Monitoring of the groundwaters environment in the Skawina region
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2000;16(2):125–133
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents the results of investigation of the chemical composition of groundwaters of the quaternary aquifer and pore solutions ejected from the ground, which was sampled in the regions exposed to the industrial and municipal pollutions of Skawina City. Twenty six exploratory hydrogeological borehols around controlled waste disposals allowed us to evaluate the state of the ground and the groundwater environment. The municipal dump influence on the quaternary aquifer appears at high contrentrations of pollutant, chlorides (1799.6-3769.7 mg/1), sodium (1195-2420 mg/l), potassium, fluorine, boron and metals Cr, Cu, Ni. In the fly ashes dump region was detected in water increased concentrations of chlorides, sulphureous, sodium, calcium, potassium, Br and Sr. There are high concentrations of fluorine and sodium in the metallurgical dump. The results of investigations of the chemical composition of pore solutions in the waste dumps regions apper at higher concentrations of contamination indicators. The range of groundwater pollution is broadest in the municipal dump.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Monitoring środowiska wodnogruntowego w rejonie Skawiny
składowisko odpadów, zanieczyszczenie wód
Praca prezentuje wyniki badań składu chemicznego wód podziemnych poziomu czwartorzędowego oraz roztworów porowych wydzielonych z próbek gruntów pobranych w rejonach ekspozycji odpadów przemysłowych i komunalnych Skawiny. Wykonanie 26 otworów wiertniczych w otoczeniu składowisk pozwoliło określić ładunki wynoszonych zanieczyszczeń oraz ocenić stan środowiska wodnogruntowego.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953