Using option pricing for valuation of mineral deposits
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2003;19(4):29–43
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article presents three different approaches to a valuation of a mineral deposit. The use of classical DCF methodology was tested against option pricing supplemented by scenario analysis. The option-pricing approach was applied in order to include the freedom of choice factor into consideration. The DCF methodology disregards the fact that acquiring party may alternate time scheme of investing in mining activities according to when the deposit will be really needed. The scenario analysis was employed in order to translate financial solutions into real action plans.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wykorzystanie modelu wyceny opcji dla określania wartości złoża
wycena, złoża minerałów, opcje, analiza scenariuszowa
Artykuł prezentuje trzy różne podejścia do problemu wyceny złoża. Klasyczna postać modelu zdyskontowanych przepływów gotówki została skonfrontowana z podejściem opartym na metodologii wyceny opcji z wykorzystaniem elementów analizy scenariuszowej. Metodologia wyceny opcji została zastosowana w celu uwzględnienia w wycenie czynnika swobody wyboru. Metodologia zdyskontowanych przepływów gotówki nie bierze bowiem pod uwagę faktu, że nabywająca strona może kształtować swobodnie harmonogram zagospodarowania i eksploatacji złoża w zależności od zapotrzebowania rynku. Analiza scenariuszowa została wykorzystana w celu pokazania praktycznych konsekwencji dla podejmowanych działań zarządczych.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953