Methodology for A-1 motorway basement treatment effectiveness improvement by means of geophysical methods in the areas of metal ores shallow mining threatened with the sinkhole occurrence in the Upper Silesia
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2009;25(3):319–331
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The methodology for A-1 motorway basement treatment, using geophysical methods in the area of former historical shallow mining of zinc and lead as well as iron ores threatened with the occurrence of sinkhole within the Bytom basin in the Upper Silesia, has been presented. The method discussed consists in carrying out properly designed geophysical examinations using gravimetric, borehole georadar and micro camera introscopy methods. The paper presents the assumptions of the A-1 motorway basement treatment methodology preceded by the description of the sinkhole threat. Detailed methodology for geophysical measurements adapted to the basement treatment methodology has been presented. Stages of recognition of voids and loose zones location in the vicinity of injection holes have been characterised as well as the way of basement backfilling effectiveness evaluation. The solutions discussed are aimed at as effective as possible limitation of the threat of A-1motorway structure damage.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Metodyka poprawy efektywności uzdatnienia podłoża autostrady A-1 za pomocą metod geofizycznych na terenach płytkiej eksploatacji rud metali zagrożonych wystąpieniem zapadlisk na Górnym Śląsku
mikrograwimetria, georadar otworowy, mikrokamera, uzdatnianie podłoża, zagrożenie zapadliskowe, tereny pogórnicze
Przedstawiono metodykę uzdatnienia podłoża autostrady A-1 z zastosowaniem metod geofizycznych na terenie pogórniczym, historycznej, płytkiej eksploatacji rud cynku i ołowiu oraz żelaza zagrożonych wystąpieniem zapadlisk w rejonie niecki bytomskiej na Górnym Śląsku. Omówiony sposób polega na przeprowadzeniu odpowiednio zaprojektowanych badań geofizycznych za pomocą metod grawimetrycznej, georadarowej otworowej i introskopowej mikrokamerą. W artykule przedstawiono założenia metodyki uzdatniania podłoża autostrady A-1 poprzedzone charakterystyką zagrożenia zapadliskowego. Przedstawiono szczegółową metodykę pomiarów geofizycznych w dostosowaniu do metodyki uzdatnienia podłoża. Scharakteryzowano etapy rozpoznania położenia pustek i stref rozluźnienia w sąsiedztwie otworów iniekcyjnych oraz sposób oceny efektywności podsadzenia podłoża. Celem omówionych rozwiązań jest możliwie efektywne ograniczenie zagrożenia zniszczeniem konstrukcji autostrady A-1.
 
REFERENCES (9)
1.
Bratasz T. (ed.), 1990 - Problematyka ochrony powierzchni terenu miasta Piekary Śląskie w związku z likwidacją kopalni rud cynku i ołowiu "Orzeł Biały". Dokumentacja ZGH "Orzeł Biały", Bytom (praca niepubl.).
 
2.
Krzeszowiec M., 2001 - Możliwości zastosowania mikrokamery otworowej do badań na terenach płytkiej eksploatacji górniczej - przykłady. Sprawozdania z posiedzeń komisji naukowych PAN, Kraków, t. XLV/1, 220-225.
 
3.
Kubański A., 2007 - Drogi na pustkach. Uzdatnianie zniszczonego robotami górniczymi podłoża do budowy tras komunikacyjnych. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, IX-X.
 
4.
 
5.
Pilecki Z., 2008 - The role of geophysical methods in the estimation of sinkhole threat in the post-mining areas of shallow exploitation in the Upper Silesian Coal Basin, Poland. Gospodarka SurowcamiMineralnymi t. 24, z. 3/1, 27-40.
 
6.
Pilecki Z. (ed.), 2007 - Program uzdatnienia podłoża metodą podsadzenia pustek na odcinkach zagrożonych deformacjami nieciągłymi na trasie projektowanej autostrady A-1. Dokumentacja badań, KBPDIM Transprojekt, Kraków (praca niepubl.).
 
7.
Pilecki Z., Kotyrba A., 2007 - Problematyka rozpoznania deformacji nieciągłych dla potrzeb projektowania konstrukcji drogowych na terenie płytkiej eksploatacji rud metali. Prace Naukowe GIG Nr III/2007, wyd. spec., 379-392.
 
8.
Popiołek E., Pilecki Z. (ed.), 2005 - Ocena przydatności do zabudowy terenów zagrożonych deformacjami nieciągłymi za pomocą metod geofizycznych. Wyd. IGSMiE PAN, Kraków.
 
9.
Marcak H., Pilecki Z., 2006 - Some Geophysical and Geomechanical Remarks on Recognition Sinkhole Processes in Post-Mining Areas. Proc. 12th European Meeting of Environmental and Engineering Geophysics. 4-6 September, Helsinki, Finland.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953