Valuation methods of anthropogenic mineral deposits
,
 
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2007;23(2):35–48
 
KEYWORDS
ABSTRACT
A notion of waste mineral resources (accumulated as by-products during mining and processing activity) and anthropogenic mineral deposits were defined. A formal (legal) status of such deposits in Poland was discussed. Two valuation methods of anthropogenic mineral deposits were presented which were discussed by the same authors in their textbook (Uberman R., Uberman R. 2005) in relation to natural mineral deposits: the Discounted Cash Flow method and the Standard Measure of Oil and Gas method, the latter being an indirect application of the well known Hotelling’s theorem. A case illustrating application of these methods was also included.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Metody wyceny wartości złóż antropogenicznych
surowce odpadowe, surowce mineralne, składowisko, złoża antropogeniczne, wycena wartości
Zdefiniowano pojęcie odpadowych surowców mineralnych i złoża antropogenicznego. Omówiono status formalnoprawny złóż antropogenicznych. Zaproponowano dwie metody dla określenia (wyceny) wartości złóż antropogenicznych, omówione uprzednio w napisanym przez autorów podręczniku (Uberman R., Uberman R. 2005) w odniesieniu do złóż naturalnych: metodę zdyskontowanych przepływów gotówki netto oraz metodę tzw. standardowego pomiaru (wartości) rezerw (SMOG) bazującą pośrednio na twierdzeniu Hotellinga. Podano przykłady wykorzystania proponowanych metod dla wyceny wartości złóż antropogenicznych.
 
REFERENCES (34)
1.
Beninga S. Z., Sarig O. H., 2000 - Finanse przedsiębiorstwa: Metody wyceny. Wyd. WIG-Press, Warszawa.
 
2.
Bolewski A. (red.), 1994 - Encyklopedia Surowców Mineralnych. Wyd. CPPGSMiE, Kraków.
 
3.
Brealey R., Myers S., 1996 - Principles of Corporate Finance. Wyd. McGraw-Hill, New York.
 
4.
Copeland T., Koller T., Murrin J., 1990 - Valuation. Managing the Value of Companies. Wyd. Wiley & Sons, New York.
 
5.
Dziewański J. (red.), 1993 - Encyklopedyczny Słownik Sozologiczny (ochrony środowiska). Wyd. CPPGSMiE PAN, Kraków.
 
6.
Galos K., 2003 - O potrzebie uwzględnienia przydatnych gospodarczo mineralnych surowców odpadowych w krajowym bilansie gospodarki surowcami mineralnymi. Mat. XIII Konf. z cyklu "Analiza i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi". Wyd. IGSMiE PAN, Kraków.
 
7.
Glapa W., Korzeniowski I.J., 2005 - Mały leksykon górnictwa odkrywkowego. Wydawnictwa i Szkolenia Górnicze Burnat i Korzeniowski, Wrocław.
 
8.
Jajuga K., Jajuga T., 1998 - Inwestycje. Wyd. PWN, Warszawa.
 
9.
Jezierski H.J., 2002 - Propozycja promocji tworzenia złóż antropogenicznych. Przeg. Geol. vol. 50, nr 2.
 
10.
Johnston D., Bush J., 1998 - International Oil Company Financial Management in Nontechnical Language. Wyd. PennWell, Tulusa, USA.
 
11.
Kowalski Z., Kulczycka J., Wirth H., 2006 - Koncepcja wykorzystania hałdy fosfogipsów "Wizów" jako źródła surowca wtórnego. Czasopismo Techniczne nr 128.
 
12.
Kozioł W., Uberman R., 1996 - Możliwości i warunki zagospodarowania odpadów z górnictwa i energetyki w drogownictwie, zwłaszcza do budowy autostrad i dróg ekspresowych. Przeg. Geol. Vol. 44, nr 7.
 
13.
Nieć M., 1999 - Złoże antropogeniczne. Przegl. Geol. Vol. 47, nr 1.
 
14.
Nieć M., Uberman R., 1995 - Uwarunkowania formalno-prawne tworzenia złóż wtórnych. Rozdz. 7 w monografii pt.: "Eksploatacja selektywna węgla brunatnego i kopalin towarzyszących wraz z uwarunkowaniami techniczno-ekonomicznymi i korzyściami ekologicznymi. Wyd. CPPGSMiE PAN, Kraków.
 
15.
Nieć M., Uberman R., 1995 - Zwały jako antropogeniczne złoża wtórne. Gospodarka Surowcami Mineralnymi T. 11, z. 3.
 
16.
Projekt Badawczy Zamawiany (PBZ-25.03), 1995; pt.: "Analiza i wybór efektywnych metod utylizacji mineralnych surowców odpadowych z górnictwa i energetyki" (niepubl.) AGH - IMBiGS, Kraków-Warszawa.
 
17.
Sałaciński R., 2006 - Złoża antropogeniczne - problemy praktyczne i prawne. Górnictwo Odkrywkowe nr 1-2.
 
18.
Sroga C., 2003 - Zadanie dla geologii środowiskowej w świetle Krajowego Planu Gospodarki Odpadami. Mat. XIII Konf. z cyklu "Analiza i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi". Wyd. IGSMiE PAN, Kraków.
 
19.
Szczęśniak H., 1992 - Mapa mineralnych surowców odpadowych na tle obszarów chronionych wraz z opracowaniem tekstowym. Wyd. PIG, Warszawa.
 
20.
Uberman R., Kokesz Z., Mucha J., 1996 - Gospodarka antropogenicznymi złożami kamienia wapiennego na przykładzie KWC Kujawy i KZPW Miedzianka. Mat. Konf. I Forum Inżynierii Ekologicznej, Nałęczów 15-17 październik 1996 r.
 
21.
Uberman R., Uberman R., 1997 - Wybrane problemy wyceny wartości złóż kopalin eksploatowanych odkrywkowo. Górnictwo Odkrywkowe nr 3, Wrocław.
 
22.
Uberman R., Uberman R., 2005 - Wycena wartości złóż kopalin. Metody, problemy, praktyczne rozwiązania. Wyd. AGH - Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków.
 
23.
Wiśniewski W., 2003 - Możliwości tworzenia antropogenicznych złóż kopalin towarzyszących przy aktualnych uwarunkowaniach formalno-prawnych. Górnictwo Odkrywkowe nr 6.
 
24.
Źródła prawa:.
 
25.
Krajowy Plan Gospodarki Odpadami, 2003; Monitor Polski nr 11, poz. 159.
 
26.
Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23 sierpnia 1994 r. w sprawie określenia przypadków, w których niezbędne jest sporządzenie dokumentacji innej niż dokumentacja geologiczna złoża kopaliny, hydrogeologiczna i geologiczno-inżynierska (Dz.U. nr 93, poz. 443).
 
27.
Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. nr 101, poz. 1178).
 
28.
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r., o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. nr 173, poz. 1807).
 
29.
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r., o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. nr 110, poz. 1190).
 
30.
Ustawa z dnia 27marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717 ze zm.).
 
31.
Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r., o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jedn. z 2004, Dz.U. nr 121, poz. 1266).
 
32.
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. nr 27, poz. 96 ze zm.).
 
33.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. z 2006 r. Dz.U. nr 156, poz. 1118).
 
34.
Zasady dokumentowania złóż kopalin stałych, 2002; Ministerstwo Środowiska, Departament Gospodarki i Koncesji Geologicznych. Komisja Zasobów Kopalin. Warszawa.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953