Technical and economical aspect of copper ore dilution in the case of the mines operated by KGHM Polska Miedź SA
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2002;18(Zeszyt specjalny 1):193–207
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents basic notions and definitions related to ore dilution in a broad sense. Based on technical literature, classification methods of the above-mentioned process, used both in Poland and abroad, have been compared. With regards to over 20 years of operational experience, the paper analyses technical aspects of the origins and efforts to minimise ore dilution in Polish copper mines. Following a methodology to calculate metal equivalent in the ore, presented in the paper, the author suggests changing a perception of ore dilution process and giving priority to optimisation of the face height.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Techniczno-ekonomiczne aspekty zubożenia złóż rud miedzi na przykładzie kopalń KGHM Polska Miedź S.A.
zubożenie, uzysk, rentowność, metal ekwiwalentny
W artykule przedstawiono podstawowe pojęcia i definicje związane z szeroko rozumianym pojęciem zubożenia. Na podstawie literatury dokonano porównania stosowanych, tak w kraju jak i za granicą podstawowych klasyfikacji i podziałów analizowanego procesu. W świetle ponad dwudziestoletnich doświadczeń eksploatacyjnych dokonano szczegółowej analizy technicznych aspektów powstawania i minimalizacji procesu zubożenia w polskich kopalniach rud miedzi. W oparciu o przedstawioną w artykule metodologię naliczania metalu ekwiwalentnego zaproponowano zmianę filozofii postrzegania procesu zubożenia na rzecz optymalizacji wysokości furty eksploatacyjnej.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953