania i dokumentowania złóż kopalin stałych. Wyd. M.O.Ś.Ż.N i L, Warszawa.
 
4.
Ryba J., 1999 - Zagadnienia oceny wartości koncesji mineralnych. Maszynopis. CBPM "Cuprum". Wrocław.
 
5.
Wirth H.W., 2001 - Metoda oceny efektywności lokat kapitałowych w projekty geologiczno-górnicze na rynkach krajowych i zagranicznych w sektorze metali nieżelaznych. Praca doktorska - Wydz. Górniczy AGH, Kraków.
 
6.
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Dz.U. nr 110 z 2001 r. poz. 1190 o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze.
 
7.
"Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie rozporządzania prawem do informacji geologicznej za wynagrodzeniem oraz udostępnienia informacji geologicznej wykorzystywanej nieodpłatnie". Dz. U. nr 116 poz. 981 i 982.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top