Properties and utilization of drilling waste
,
 
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2008;24(3):229–238
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Drilling waste consists of hydrated, fine-grained rock drillings with thixotropic properties, which depend on the rocks being bored and the contents of applied drilling fluids. Taking into account physical-chemical properties of minerals as well as ion impurities included in drilling waste one can easily create thixotropic systems which provide for good waste penetration into the porous structure of deposits, formation of semi-flexible sealing layers, erosion control of covered or filled deposits and fermentation processes, etc. The above properties brought about the effective utilization of drilling waste for preventing the self-heating and dusting of dumping grounds as well as dusting of waste and dusting materials, and for sealing and re-cultivation of mining-waste dumps and leveling the degraded areas. Closing down of worked-out or shut-down municipal landfills covers, among other things, their leveling and degassing , surface sealing, biological recultivation, eluate disposal from dumping ground body and monitoring the landfill after its close-down. The desired effects can be achieved e.g., by covering the landfill surface with appropriate layers, usually three of them, namely: a degassing layer, proper sealing layer and biological recultivation layer. By means of drilling waste selection, separation of mud fraction from drilling waste and through addition of clay substances or/and binding agents to drilling waste, there can be acquired some materials meeting the requirements for particular layers.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Właściwości i wykorzystanie odpadów wiertniczych
odpady wiertnicze, wykorzystanie, zapobieganie zapyleniu, zapobieganie pożarom, zamykanie wysypisk, odpad węglowy, składowisko odpadów, odpad miejski
Odpady wiertnicze zawierają uwodnione, drobnoziarniste zwierciny skalne o właściwościach tiksotropowych, których skład zależy od wierconych skał i składu stosowanych płuczek wiertniczych. Uwzględniając fizyczno-chemiczne właściwości minerałów, jak również zanieczyszczenia jonowe zawarte w odpadach wiertniczych, można z łatwością tworzyć systemy tiksotropowe zapewniające dobrą penetrację odpadów do porowatych struktur złóż, powstawanie semi-elastycznych warstw uszczelnień, kontrolę erozji przykrytych lub napełnionych złóż, procesy fermentacyjne itp. Powyższe właściwości pozwalają na efektywne wykorzystanie odpadów wiertniczych dla zapobiegania samoogrzewaniu i zapyleniu placów zwałowych, jak również zapyleniu odpadów i zapyleniu materiałów, oraz uszczelnienie i rekultywację wysypisk odpadów górniczych i wyrównywanie terenów objętych szkodami. Zamknięcie przepracowanych lub wyłączenie składowisk odpadów miejskich obejmuje, między innymi, ich wyrównywanie i odgazowanie, uszczelnienie powierzchni, rekultywację biologiczną, usuwanie odcieku z terenu zwałowiska i monitorowanie składowiska odpadów po jego zamknięciu. Żądane efekty można uzyskać np. pokrywając powierzchnię składowiska odpadów odpowiednimi warstwami, zwykle trzema, a mianowicie: warstwą odgazowania, właściwą warstwą uszczelnienia i warstwą rekultywacji biologicznej. Za pomocą doboru odpadów wiertniczych, oddzielenia frakcji szlamu od odpadów wiertniczych i dodania substancji gliniastych lub/i środków wiążących do odpadów wiertniczych, można uzyskać materiały spełniające wymagania dla określonych warstw.
 
REFERENCES (9)
1.
Ali M., Oswald R.J., Iqbal U., 2004 - OMV'S Drilling waste management - a proactive approach. ACT 2004 Annual Technical Conference. 8-9 October 2004 Islamabad.
 
2.
Deuel L.E. Jr., 2002 - Solid and waste remediation.
 
3.
Halat Z., Hycnar J., 2005 - Ocena kierunków zagospodarowania odpadów wiertniczych. /Assessment of approaches to drilling waste management/. ECOCOAL-DEMAX. Katowice-Poznań.
 
4.
Halat Z., 2006 - Zasady zastosowania odpadów wiertniczych do rekultywacji i technicznego zamykania składowiska odpadów komunalnych. / Principles of drilling waste application for recultivation and technical closing of a municipal landfill/. DEMAX. Poznań.
 
5.
Halat Z., 2007 -Technologia odzysku odpadów wiertniczych o kodzie 01 05 04, 01 05 07 I 01 05 08. / A recovery technology for drilling waste, code numbers 01 05 04, 01 05 07 and 01 05 08/.DEMAX Poznania.
 
6.
Halat Z., 2008a - Sposób przeciwdziałania pyleniu, samozagrzewaniu się i pożarom zwałowisk materiałów i odpadów. /A method to prevent dusting, self-heating and fires at dumping grounds/. Patent application of 8 February. Zgłoszenie Patentowe z dnia 8 lutego.
 
7.
Halat Z., 2008b - Sposób zabezpieczenia, likwidacji lub rewitalizacji zwałowisk odpadów i terenów zdegradowanych. Zgłoszenie patentowe z dnia 8 lutego /A method for protection, liquidation and revitalization of dumping grounds and degraded grounds/. Patent application of 8 February. Zgłoszenie Patentowe z dnia 8 lutego.
 
8.
Hycnar J., 1995 - Własności fizykochemiczne suspensji popiołowo-wodnych. /Physical-chemical properties of ash-water suspensions/. Energetyka 1995, nr 1.
 
9.
Steczko K., Hajduś D., Iwasyk Z., Rachwalski J., 1994 - Ocena toksyczności odpadów wiertniczych. /Drilling waste toxicity assessment/. Nafta-Gaz nr 4.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953